«Abraýly dostlar» HK polipropilen multiflament sapaklarynyň önümçiligini ýola goýdy

15:02 10.07.2020 3689

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/184/original-15f07017db21c0.jpeg

«Abraýly dostlar» hususy kärhanasy Türkmenistanda polipropilen multiflament sapaklarynyň önümçiligini ýola goýdy. Dürli reňkdäki we görnüşdäki ýokary hilli sapaklar Balkan welaýatyndaky Gyýanlydaky polimer zawodynda işlenip taýýarlanylýan çig maldan peýdalanylyp öndürilýär.Sapaklary taýýarlamak işi Awstriýanyň SML  kompaniýasynyň döwrebap enjamynda amala aşyrylýar. Taýýar önüm kärhananyň öz barlaghanasynda «ZwickRoell» nemes kompaniýasynyň enjamlarynda, şeýle hem garaşsyz guramalarda yzygiderli hil barlagynda geçirilýär.Iň täze tehnologiýalar uly liniýa dykyzlygynda sapaklaryň ýokary berkligini üpjün edýär. Önümiň hili hatda önümçiligiň ýokary tizliginde hem pese gaçmaýar. Kompaniýa ISO 9001, ISO 10002, ISO 140001, ISO 45001 sertifikatlaryna eýe boldy, onuň önümleri bolsa Ýewropa standartlaryna laýyk gelýär.Multiflament sapaklary lýamkalaryň we torlaryň, howpsuzlyk kemerleriniň, plastik turbalaryň, üýşme tanaplaryň we stroplaryň, filtrleýji matalaryň, halylaryň, torbalaryň we ýumşak konteýnerleriň önümçiliginde peýdalanylýar.Kompaniýa hyzmatdaşlary bilen uzakmöhletleýin we özara bähbitli gatnaşyklary ýola goýmaga ymtylýar we önüminiň eksportyny giňeltmegi meýilleşdirýär. Häzirki wagtda bu önüm Türkiýä eksport edilýär, şeýle hem kompaniýa önümlerini Ýewropa bazarlaryna ibermek boýunça hem gepleşikleri geçirýär.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.