Pakistan Türkmenistandan suwuklandyrylan gaz import etmegi meýilleşdirýär

23:07 09.12.2022 1501

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6231/original-16392d7b3c4545.jpeg

Pakistanyň Hökümeti gyşyň düşmegi zerarly gaz ýetmezçiligi bilen ýüzbe-ýüz bolup, Owganystanyň üsti bilen gury ýerden Türkmenistandan suwuklandyrylan nebit gazyny import etmek boýunça meýilnama işläp taýýarlady. Bu barada Pakistan today neşiri habar berýär.
Neşiriň maglumatlaryna görä, gyzyklanma bildirýän taraplar bilen geňeşmelerden soň, Kwettadaky gümrük gullugy (Belujistanyň paýtagty) Çamandaky serhediň üsti bilen suwuklandyrylan nebit gazyny import etmegiň meýilnamasyny Federal salgyt gullugyna iberdi. Pakistanyň federal hökümeti Türkmenistandan suwuklandyrylan nebit gazyny import etmek boýunça uly ädim etdi we şu maksat bilen gaz daşaýjylary getirmek boýunça rugsatnama taýýarlanylýar.Garaşylyşy ýaly, owgan daşaýjylary Çamandaky serhetden boş pakistan awtosisternalary suwuklandyrylan nebit gazy bilen doldurmak üçin Turgunda Türkmenistan bilen serhet geçiriş nokadyna getirerler we pakistan daşaýjylaryna gowşurarlar. Olar ýüki Pakistanda zerur nokatlara ýetirerler.Pakistan today-iň salgylanýan resminamalarynda üç sany meýilnama görkezilýär — golaýdaky, gysga möhletli we uzak möhletli. Birinji meýilnama haýal durmuşa geçirilip başlanar. Gysga möhletli meýilnama üçin sekiz aýa çenli, uzak möhletli meýilnama üçin – bir ýyl gerek bolar. Uzak möhletli meýilnama suwuklandyrylan nebit gazyny pakistan awtoýangyç dolduryjylaryna ýüklemek üçin beketleri gurmagy meýilleşdirýär

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.