Hyundai Engineering — Türkmenistanyň Dubaýdaky Halkara maýa goýum forumynyň bürünç hyzmatdaşy

21:19 12.04.2023 1148

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7336/original-16436543cb943b.jpeg

Hyundai Engineering  2023-nji ýylyň 26-27-nji aprelinde Dubaýdaky Hyatt Regency myhmanhanasynda geçiriljek Türkmenistanyň energetika pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara forumynyň bürünç hyzmatdaşydyr - diýip, forumyň guramaçylary habar berýär.

1974-nji ýylda esaslandyrylan Hyundai Engineering diňe bir Koreýa Respublikasynda däl, eýsem bütin dünýäde dürli ugurlarda inženerçilik çözgütlerini hödürleýän global kompaniýa öwrüldi. Kompaniýa köp ýyllyk tejribä, öňdebaryjy tehnologiýalara we adam mümkinçiliklerine esaslanýan gymmatlyklary döretmäge ymtylýar.

Türkmenistanda öz işjeňliginiň 10 ýylynyň içinde Hyundai Engineering birnäçe iri bilelikdäki taslamalary ýerine ýetirip, iň çylşyrymly wezipeleri ýerine ýetirmäge taýýar hem ygtybarly hyzmatdaş hökmünde özüni tanatdy.

2013-nji ýylda «Galkynyş» gaz ýatagynda kompaniýa gazy kükürtden arassalaýjy desgany gurdy. LX International Corporation bilen hyzmatdaşlykda Hyundai Engineering  Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda birnäçe täze tehnologik desgalary işe girizdi.

2018-nji ýylda Günorta Koreýa kärhanasy Balkan welaýatyndaky Gyýanly şäherçesinde täze gaz-himiki toplumyň gurluşygyny tamamlady. Onuň her ýylda 386 müň tonna polietilen we 81 müň tonna polipropilen öndürmäge mümkinçiligi bar. Önüm öndürilende öňdebaryjy we ekologik taýdan howpsuz tehnologiýalar ulanylýar.

Bahasy 3,4 mlrd ABŞ-nyň dollary bolan taslama Hyundai Engineering tarapyndan LX International Corporation we TOYO Engineering Corporation kompaniýalary bilen bilelikde ýerine ýetirildi.

2014-nji ýylda taslamany taýýarlama tapgyrynda Hyundai Engineering kompaniýasynyň Beýik Britaniýada TXF (Trade-Export-Finance)-den Ýewropadaky we Aziýadaky iň gowy on sany ekologik taýdan arassa taslamalaryň biri hökmünde ýörite sylag alandygy bellenmäge mynasypdyr.

Başga makalalar
1611dfd1d5db0b.jpeg
Türkmenistanyň döwlet düzümleri Owganystan bilen döwlet serhetleriniň goragy boýunça «Таliban» hereketiniň wekilleri bilen gatnaşyklary saklaýarlar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Metbugat gullugynyň habar bermegine görä, ýurduň diplomatik gullugynyň we beýleki döwlet edaralarynyň işgärleri döwlet serhediniň goraglylygy, gümrük, sanitar, fitosanitar we ýükleriň serhet üstünden geçirilmeginde amal edilýän barlagyň hem-de gözegçiligiň gaýry görnüşleriniň meseleleri babatynda «Таliban» hereketiniň wekilleri bilen yzygiderli gatnaşyklary saklaýarlar.


1611cad89ac44c.jpeg
«Taliban» hereketi TOPH we Owganystandaky beýleki infrastruktura taslamalaryny durmuşa geçirmäge gyzyklanma bildirýär - wekil

«Taliban» hereketi Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan (TOPH) transmilli gaz geçirijisiniň gurluşygyna we ýurtdaky beýleki iri infrastruktura taslamalaryny durmuşa geçirmeklige gyzyklanma bildirýär. Bu barada hereketiň Katardaky syýasy edarasynyň resmi wekili Mohammed Suheýl Şahin sişenbe güni Sky News teleýaýlymyna beren interwýusynda belledi.


1611e04685b936.jpeg
Türkmenistan daşary ýurt raýatlarynyň Owganystandan äkidilmegi üçin daşary ýurt uçarlaryna howa giňişligini üpjün edýär

Türkmenistan daşary ýurtlaryň raýatlarynyň daşary ýurt döwletleriniň howa gämileri bilen äkidilmegi üçin özüniň howa giňişligini üpjün edýändir diýip, Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy penşenbe güni habar berdi.


163c8edb35f555.jpeg
Türkmenistanyň paýtagtynda türkmen-russiýa işewürler geňeşi öz işine başlady

Penşenbe güni irden Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda türkmen-russiýa işewürler geňeşi öz işine başlady. Oňa gatnaşmak üçin Russiýa Federasiýasynyň uly wekiliýeti Aşgabada geldi diýip, ORIENT agentligi habar berýär.


1611e009c3df0b.jpeg
Türkmenistanyň Owganystandaky Ilçihanasy we Baş konsullyklary adaty tertipde işlemeklerini dowam edýärler — DIM

Owganystandaky häzirki içeri syýasat wakalary bilen baglylykda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi habar berýär, ýagny Türkmenistanyň Kabuldaky Ilçihanasy we ýurduň Hyratdaky hem-de Mazari-Şerifdäki Baş konsullyklary adaty tertipde işlemeklerini dowam edýärler. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berýär.