Daşary ýurt Liderleri Prezident Serdar Berdimuhamedowy doglan güni bilen gutladylar

12:34 23.09.2022 344

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/5594/original-1632d4e465dc5e.jpeg

Çarşenbe güni, 22-nji sentýabrda ençeme daşary ýurtlaryň Liderleri Prezident Serdar Berdimuhamedowy doglan güni bilen gutladylar we dürli ugurlar boýunça Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy dowam etmäge taýýardyklaryny nygtadylar.

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin telefon arkaly söhbetdeşlikde Serdar Berdimuhamedowy doglan güni bilen gutlap, berk jan saglyk, rowaçlyk hem-de köptaraply döwlet işinde mundan beýläk-de üstünlik arzuw etdi. Bellenilişi ýaly, Russiýa Federasiýasy Türkmenistanyň Prezidentiniň iki ýurduň arasyndaky däp bolan hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga gönükdirilen tagallalaryna ýokary baha berýär.

Döwlet Baştutanlary köpugurly türkmen-rus hyzmatdaşlygynyň gün tertibinde söwda-ykdysady gatnaşyklaryň ösdürilmeginiň aýratyn orun eýeleýändigini bellediler. Onuň işjeňleşdirilmegine bilelikdäki hökümetara toparyň netijeli işi hem ýardam berýär. Taraplar köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de dowam etdirmäge taýýardyklaryny tassyklap, onuň iki dostlukly ýurduň halklarynyň bähbidine mundan beýläk-de üstünlikli ösdüriljekdigine ynam bildirdiler.

Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew hem türkmen Liderini doglan güni bilen mähirli gutlap, berk jan saglyk, uzak ömür, iň ýokary döwlet wezipesinde ýurduň durmuş-ykdysady taýdan depginli ösdürilmegine, halkyň abadan durmuşynyň üpjün edilmegine gönükdirilen köptaraply işinde üstünlikleri arzuw etdi.

Iki ýurduň Liderleri söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk meselelerine degip geçip, oba hojalygy, elektroenergetika, nebitgaz toplumy, himiýa senagaty ýaly pudaklarda depginli ösüşi kanagatlanma bilen nygtadylar.

Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin gutlag hatynda şeýle belledi: «Siziň baştutanlygyňyzda Türkmenistanyň halkynyň Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe mundan beýläk-de uly üstünlikleri gazanjakdygyna ynanýaryn».

«Hytaý-türkmen gatnaşyklarynyň ösdürilmegine uly ähmiýet berýärin we Hytaý bilen Türkmenistanyň arasynda ýurtlarymyzyň hem-de halklarymyzyň bähbidine ähli ulgamlarda yzygiderli hyzmatdaşlygyň täze netijelerini gazanmak üçin Siziň bilen bilelikde tagallalary etmäge taýýardyryn».

Türkmenistanyň Prezidentine gutlaglaryny şeýle hem Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň, Belarusyň, Azerbaýjanyň, Gruziýanyň, Eýranyň, Koreýa Respublikasynyň we başga-da köp sanly ýurtlaryň Liderleri iberdiler.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.