Serdar Berdimuhamedow: Türkmenistan energiýa serişdeleriniň iberilişini üpjün etmek üçin ŞHG bilen hyzmatdaşlyga taýýar

20:46 19.09.2022 966

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/5555/original-163280b53b2970.jpeg

Türkmenistan energetika ulgamynda ŞHG bilen yzygiderli we uzak möhletleýin hyzmatdaşlyga taýýardygyny belläp, gurama agza ýurtlaryň zerurlyklaryny üpjün etmek, geljekde daşarky bazarlara çykmak maksady bilen, energiýa serişdeleriniň iberilişini diwersifikasiýalaşdyrmak boýunça bilelikdäki taslamalary meýilleşdirmäge iş ýüzünde girişmäge teklibini beýan etdi. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow geçen anna güni Samarkantda geçirilen Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sammitinde eden çykyşynda belledi.

«Bu ulgamda köp ýyllaryň dowamynda halkara hyzmatdaşlygyň baý tejribesini toplan ýurdumyz energiýa serişdelerini ibermegiň möçberlerini ep-esli artdyrmak üçin zerur serişde kuwwatlyklaryna eýedir. Türkmenistan nebitgaz ulgamynda işleri alyp barmagyň umumy kabul edilen tejribesini ulanmak arkaly öz tebigy gazyny Russiýa, Hytaýa we goňşy ýurtlara iberýär. Häzirki wagtda Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň taslamasyny durmuşa geçirmegiň üstünde işlenilýär» diýip, türkmen Lideri belledi.

Şunuň bilen baglylykda, Serdar Berdimuhamedow şu we beýleki köptaraplaýyn taslamalara Owganystanyň gatnaşmagynyň möhümdigini aýratyn nygtady. Munuň özi ýurduň ykdysadyýetiniň we durmuş ulgamynyň dikeldilmeginiň, ahyrky netijede, parahatçylygy, ylalaşygy gazanmagyň esasy şertleriniň biridir.

Şeýle-de doganlyk owgan halkyna hemmetaraplaýyn ykdysady we ynsanperwerlik kömeginiň berilmegi ilkinji nobatdaky wezipedir.

Belläp geçsek, Türkmenistan tebigy gaz ätiýaçlyklary boýunça Russiýadan, Eýrandan we Katardan soň, dünýäde dördünji orunda durýar. Diňe ägirt uly «Galkynyş» gaz käninde «Gafney, Cline & Associates» britan kompaniýasynyň bahalandyrmasyna görä 27,4 trln kub metr tebigy gaz bar.

Başga makalalar
1603e1c914581b.jpeg
«Türkmennebit» DK-nyň «Ekerem» BIM: önümçilik meýilnamasy 2,7 esse artyk ýerine ýetirildi

«Türkmennebit» DK-nyň «Ekerem» buraw işleri müdirliginiň burawçylary hazarýaka ýataklarynda gözleg-buraw işlerini ýokary depginlerde alyp barýarlar.


163b7cf181728c.jpeg
Pekinde gol çekilen resminamalaryň hatarynda — «Türkmengaz» DK bilen CNPC-niň arasynda hyzmatdaşlyk hakynda Ähtnama bar

Pekinde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň arasyndaky gepleşikleriniň jemleri boýunça ikitaraplaýyn resminamalara gol çekildi diýip, TDH habar berýär.


163b7b62de16a1.jpeg
Pekinde Türkmenistanyň Prezidentiniň we HHR-iň Başlygynyň gepleşikleri geçirilýär

Anna güni Pekinde Hytaý Halk Respblikasyna (HHR) döwlet saparyny amala aşyrýan Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen HHR-iň Başlygy Si Szinpiniň arasynda gepleşikler başlandy diýip, TDH habar berýär.


163b8049c98271.jpeg
Türkmenistan we Hytaý gaz ulgamynda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirer

Türkmenistan bilen Hytaý gaz ulgamynda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirer. Bu barada Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin bilen Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň gol çeken Bilelikdäki Beýannamasynda aýdylýar.


1603c807cb7f60.jpeg
Türkmenistan YHG başlyklyk etmeginiň Konsepsiýasyny taýýarlady

Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 2021-nji ýylyň 4-nji martynda Türkiýe Respublikasynyň guramagynda wideoaragatnaşyk arkaly geçiriljek ýokary derejeli 14-nji mejlisine türkmen tarapynyň gatnaşmagy bilen baglanyşykly taýýarlyk işleri barada Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde döwlet Baştutanyna habar berdi.