Türkmenistanyň wekiliýetiniň Moskwa saparynyň dowamynda 15 sany ikitaraplaýyn resminama gol çekildi

17:36 08.12.2022 702

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6222/original-16391717be9918.jpeg

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň ýolbaşçylygynda türkmen wekiliýetiniň 6-7-nji dekabrda Moskwa iki günlük saparynyň netijeleri boýunça on bäş sany ikitaraplaýyn resminama gol çekildi. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.

Gol çekilen resminamalaryň hatarynda Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda 2023-2024-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlyk Maksatnamasy we ykdysady, ylmy, tehniki we ynsanperwer ugurlarda ylalaşyklar bar.

Şeýle hem bellenilişi ýaly, çarşenbe güni Moskwada Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň we Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygynyň orunbasary Alekseý Owerçugyň ýolbaşçylygynda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-rus Hökümetara toparynyň 12-nji mejlisi geçirildi. Mejlisiň çäginde türkmen-rus söwda we ykdysady hyzmatdaşlygynyň ösüşi we geljekki mümkinçilikleri barada giňişleýin pikir alşyldy. Soňky ýyllarda gatnaşyklara güýçli itergi berlendigi we häzirki wagtda özara bähbitli we deňhukukly esasda aýratyn depgin bilen we yzygiderli ösýändigi nygtaldy.

Gepleşikler dürli ugurlardaky hyzmatdaşlygy giňeltmek we täze ileri tutulýan ugurlara çykmak baradaky özara gyzyklanmany tassyklady.

Şolaryň arasynda ileri tutulýan ugurlar hökmünde ýangyç we energiýa toplumy, ulag, senagat, oba hojalygy, gurluşyk, saglygy goraýyş we beýleki birnäçe ugurlar bellenildi. Medeni we ynsanperwer gatnaşyklaryň ösdürilmegine uly üns berildi.

Wekiliýetleriň ýolbaşçylary iki ýurduň Prezidentleriniň görkezmelerine we Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň strategiki hyzmatdaşlygyň logikasyna laýyklykda uzak möhletleýin ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk toplumyny kämilleşdirmek we baýlaşdyrmak üçin möhüm mümkinçilikleriň bardygyny bellediler.

Saparyň çäginde iki ýurduň degişli ministrlikleri bilen pudak edaralarynyň arasynda birnäçe duşuşyklary geçirildi.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.