“Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy tender yglan edýär: 26.12.2022-13.01.2023

14:38 27.12.2022 682

Şertnamanyň goşmaça ylalaşygyna laýyklykda öz işini alyp barýan “Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy manatda aşakdaky lotlar boýunça №2022/28 belgili tender yglan edýär:

Лот №1 - «250 кВт dizel elektrik beketiniň kärendesi» - 5 sany.

Лот №2 - «dizel hereketlendirijili üç porşenli buraw nasosyň esasynda nasos desgasynyň (gurluşynyň) kärendesi» - 1 sany.

Лот №3 - «zyňynda garşy enjamyň (180х35) kärendesi» - 2 sany.

Лот №4 - «sirkulýasiýa (aýlanyş) ulgamynyň kärendesi (120 м3)» - 2 sany.

Лот №5 - «göteriji enjamyň kärendesi» - 1 sany.

Лот №6 - «buraw desgasynyň kärendesi г/п 125 т/с» - 1 sany.

Tendere gatnaşmak üçin Balkanabat şäheri, T.Satylow köçesi, kw 150, jaý 59 salgy boýunça “Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasynyň edarasyna ýüz tutup bilersiňiz:

  • Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýäniň doly ady, hukuk ýagdaýy, hasaba alnan ýurdy, bank rekwizitleri hakynda maglumatlary görkezip ýazmaça görnüşde arza tabşyrmaly (ofşor zolaklarda hasaba alnan ýa-da şol ýerlerde bank hasaplary bolan kompaniýalardan arzalar kabul edilmeýär);
  • Tenderiň tehniki talaplaryny almaly;
  • Bäsleşik teklipleri bildiriş “Türkmenistan” gazetinde resmi taýdan çap edilen gününden başlap 14 (on dört) iş günüň dowamynda ýerli wagt bilen 18.00 çenli kabul edilýär.

Bellenen möhletden giç tabşyrylan bäsleşik teklipleri kabul edilmeýär.

Bäsleşige gatnaşmagyň şertleri we tenderiň şertlerini almak üçin 745100, Türkmenistan, Balkanabat şäheri, T.Satylow köçesi, kw 150, jaý 59 salgy boýunça ýüz tutup bilersiňiz.

“Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy

Habarlaşmak üçin telefon belgisi:

+993 222 6-43-66

e-mail salgysy: tatneft.tender@mail.ru

Başga makalalar