Türkmenistan Energetika Hartiýasynyň Şertnamasyny döwrebaplaşdyrmak boýunça toparyň mejlisine gatnaşdy

08:59 26.08.2020 4406

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/127/original-15f06fa8e0ae48.jpeg

Sişenbe güni Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Energetika Hartiýasynyň Şertnamasyny döwrebaplaşdyrmak boýunça toparyň mejlisi geçirildi. Bu barada ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.Köptaraplaýyn gepleşiklere Energetika Hartiýasynyň Sekretariatynyň, Ýewropa Bileleşiginiň, Awstriýanyň, Azerbaýjanyň, Owganystanyň, Belgiýanyň, Beýik Britaniýanyň, Wengriýanyň, Germaniýanyň, Gruziýanyň, Ispaniýanyň, Gazagystanyň, Kipriň, Litwanyň, Lýuksemburgyň, Polşanyň, Portugaliýanyň, Slowakiýanyň, Türkiýäniň, Finlýandiýanyň, Fransiýanyň, Horwatiýanyň, Çehiýanyň, Şweýsariýanyň, Şwesiýanyň, Estoniýanyň, Ýaponiýanyň wekiliýetleri gatnaşdylar. Türkmenistandan sanly ulgamy arkaly geçirilen bu çärä Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň we “Türkmengaz” döwlet konserniniň wekili gatnaşdy.Mejlise gatnaşyjylar Energetika Hartiýasynyň Şertnamasynyň döwrebaplaşdyrylmagy we halkara gün tertibiniň dünýäniň energiýa bazarlaryna täsiri bilen baglanyşykly meselelere garadylar.Energiýa serişdeleriniň üstaşyr geçirilmeginiň amaly, normatiw we hukuk meselelerini ara alyp maslahatlaşyldy. 2019-njy ýylyň dekabrynda geçirilen mejlisiň gysgaça hasabaty tassyklanyldy.Şeýle-de energetiki howpsuzlygynyň derwaýys meseleleri boýunça pikir alşyldy. Gatnaşyjylar energiýa serişdeleriniň ygtybarly we durnukly üstaşyr geçirilmeginiň pugtalandyrylmagyna ýardam bermäge ymtylýandyklaryny mälim etdiler. Şunuň bilen baglylykda, bu ugurdaky tagallalarynyň utgaşdyrylmagynyň zerurlygy bellenilip geçildi.2017-nji ýylyň noýabrynda Aşgabatda Energetika Hartiýasy boýunça Maslahatyň 28-nji Mejlisi geçirilendigini hem-de onuň dowamynda Türkmenistanyň ýolbaşçylygynda Energetika Hartiýasynyň Aşgabat Deklarasiýasynyň kabul edilendigini ýatlamak gerek. Bu resminama energetika ulgamyndaky uzakmöhletleýin hyzmatdaşlygy berkitmek we energetiki howpsuzlygy ýokarlandyrmaga ýardam bermek maksady bilen Energetika Hartiýasynyň Prosesini döwrebaplaşdyrmagyň wajypdygyny tassyklady.Mejlisiň ahyrynda taraplar gepleşikleriň indiki tapgyrlaryny sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly dowam etmegi ylalaşdylar.

Başga makalalar
16166863e97189.jpeg
Türkmenistanyň we Hindistanyň DIM-niň ýolbaşçylary hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny, şol sanda TOPH taslamasyny maslahatlaşdylar

Aziýada özara hyzmatdaşlyk we ynamy berkitmek çäreleri boýunça Geňeşiniň daşary işler ministrleriniň 6-njy duşuşygynyň çäklerinde Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Hindistan Respublikasynyň Daşary işler ministri Subrahmaniýam Jaýşankar bilen geçiren ikitaraplaýyn gepleşiklerinde özara bähbitli türkmen-hindi hyzmatdaşlygyny berkitmegiň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy.


16167d6d578d8f.jpeg
«Kenardaky» döwrebap işler

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy dünýäniň iň kuwwatly desgalarydyr kämil tilsimatlaryna eýe bolmak bilen, ýokary hil ülňülerine laýyk gelýän nebit we nebithimiýa önümlerini taýýarlamakda we ýerleşdirmekde uly sepgitlere eýe bolýar.


1616683ad6c4fd.jpeg
«ARETI-niň» ýolbaşçysy Türkmenistanyň Prezidentine deňiz ýataklary işläp geçmek boýunça täze teklipleri hödürledi

«ARETI» halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Igor Makarow Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow bilen duşuşykda Hazaryň türkmen bölegindäki ýataklary işläp geçmek boýunça döwlet Baştutanyna täze teklipleri hödürledi.


164674da486fd9.jpg
Serdar Berdimuhamedow: Türkmenistan Merkezi Aziýa we Hytaý sebitinde ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy giňeltmäge taýýar

Türkmenistan Merkezi Aziýa ýurtlaryny we Hytaýy ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy giňeltmegi çagyrdy. Bu barada Serdar Berdimuhamedow Hytaýyň Sian şäherinde geçirilen «Merkezi Aziýa – Hytaý» birinji sammitinde eden çykyşynda belledi.


164670b97ecf04.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti hytaý ugry boýunça gaz ibermekde täze taslamalary durmuşa geçirmegi teklip etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow türkmen tebigy gazyny hytaý ugry boýunça ibermek bilen bagly täze taslamalary amala aşyrmagy teklip etdi. Bu barada döwlet Baştutanymyz Hytaýyň Sian şäherinde geçirilen «Merkezi Aziýa – Hytaý» birinji sammitinde eden çykyşynda belledi diýip, TDH habar berýär.