Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyndaky haryt dolanyşygy gaz ibermelerini hasaba alanyňda 1 milliard dollara ýetdi

14:59 10.07.2020 1432

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/182/original-15f06ff8999c6a.jpeg

Türkmen-russiýa söwda-ykdysady hyzmatdaşlygynyň, şol sanda nebitgaz ulgamynda hyzmatdaşlygyň ösüşi Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçisi Aleksandr Blohiniň žurnalistler üçin çarşenbe güni 12-nji iýunda bellenilýän Russiýa gününiň öňüsyrasynda geçiren brifinginiň esasy temalarynyň biri boldy.

«2019-njy ýylda Russiýa bilen Türkmenistanyň özara haryt dolanyşygy 1,5 esse artyp, 695 million amerikan dollaryna, türkmen gazynyň iberilmegini hasaba alanyňda bolsa 1 milliard dollara barabar boldy» diýip diplomat aýtdy.

Aleksandr Blohiniň bellemegine görä, 2020-nji ýylyň birinji ýarymy hem özara haryt dolanyşygynyň artýandygyny görkezýär. Netijede, birinji çärýekde haryt dolanyşygynyň möçberi 2019-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 2,7 esse artdy.

Onuň belleýşi ýaly, bu ösüş täze iri taslamalaryň hasabyna üpjün edildi. Şol sanda, bellenilişi ýaly, «Возрождение» kompaniýasy Aşgabatda birnäçe gurluşyklary alyp barmak boýunça bäsleşikde ýeňiji boldy, «KaMAZ» Türkmenistanyň birnäçe pudaklary üçin dürli görnüşli tehnikalary getirýär. «Tatneft» «Türkmennebit» döwlet konserni bilen hyzmatdaşlygyny dowam edýär. Russiýanyň zawodlary turbalary ibermek boýunça işleri alyp barýarlar.

«Ähli ugurlar boýunça, şol sanda ykdysady ulgamda, hususan-da, gaz ulgamynda biziň oňyn gatnaşyklarymyz bar» diýip ilçi «Gazpromyň» «Türkmengaz» DK bilen baglaşan şertnamasynyň esasynda türkmen gazyny satyn almagyny dowam edýändigini belledi.

Diplomat iki dostlukly ýurduň arasynda strategiki hyzmatdaşlygyň ýokary derejesini saklamaga goşýan goşandy üçin türkmen tarapyna minnetdarlyk bildirdi.

«Türkmenistan bilen şu günki gatnaşyklarymyzy men ýokary derejede, iň bolmanda, meniň ilçilik edýän döwrümde ýokary derejede diýip bahalandyrardym» diýip Blohin belledi.

Russiýanyň Türkmenistan bilen nebitgaz pudagynda hyzmatdaşlygy barada aýdyp, ilçi Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan transmilli gaz geçirijisiniň gurluşygynyň taslamasy boýunça üstünlikli hyzmatdaşlygy belledi.

«Biz ibermäge taýýar. Bu taslama üçin turbalary, enjamlary eýýämden iberip başladyk. Netijede, TOPH gaz geçirijisiniň türkmen bölegi üçin uly diametrli turbalaryň 90 göterimini rus kompaniýasy getirdi» - diýip Blohin belledi.

Diplomat şeýle hem bu taslamanyň birnäçe babatda bähbitli taraplaryny aýtdy. Türkmen tarapynyň birnäçe gezek nygtap aýdyşy ýaly, TOPH gaz geçirijisi Owganystandaky ykdysady ösüşi we ýagdaýy durnuklaşdyrmaga ýardam eder.

Belläp geçsek, 2020-nji ýylyň 9-njy iýunynda Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin RF-iň daşary syýasat ugruny durmuşa geçirmäge we köp ýyllyk asylly zähmeti üçin Russiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Aleksandr Blohini Hormat ordeni bilen sylaglamak hakynda karara gol çekdi. A.Blohin W.Putiniň karary bilen 2011-nji ýylda Türkmenistandaky ilçi hökmünde bellenilipdi.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.