TOPH gaz gecirijisiniň türkmen bölegi Owganystanyň serhedine ýetirildi

03:21 26.08.2020 4470

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/116/original-15f06f8c4f2eef.jpeg

Geçen anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow Türkmenistan —Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň ýurdumyzyň çäginden geçýän böleginiň gurluşygyny ýerine ýetirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.Bellenilişi ýaly, bu desga polat turbalar bilen doly üpjün edildi. Şeýle hem gaz geçirijiniň türkmen böleginde turba geçirijiniň hem-de gaz gysyjy desgalaryň gurluşyk işlerine tehniki gözegçiligi amala aşyrmak barada «Türkmengaz» döwlet konserni bilen Gonkongyň degişli kompaniýasy bilen şertnama baglaşyldy.Häzirki wagtda Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň Türkmenistanyň çäginden geçýän böleginde turba geçirijiler doly kebşirlenip, türkmen-owgan serhedine eltildi. Kebşirlenen turbalary oturtmak işleri dowam edýär.Gaz geçirijiniň türkmen bölegi üçin kömekçi enjamlary we serişdeleri üpjün etmek barada «Türkmengaz» döwlet konserniniň baglaşan şertnamasyna laýyklykda, gaz geçirijiniň ugrunda uly göwrümli açyp-ýapyjylary gurnamak göz öňünde tutulýar.Şeýlelikde, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň Türkmenistanyň çäginden geçýän böleginiň gurluşyk-gurnama işleri batly depginli alnyp barylýar.Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň taslamasynyň Türkmenistanyň energetika strategiýasynyň möhüm bölegidigini belledi. Ol tebigy gazyň dünýä bazaryna iberilýän ugurlaryny diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmekden ybarat bolup, ilatyň durmuş derejesini ýokarlandyrmaga ýardam etmelidir.Türkmenistanyň Prezidenti bu ugurda halkara guramalary, ygtybarly maliýe düzümleri we nebitgaz kompaniýalary bilen hyzmatdaşlygy ýola goýup, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň türkmen böleginiň gurluşygynyň barşyny berk gözegçilikde saklamak barada wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Başga makalalar
161d2a0e90a8b3.jpeg
Gazturbinaly elektrik bekediniň açylmagy Ýaponiýa bilen Türkmenistanyň 2021-nji ýylda hyzmatdaşlygynyň möhüm netijeleriniň biri — ilçi

Sentýabr aýynda Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynda Ýaponiýa tarapyndan gurlan gazturbinaly elektrik bekediniň açylyp ulanylmaga berilmegi geçen ýylda türkmen-ýapon hyzmatdaşlygynyň möhüm wakalarynyň biri boldy. Bu barada Ýaponiýanyň Aşgabatdaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ýamamoto Hiroýuki Täze ýyl mynasybetli Türkmenistanyň ilatyna iberen Gutlagynda belläp geçýär. Gutlag ilçihananyň resmi saýtynda neşir edildi.


163a1836a25987.png
Birža söwdalarynda ýangyç-energetika toplumynyň önümleri içerki we daşarky bazara iberildi

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 32-si hasaba alyndy.


16075862ac7579.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti ýakyn geljek üçin ileri tutulýan wezipeleri kesgitledi

Koronawirus ýokanjynyň ýaýramagy hem-de dünýä ykdysadyýetine ýetirýän zyýanly täsiri sebäpli ýüze çykan daşarky meselelere garamazdan, Türkmenistana göz öňünde tutulan maksatnamalara laýyklykda ösmegini dowam edýär. Bu barada Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow şu ýylyň üç aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijelerini ara alyp maslahatlaşmagyň çäklerinde Hökümet mejlisinde belledi.


1607543733a40f.jpeg
Türkmenistanda birinji çärýekde jemi içerki önümiň ösüşi 5,9% boldy

2021-nji ýylyň birinji çärýeginde Türkmenistanda jemi içerki önümiň ösüşi 5,9 göterim ýokarlandy. Bu barada geçen anna güni şu ýylyň birinji çärýeginde ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanyp geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikow habar berdi.


162c3df0b7ba1a.jpeg
Bäş aýda TNGIZT-de önümçilik meýilnamasy 110,4% ýerine ýetirildi

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda 2022-nji ýylyň ilkinji bäş aýy ýokary önümçilik-ykdysady görkezijiler bilen tamamlandy. TNGIZT-de çig nebitiň gaýtadan işleniş möçberi hasabat döwründe 1 mln 878 müň tonnadan gowrak boldy, şol bir wagtda meýilnama 110,4% ýerine ýetirildi.