Nebitgaz kompaniýasynyň we pudaklaýyn ýokary okuw mekdepleriniň wekilleriniň duşuşygy geçirildi

00:00 29.03.2023 690

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7198/original-16422b5e3ce3a8.jpeg

Hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen, Ý.Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde Türkmenistanyň nebitgaz pudagynyň wekilleriniň bu ugurdan ýöriteleşen halkara kompaniýalary we ýokary okuw mekdepleri bilen iş duşuşygy geçirildi.

Duşuşyga «Türkmennebit» we «Türkmengaz» DK-niň wekilleri, Türkmenistandaky Milli hytaý nebit-gaz kompaniýasynyň şahamçasynyň işgärleri, Petronas Çarigali Sdn Bhd (Türkmenistan) kompaniýasynyň, Dragon Oil Turkmenistan Ltd.kompaniýasynyň wekilleri gatnaşdylar.

Şekilli aragatnaşyk arkaly ara alyp maslahatlaşma Leobeniň (Awstriýa) dag-magdan uniwersitetiniň, Turiniň politehniki uniwersitetiniň, Koreýanyň Inha Uniwersitetiniň, Swikau şäheriniň Amaly ylymlarboýunça Günbatar-Sakson uniwersitetiniň (Germaniýa Federatiw Respublikasy), Ploýeştiniň nebit-gaz uniwersitetiniň (Rumyniýa), Daşkendiň Islam Karimow adyndaky Döwlet tehniki uniwersitetiniň, Russiýanyň I. M. Gubkin adyndaky Döwlet nebit we gaz uniwersitetiniň, Belarusyň Döwlet tehnologiki uniwersitetiniň  rektorlary, şeýle hem Ýewfrosiniýa Poloskaýa adyndaky Poloskiý döwlet uniwersitetiniň rektory goşuldylar.

Duşuşyga gatnaşyjylar nebitgaz ugrundan ýokary okuw mekdepleriniň bu ugurdaky kompaniýalar bilen hyzmatdaşlyk etmeginiň uly ähmiýete eýedigini bellediler, bu talyplara hakyky gurşawda amaly başarnyklary we tejribe edinmäge mümkinçilik berýär, şeýle hem bu pudakdaky iň täze tehnologiýalar we innowasiýalar barada bilmäge mümkinçilik döredýär. Kompaniýalar bolsa täze zehinleri we geljekki hünärmenleri özleriniň iş tejribelerinde ulanyp bilýärler.

Taraplar ozal gol çekilen ylalaşyklaryň çäklerinde ýetilen ösüşe garap geçdiler, şeýle hem hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça mundan beýläkki ädimleri bellediler.

Başga makalalar
162172d52e6c95.jpeg
Lebap welaýatynyň saýlawçylary Türkmenistanyň Prezidentligine Demokratik partiýadan dalaşgär bilen duşuşdylar

Çarşenbe güni Lebap welaýat häkimliginiň maslahatlar zalynda Demokratik partiýa tarapyndan Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär hödürlenen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow bilen saýlawçylaryň duşuşygy boldy. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


1641bf0ba85122.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Katar bilen döwletara haryt dolanyşygynyň möçberini artdyrmagyň mümkinçilikleri hakynda

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Kataryň işewür toparlarynyň wekilleri bilen duşuşygynda döwletara haryt dolanyşygynyň möçberlerini artdyrmak üçin bar bolan mümkinçililere seretmegiň zerurlygyny belledi. Bu barada Türkmenistanyň Baştutany Kataryň öňdebaryjy kompaniýalarynyň we maýa goýum edaralarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşygynda belledi.


1641bf293a5da2.jpeg
Türkmenistanda Nowruz baýramy mynasybetli dabaralar geçirildi

21-22-nji martda Türkmenistanda Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni ruhubelentlik bilen garşylandy.


1641bf06e38528.jpeg
Serdar Berdimuhamedow Kataryň işewür toparlaryny Türkmenistandaky iri taslamalara gatnaşmaga çagyrdy

Prezident Serdar Berdimuhamedow katarly hyzmatdaşlary ýangyç-energetika toplumyna degişli halkara turbageçirijileri we beýleki taslamalary amala aşyrmaga has işjeň we netijeli gatnaşmaga çagyrdy. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Kataryň öňdebaryjy kompaniýalarynyň we maýa goýum edaralarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşygynda belledi.


1609bde49d8c82.jpeg
Maýa goýum forumynyň birinji güni tamamlandy

Çärşenbe güni, 12-nji maýda Söwda-senagat edarasynda Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forum geçirildi.