OPEС+ boýunça oňaýly yşaratlara garaşmanyň netijesinde nebitiň bahalary ýokarlanýar

10:28 10.07.2020 2310

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/122/original-15f06f9c1ae289.jpeg

Nebiti öndüriji döwletleriň Russiýa we Saud Arabystany bilen bilelikde nebitiň çykarylyşyny çäklendirmekligiň häzirki derejesini 1-nji sentýabra çenli uzaldyp bilmek mümkinçiligi baradaky habarlaryň çäginde nebitiň bahalary ýokarlanýar, diýip Interfaks belleýär.OPEC+ ministrleriniň duşuşygy 4-nji iýundan 9-njy iýuna süýşürildi, diýip The Wall Street Journal neşiri çeşmelere salgylanyp habar berdi.«Brent» söwda belgili nebitiň awgust boýunça fýuçersleriniň bahasy sişenbe güni 38,64 dollara deň boldy. Bu görkeziji deslapky söwda sessiýasyndakydan 0,84 göterim ýokarydyr. Duşenbe güni şertnamanyň bahalary 1,3 göterim gymmatlap, 38,32 dollara deň boldy.«WTI» nebitiniň fýuçersleriniň bahalary 0,51 göterim ýokarlanyp, 35,62 dollara ýetdi. Duşenbe güni şertnamalaryň bahasy 0,1 göterim aşaklap, 35,44 dollara deň boldy.Aprel aýynda OPEC+ ýurtlary koronawirus pandemiýasy şertlerinde ählumumy islegiň düýpli pese düşmegi netijesinde iki ýyl möhlet bilen nebitiň çykarylyşyny nobatdaky gezek çäklendirmek hakynda ylalaşdylar.Ylalaşyga laýyklykda, 2018-nji ýylyň oktýabryndaky dereje bilen deňeşdirilende (Russiýa we Saud Arabystany üçin aýratyn hasap binýatlary bellenildi – 11 mln b/g) OPEC+ ýurtlary tarapyndan nebitiň çykarylyşy maý-iýun aýlarynda 9,7 mln b/g (23 göterim) çäklendiriler, ondan soň bolsa, çäklendirme depgini haýalladylar. Netijede, iýun aýyndan 2020-nji ýylyň ahyryna çenli çäklendirme 7,7 mln b/g (18 göterim), soňra 2022-nji ýylyň maýyna çenli – 5,7 mln b/g (14 göterim) bolar.WSJ-niň maglumatlaryna görä, Saud Arabystany nebitiň çykarylyşyny çäklendirmegiň häzirki depginini (9,7 mln b/g) şu ýylyň ahyryna çenli saklap galmak isleýär. Şol bir wagtda Russiýa çäklendirmäniň depginini 1-nji iýuldan gowşatmak isleýär.Taraplar nebit çykarylyşynyň çäklendirilmeginiň häzirki depginini 1-nji sentýabra çenli saklap galmak boýunça aralyk ylalaşyp boljak mümkinçiligi gözleýärler, diýip çeşme belleýär.«OPEC+ nebit çykarylyşynyň bilelikde çäklendirilmegine ymtylmasyny dowam edýän wagtyna çenli bahalar has ýokary diapazonlarda saklanar» - AxiCorp-yň bilermenleri belleýär.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.