Nebitgaz känleriniň gözleginiň çäkleri giňeldilýär

10:58 26.08.2020 1431

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/178/original-15f06fe84537d4.jpeg

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy nebitiň, gazyň we beýleki tebigy baýlyklaryň täze gorlaryny ýüze çykarmak maksady bilen geologiýa gözleg işleriniň giň meýilnamasyny durmuşa geçirýär. «Türkmengeologiýa» DK-nyň Lebap welaýat geofiziki ekspedisiýasynyň üstünlikli işiniň netijesinde gözleg-barlag, geofiziki-barlag we beýleki işleriň geografiýasy giňeldilýär.

Işleriň şeýle görnüşleri «Türkmeniň Altyn asyry – 3D» seýsmiki partiýasynyň hünärmenleri tarapyndan «Malaý» gaz käniniň çäklerinde geçirilýär. Bu ýerde ençeme ýyllaryň dowamynda tebigy gaz üstünlikli çykarylýar, şeýle hem «Türkmenistan – Hytaý» gaz känine «mawy ýangyç» iberilýär.

Häzirki wagtda Ahal we Mary welaýatlarynyň galtaşýan çäk ýerlerinde «Malaý» käninde zerur bolan gözleg işleri geçirilýär. Ýerastynyň barlaýjylarynyň esasy wezipesi — täze geljegi uly gaz uçastoklaryny ýüze çykarmak bolup durýar.

Toplanan tejribe we täze tehnologiýalar geologiýagözleýjilere eskpedisiýanyň dowamynda üstünlik gazanmaga, uglewodorodlaryň baý gorlaryny işläp taýýarlamaga ýardam edýär. Bu bolsa Türkmenistanyň ýangyç-energetika toplumyň binýadynyň berkidilmegine getirýär.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.