«Abraýly dostlar» HK polipropilen multiflament sapaklarynyň önümçiligini ýola goýdy

20:02 10.07.2020 4770

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/184/original-15f07017db21c0.jpeg

«Abraýly dostlar» hususy kärhanasy Türkmenistanda polipropilen multiflament sapaklarynyň önümçiligini ýola goýdy. Dürli reňkdäki we görnüşdäki ýokary hilli sapaklar Balkan welaýatyndaky Gyýanlydaky polimer zawodynda işlenip taýýarlanylýan çig maldan peýdalanylyp öndürilýär.Sapaklary taýýarlamak işi Awstriýanyň SML  kompaniýasynyň döwrebap enjamynda amala aşyrylýar. Taýýar önüm kärhananyň öz barlaghanasynda «ZwickRoell» nemes kompaniýasynyň enjamlarynda, şeýle hem garaşsyz guramalarda yzygiderli hil barlagynda geçirilýär.Iň täze tehnologiýalar uly liniýa dykyzlygynda sapaklaryň ýokary berkligini üpjün edýär. Önümiň hili hatda önümçiligiň ýokary tizliginde hem pese gaçmaýar. Kompaniýa ISO 9001, ISO 10002, ISO 140001, ISO 45001 sertifikatlaryna eýe boldy, onuň önümleri bolsa Ýewropa standartlaryna laýyk gelýär.Multiflament sapaklary lýamkalaryň we torlaryň, howpsuzlyk kemerleriniň, plastik turbalaryň, üýşme tanaplaryň we stroplaryň, filtrleýji matalaryň, halylaryň, torbalaryň we ýumşak konteýnerleriň önümçiliginde peýdalanylýar.Kompaniýa hyzmatdaşlary bilen uzakmöhletleýin we özara bähbitli gatnaşyklary ýola goýmaga ymtylýar we önüminiň eksportyny giňeltmegi meýilleşdirýär. Häzirki wagtda bu önüm Türkiýä eksport edilýär, şeýle hem kompaniýa önümlerini Ýewropa bazarlaryna ibermek boýunça hem gepleşikleri geçirýär.

Başga makalalar
1624315d52457b.jpeg
Azerbaýjanyň «Socar» Döwlet nebit kompaniýasynyň wise-prezidenti Elşat Nasirow

— Pursatdan peýdalanyp, «Türkmenistanyň nebiti we gazy» (OGT 2022) Halkara maýa goýum forumynyň ýokary guramaçylyk derejesini bellä geçmek isleýärin. Bu çäre sebitiň energetiki senenamasynda her ýylda geçirilýän möhüm çäreleriň biri boldy.


160b872e0a63dc.jpeg
«Galkynyş» käninde guýulary berkitmek we sementlemek boýunça işler üstünlikli alnyp barylýar

«Türkmengaz» döwlet konserniniň tamponaž müdirliginiň hünärmenleri guýulary berkitmek we sementlemek, olaryň netijeliligini ýokarlandyrmak maksady bilen, duz-kislotaly işläp taýýarlamak işinde baý tejribe hem-de gymmatlyk başarnyklary edindiler. 2021-nji ýylyň dört aýynda müdirligiň burawçylary 9 mln 906 müň manatlyk sement işlerini ýerine ýetirdiler.


160b86efac99a7.jpeg
ÝHHG-niň Aşgabatdaky Merkeziniň täze başlygy bilen energohowpsuzlyk we ulag ulgamlarynda özara gatnaşyklar maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow bilen ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň täze bellenilen Başlygy, Ilçi Jon MakGregor bilen duşuşygyň barşynda häzirki bar bolan taslamalaryň durmuşa geçirilişi, şeýle hem hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlary maslahatlaşyldy diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


163689fe4d9174.jpeg
Hökümet mejlisinde nebitgaz toplumynyň 2022-nji ýylyň 10 aýynyň işiniň netijeleri maslahatlaşyldy

Geçen anna güni Prezident Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň on aýynda halk hojalygynyň pudaklarynda alnyp barlan işleriň jemleri jemlenildi. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow ýurdumyzyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasyny ýerine ýetirmegiň çäklerinde şu ýylyň ýanwar — oktýabr aýlarynda durmuşa geçirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.


163689f71629ad.jpeg
Türkmenistanda jemi içerki önümiň ösüş depgini ýanwar-oktýabr aýlarynda 6,2%-e ýetdi

Türkmenistanda jemi içerki önümiň ösüşi ýanwar-oktýabr aýlarynda 6,2 göterim derejesinde saklandy. Bu barada Prezident Serdar Berdimuhamedow şu ýylyň on aýynda alnyp barlan işleriň jemlerine bagyşlap geçiren Hökümet mejlisinde belledi.