Pakistan Türkmenistandan suwuklandyrylan gaz import etmegi meýilleşdirýär

04:07 10.12.2022 2965

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6231/original-16392d7b3c4545.jpeg

Pakistanyň Hökümeti gyşyň düşmegi zerarly gaz ýetmezçiligi bilen ýüzbe-ýüz bolup, Owganystanyň üsti bilen gury ýerden Türkmenistandan suwuklandyrylan nebit gazyny import etmek boýunça meýilnama işläp taýýarlady. Bu barada Pakistan today neşiri habar berýär.
Neşiriň maglumatlaryna görä, gyzyklanma bildirýän taraplar bilen geňeşmelerden soň, Kwettadaky gümrük gullugy (Belujistanyň paýtagty) Çamandaky serhediň üsti bilen suwuklandyrylan nebit gazyny import etmegiň meýilnamasyny Federal salgyt gullugyna iberdi. Pakistanyň federal hökümeti Türkmenistandan suwuklandyrylan nebit gazyny import etmek boýunça uly ädim etdi we şu maksat bilen gaz daşaýjylary getirmek boýunça rugsatnama taýýarlanylýar.Garaşylyşy ýaly, owgan daşaýjylary Çamandaky serhetden boş pakistan awtosisternalary suwuklandyrylan nebit gazy bilen doldurmak üçin Turgunda Türkmenistan bilen serhet geçiriş nokadyna getirerler we pakistan daşaýjylaryna gowşurarlar. Olar ýüki Pakistanda zerur nokatlara ýetirerler.Pakistan today-iň salgylanýan resminamalarynda üç sany meýilnama görkezilýär — golaýdaky, gysga möhletli we uzak möhletli. Birinji meýilnama haýal durmuşa geçirilip başlanar. Gysga möhletli meýilnama üçin sekiz aýa çenli, uzak möhletli meýilnama üçin – bir ýyl gerek bolar. Uzak möhletli meýilnama suwuklandyrylan nebit gazyny pakistan awtoýangyç dolduryjylaryna ýüklemek üçin beketleri gurmagy meýilleşdirýär

Başga makalalar
16188f48c36b31.jpeg
On aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-oktýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161f2786f9649d.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanda tebigy gazyň çykarylyşynyň möçberlerini artdyrmak üçin karz serişdelerini bölüp bermegi tabşyrdy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow çarşenbe güni maliýe-ykdysadyýet we nebitgaz toplumynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Onda 2022-nji ýylda ýurdumyzy ykdysady taýdan mundan beýläk ösdürmek babatda öňde durýan wezipeler ara alnyp maslahatlaşyldy.


1607fcbaebab8f.jpeg
Si Szinpin Gurbanguly Berdimuhamedow bilen hytaý-türkmen hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň meselelerini maslahatlaşar

Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen telefon arkaly gepleşikleri geçirmäge taýýardygyny aýtdy diýip, HHR-iň Lideriniň Türkmenistanyň Prezidentine iberen hatyny neşir eden «Нейтральный Туркменистан» gazeti habar berýär.


163a3fd21e17d3.jpeg
Ahal welaýatynyň täze dolandyryş merkezi şäher derejesini aldy we Arkadag diýlip atlandyryldy

Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezi şäher derejesini aldy we Arkadag diýlip atlandyrylar. Degişli karary Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi kabul etdi.


160816948cbc70.jpeg
Dragon Oil — Türkmenistanyň Halkara maýa goýum forumynyň bürünç hemaýatkäri

Ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp, Türkmenistanyň nebitgaz toplumyna maýa goýumlary çekmek boýunça Halkara forumynyň açylyş dabarasyna ýigrimi gün galdy. Aşgabatda 12-13-nji maýda geçiriljek bu işewür duşuşyk öňdebaryjy milli we halkara nebitgaz kompaniýalarynyň, halkara maliýe institutlarynyň ýolbaşçylaryny, şeýle hem diňe bir Türkmenistanda däl, eýsem, tutuş sebitde nebitgaz toplumynyň geljegini çaklaýan bilermenleri birleşdirer.