Mitro International we PETRONAS – Dubaýdaky Halkara forumynyň hemaýatkärleriniň hatarynda

22:30 24.03.2023 2412

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7156/original-16423e5184497f.png

26-27-nji aprelde Dubaýda (BAE) geçiriljek Türkmenistanyň energetika toplumyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara forumynyň öz işine başlamagyna bir aýdan sähel köp wagt galdy. Häzirki wagtda bu möhüm pudaklaýyn foruma taýýarlyk işleri işjeň dowam edýär.

Çäräniň guramaçylarynyň habar bermegine görä, nebitgaz toplumynda iri taslamalary durmuşa geçirmek boýunça Türkmenistanyň öňden gelýän hyzmatdaşlary bu foruma hemaýatkär bolmak meýillerini eýýämden tassykladylar. Şeýlelik bilen,  Mitro International kompaniýasy International Roadshow-da altyn hemaýatkär derejesini tassyklady. Petronas kompaniýasy bolsa forumyň bürünç hemaýatkäri bolar.

Mundan başga-da, Upstream, PETRONAS-da halkara aktiwler boýunça wise-prezidenti Mark Fitsjerald 4-nji sessiýada doklad bilen çykyş eder. Onuň mowzugy — türkmen energetika toplumynda maýa goýum mümkinçilikleri.

Forumda çykyşlaryny tassyklan beýleki spikerleriň arasynda birnäçe daşary ýurt kompaniýalarynyň top menejerleri hem bar. Olaryň hatarynda: Ali Raşid Al Jarwan — Dragon Oil-yň baş direktory; Jasper Peýs – strategiýa we biznes boýunça wise-prezident, ADNOC; Çen Huaýlun – Baş direktor, Türkmenistandaky CNPC International; Waleri Dýukro – Global Gas Center-iň ýerine ýetiriji direktory (GGC); Kler GOdar — Ýakyn Gündogar we Afrika boýunça analitika boýunça menejer, S&P Global Commodity Insights; Migel Brito – energetika boýunça analitik, S&P Platts we beýlekiler bar.

Başga makalalar
162172d52e6c95.jpeg
Lebap welaýatynyň saýlawçylary Türkmenistanyň Prezidentligine Demokratik partiýadan dalaşgär bilen duşuşdylar

Çarşenbe güni Lebap welaýat häkimliginiň maslahatlar zalynda Demokratik partiýa tarapyndan Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär hödürlenen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow bilen saýlawçylaryň duşuşygy boldy. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


1641bf0ba85122.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Katar bilen döwletara haryt dolanyşygynyň möçberini artdyrmagyň mümkinçilikleri hakynda

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Kataryň işewür toparlarynyň wekilleri bilen duşuşygynda döwletara haryt dolanyşygynyň möçberlerini artdyrmak üçin bar bolan mümkinçililere seretmegiň zerurlygyny belledi. Bu barada Türkmenistanyň Baştutany Kataryň öňdebaryjy kompaniýalarynyň we maýa goýum edaralarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşygynda belledi.


1641bf293a5da2.jpeg
Türkmenistanda Nowruz baýramy mynasybetli dabaralar geçirildi

21-22-nji martda Türkmenistanda Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni ruhubelentlik bilen garşylandy.


1641bf06e38528.jpeg
Serdar Berdimuhamedow Kataryň işewür toparlaryny Türkmenistandaky iri taslamalara gatnaşmaga çagyrdy

Prezident Serdar Berdimuhamedow katarly hyzmatdaşlary ýangyç-energetika toplumyna degişli halkara turbageçirijileri we beýleki taslamalary amala aşyrmaga has işjeň we netijeli gatnaşmaga çagyrdy. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Kataryň öňdebaryjy kompaniýalarynyň we maýa goýum edaralarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşygynda belledi.


1609bde49d8c82.jpeg
Maýa goýum forumynyň birinji güni tamamlandy

Çärşenbe güni, 12-nji maýda Söwda-senagat edarasynda Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forum geçirildi.