“Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy tender yglan edýär: 22.12.2022 - 10.01.2023

15:03 26.12.2022 833

Şertnamanyň goşmaça ylalaşygyna laýyklykda öz işini alyp barýan “Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy manatda aşakdaky lotlar boýunça №2022/27 belgili tender yglan edýär:

Lot №1 - Ekipaž bilen ştangalary daşamak üçin awtoulag bilen üpjün etmek (1 birlik);

Lot №2 – Ekipažly ýük maşyn (samoswal) bilen üpjün etmek (2 birlik);

Lot №3 - Ekipažly tirkeg çekiji ulag bilen üpjün etmek (1 birlik);

Lot №4 - Ekipažly buldozer ulagy bilen üpjün etmek (1 birlik);

Lot №5 – Awtokran ulagy bilen üpjün etmek - 2 birlik;

Lot №6 - Hyzmat estakadasyny satyn almak - 1 birlik.

Tendere gatnaşmak üçin Balkanabat şäheri, T.Satylow köçesi, kw 150, jaý 59 salgy boýunça “Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasynyň edarasyna ýüz tutup bilersiňiz:

  • bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýäniň doly ady, hukuk ýagdaýy, hasaba alnan ýurdy, bank rekwizitleri hakynda maglumatlary görkezip ýazmaça görnüşde arza tabşyrmaly (ofşor zolaklarda hasaba alnan ýa-da şol ýerlerde bank hasaplary bolan kompaniýalardan arzalar kabul edilmeýär);
  • tenderiň tehniki talaplaryny almaly;
  • bäsleşik teklipleri bildiriş “Türkmenistan” gazetinde resmi taýdan çap edilen gününden başlap 14 (on dört) iş günüň dowamynda ýerli wagt bilen 18.00 çenli kabul edilýär.

Bellenen möhletden giç tabşyrylan bäsleşik teklipleri kabul edilmeýär.

Bäsleşige gatnaşmagyň şertleri we tenderiň şertlerini almak üçin 745100, Türkmenistan, Balkanabat şäheri, T.Satylow köçesi, kw 150, jaý 59 salgy boýunça ýüz tutup bilersiňiz.

“Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy

Habarlaşmak üçin telefon belgisi:

+993 222 6-43-66

e-mail salgysy: tatneft.tender@mail.ru

Başga makalalar