GlobalPetrolPrices: Türkmenistan — benziniň iň arzan ýurtlarynyň onlugynda

17:52 08.12.2022 726

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6226/original-163916f1074b11.jpeg

Türkmenistan benziniň iň arzan ýurtlarynyň ilkinji onlugynda galmagyny dowam edýär. GlobalPetrolPrices-yň maglumatlaryna görä, 5-nji dekabra çenli ýagdaýa görä, Türkmenistan oktan mukdary 95 belgili benziniň elýeterliligi boýunça reýtingde ýedinji orny eýeleýär. 1 litr benziniň bahasy ýurtda 0,433 dollar.

Mundan başga-da, GDA-nyň çäklerinde Türkmenistan benziniň bahasy iň arzan ýurtdur.

Dünýäde benziniň iň arzan bahasy Wenesuelada hasaba alyndy, 1 litri — 0,016 dollar. Ilkinji üçlükde şeýle hem Liwiýa we Eýran bar, degişlilikde — $0,031 we $0,053 dollar. Şol bir wagtda dünýäde benziniň 1 litriniň ortaça bahasy 1,30 dollar.

Iň gymmat benzin Gonkongda (Hytaýyň ýörite administratiw etraby). Ol ýerde 1 litr benzin — 2,969 dollar.

Belläp geçsek, biziň ýurdumyzda dürli kysymly ýokary hilli awtomobil benzinleri, şol sanda A-95, A-98 Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda, şeýle hem Ahal welaýatynda tebigy gazdan benzin öndürýän zawodda öndürilýär. Şol zawodda Euro-5 ülňülerine laýyk gelýän ECO-93 sintetiki benzini işlenip taýýarlanýar.

Bu döwrebap kärhanalarda öndürilýän awtomobil ýangyjy Türkmenistanyň içerki zerurlyklaryny dolulygyna kanagatlandyrýar. Şol bir wagtda, öndürilen önümiň bir bölegi dünýäniň dürli ýurtlaryna eksport edilýär. Şeýlelikde, Türkmenistan öz nebit önümlerini Döwlet haryt-çig mal biržasynyň üsti bilen Merkezi Aziýa, Ýewropa, Ýakyn Gündogar we beýleki sebitleriň ýurtlaryna iberýär.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.