Nebitgaz kompaniýasynyň we pudaklaýyn ýokary okuw mekdepleriniň wekilleriniň duşuşygy geçirildi

00:00 29.03.2023 1369

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7198/original-16422b5e3ce3a8.jpeg

Hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen, Ý.Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde Türkmenistanyň nebitgaz pudagynyň wekilleriniň bu ugurdan ýöriteleşen halkara kompaniýalary we ýokary okuw mekdepleri bilen iş duşuşygy geçirildi.

Duşuşyga «Türkmennebit» we «Türkmengaz» DK-niň wekilleri, Türkmenistandaky Milli hytaý nebit-gaz kompaniýasynyň şahamçasynyň işgärleri, Petronas Çarigali Sdn Bhd (Türkmenistan) kompaniýasynyň, Dragon Oil Turkmenistan Ltd.kompaniýasynyň wekilleri gatnaşdylar.

Şekilli aragatnaşyk arkaly ara alyp maslahatlaşma Leobeniň (Awstriýa) dag-magdan uniwersitetiniň, Turiniň politehniki uniwersitetiniň, Koreýanyň Inha Uniwersitetiniň, Swikau şäheriniň Amaly ylymlarboýunça Günbatar-Sakson uniwersitetiniň (Germaniýa Federatiw Respublikasy), Ploýeştiniň nebit-gaz uniwersitetiniň (Rumyniýa), Daşkendiň Islam Karimow adyndaky Döwlet tehniki uniwersitetiniň, Russiýanyň I. M. Gubkin adyndaky Döwlet nebit we gaz uniwersitetiniň, Belarusyň Döwlet tehnologiki uniwersitetiniň  rektorlary, şeýle hem Ýewfrosiniýa Poloskaýa adyndaky Poloskiý döwlet uniwersitetiniň rektory goşuldylar.

Duşuşyga gatnaşyjylar nebitgaz ugrundan ýokary okuw mekdepleriniň bu ugurdaky kompaniýalar bilen hyzmatdaşlyk etmeginiň uly ähmiýete eýedigini bellediler, bu talyplara hakyky gurşawda amaly başarnyklary we tejribe edinmäge mümkinçilik berýär, şeýle hem bu pudakdaky iň täze tehnologiýalar we innowasiýalar barada bilmäge mümkinçilik döredýär. Kompaniýalar bolsa täze zehinleri we geljekki hünärmenleri özleriniň iş tejribelerinde ulanyp bilýärler.

Taraplar ozal gol çekilen ylalaşyklaryň çäklerinde ýetilen ösüşe garap geçdiler, şeýle hem hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça mundan beýläkki ädimleri bellediler.

Başga makalalar
162cc021d5ee65.jpeg
Hökümet mejlisinde Türkmenistanda nebitgaz toplumynyň 2022-nji ýylyň birinji ýarymynda işiniň netijelerine garaldy

Anna güni geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde ýurdumyzyň halk hojalygynyň pudaklarynda şu ýylyň geçen alty aýynda alnyp barlan işleriň jemi jemlenildi.


162c7ce7d5f462.jpeg
«Tatneft» Türkmenistanda önümçilik infrastrukturasyny giňeltmäge taýýarlanýar

«Tatneft» rus kompaniýasynyň Türkmenistandaky şahamçasy ýurdumyzda bar bolan önümçilik infrastrukturasyny giňeltmegi meýilleşdirýär. Muňa türkmen habar beriş serişdelerinde neşir edilen degişli tender habar berýär.


162c7cd9a559b7.jpeg
«PETRONAS Çarigali (Turkmenistan) Sdn Bhd» kompaniýasy çagyrýar

«PETRONAS Çarigali (Turkmenistan) Sdn Bhd» kompaniýasy bellige alnan kompaniýalary, guramalary we telekeçileri aşakdaky çärelerine gatnaşmaga çagyrýar:


162cc1b536cc16.jpeg
Ýarym ýylyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň geçen alty aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi. Onda 8-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň halk hojalygynyň pudaklarynda şu ýylyň ýanwar-iýun aýlarynda alnyp barlan işleriň netijelerine bagyşlap geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde nebitgaz toplumynyň öňünde goýan wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy.


162c7cf175afe9.jpeg
TDHÇMB-niň söwdalarynda suwuklandyrylan gazyň bahasy ýokarlandy

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda 6-njy iýulda suwuklandyrylan tebigy gazyň bahasy ýokarlandy diýip, ORIENT agentligi habar berýär.