«Türkmengaz» DK-nyň pudaklaýyn instituty kükürti zyýansyzlandyrmagyň oňyn usullaryny işläp taýýarladylar

04:12 30.04.2023 1796

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7506/original-1644ccab80d7fc.jpeg

Türkmenistanyň känlerinde tebigy gazy çykarmak prosesinde galýan kükürdiň uly möçberlerini zyýansyzlandyrmak meselesiniň oňyn çözgütlerini «Türkmengaz» döwlet konserniniň Tebigy gaz ylmy-barlag institutynyň hünärmenleri işläp düzdüler. Bu barada YBI-niň direktory Baýrammyrat Pirnyýazow 26-27-nji aprelde Dubaýda geçirilen Türkmenistanyň energetika pudagyna maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forumda eden çykyşynda belledi.

Türkmenistan gaz ätiýaçlyklary boýunça iri känleri, ilkinji nobatda — Galkynyş, Ýaşlar, Garaköl, Garajaowlak topaary känlerini açmak bilen tebigy gazy çykarmak geljekde ýokary kükürtli gazy çykarmak bilen bagly bola – diýip Pirniýazow belledi.

Şunuň bilen baglylykda, kükürdi zyýansyzlandyrmak meselesi tehnologiýa nukdaýnazaryndan bolşy ýaly, ekologiýa nukdaýnazaryndan hem gaýragoýulmasyz çözgüdi talap edýär. Meseläniň oňyn çözgütleriniň biri hem turşy gazlary ýerasty plastlara ýüklemek bolup durýar diýip, alym dowam etdi. Onuň bellemegine görä, Ylmy-barlag institutynda birnäçe usullar öwrenildi, has dogrusy suw akymly gorizontlar, şol sanda kükürt wodorodyny ýa-da suwuk kükürdi öndürijilikli plastyň konturyndan aňyrky çäge yzyna ýüklemek, şeýle hem goňşy känleri boşan ýataklaryna ýüklemek usuly bar.

Institutyň direktorynyň aýtmagyna görä, plastlaýyn zyýansyzlandyrmagyň esasy ideýasy — paleoseniň buhar çökündileriniň aşaky paleogon ýokary bugly kawerz karbonat-sulfat galyndylaryny ýokary kükürtli gaz ýataklaryny döretmek maksady bilen ulanmak ýa-da gutaran plastlary ulanmak bolup durýar. 

— Köp sanly ýurtlarda ýokary kükürtli gazyň işläp taýýarlamak prosesinde durandygyny bilýäris. Beýleki kompaniýalaryň tejribesini we olaryň tapan çözgütlerini öwrenmek, şeýle hem gyzyklanma bildirýän maýadarlary kükürt wodorodyny we kükürdi zyýansyzlandyrmak meselesine çekmek biziň üçin gyzykly bolardy — diýip, Pirniýazow aýtdy.

Başga makalalar
1641051660a461.jpeg
Prezident iri desgalaryň gurluşygynyň hiline we möhletlerine gözegçilik etmegi Hökümet agzalaryna tabşyrdy

Türkmenistanyň Prezidenti 2023-nji ýylda degişli iri önümçilik, durmuş maksatly binalaryň hem-de desgalaryň gurluşygynyň bellenen möhletlerde ýokary hilli tamamlanmagyna we ulanmaga tabşyrylmagyna, degişlilikde, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlaryna, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlerine gözegçilik etmegi tabşyrýan Buýruga gol çekdi.


16098d714381eb.jpeg
Hökümet mejlisinde nebitgaz toplumynyň ösüşiniň şu ýylyň ýanwar-aprel aýlary boýunça netijeleri maslahatlaşyldy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň anna güni wideoaragatnaşyk arkaly geçiren Hökümet mejlisiniň barşynda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň dört aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri maslahatlaşyldy.


1609a366c70eda.png
Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň Halkara maýa goýum forumy 12-nji maýda başlanar

Türkmenistanyň nebitgaz toplumyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara forumyň öz işine başlamagyna bir günden az wagt galdy. Forum 12-nji maýda Aşgabatdaky Söwda-senagat edarasynda geçiriler.


1609a35e9ee545.jpeg
Haldor Topsоe — Halkara nebitgaz maýa goýum forumynyň bürünç hemaýatkäri

Daniýanyň Haldor Topsoe kompaniýasy 12-nji maýda Aşgabatda Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp geçiriljek ýurduň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forumynyň bürünç hemaýatkäri bolar.


1609b5589b6108.jpeg
Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara foruma gatnaşyjylara

Sizi Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygynyň we gözel paýtagtymyz Aşgabadyň 140 ýyllygynyň uly dabaralar bilen bellenilýän ýyly bolan «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda paýtagtymyzda geçirilýän Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forumy­ň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn.