Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlaryny Gurban baýramy bilen gutlady

02:25 29.06.2023 2209

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/8000/original-1649c149a1e05a.jpg

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow watandaşlaryny Gurban baýramy bilen gutlady. Baýramçylyk 28-29-30-njy iýunda baýram edilýär.

«Sizi belent ahlaklylygyň, ruhy tämizligiň hem-de ynsanperwerligiň ajaýyp baýramy bolan mukaddes Gurban baýramy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn» - diýlip Serdar Berdimuhamedowyň Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna iberen baýramçylyk gutlagynda aýdylýar.

«Gurban baýramy bütin dünýäde dogruçyllygy we päkligi ündeýän, agzybirligimizi, jebisligimizi dünýä ýaýýan, jemgyýetimizde ählumumy ruhubelentligi döredýän gadymy baýramdyr. Ynsan kalbynyň tämizligini dabaralandyrýan, asyrlardan-asyrlara, nesillerden-nesillere geçirilip gelinýän ynsanperwer häsiýetlerimiz, ruhy-ahlak gymmatlyklarymyz, ynanç-ygtykatlarymyz jemlenen bu baýramyň agzybirlik we jebislik ýörelgelerimiziň pugtalandyrylmagynda orny barha ýokarlanýar» diýip Gutlagda aýdylýar.

«Däp bolşy ýaly, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň her bir güni şan-şöhratly wakalara beslenýän ýylynda hem ruhy tämizligiň, päk ynanjyň, ýokary ynsanperwerligiň senasyna öwrülen Gurban baýramyny üç günüň dowamynda giňden hem-de dabaraly belleýäris. Baýram günlerinde paýtagtymyz Aşgabat şäherinde, ýurdumyzyň ähli künjeklerinde halkymyzy jebisleşdirýän, nesillerde ynsanperwerlik, watansöýüjilik duýgularyny kemala getirýän baý many-mazmunly dabaraly çäreleri geçirýäris» diýlip Gutlagda aýdylýar.

«Gurban baýramynyň Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň taryhyna altyn harplar bilen ýazyljak wakalaryň — döwlet ähmiýetli Arkadag şäheriniň birinji tapgyrynyň açylyş dabarasynyň, halkara we medeni çäreleriň, Türkmenistanyň medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni bilen utgaşyp gelmegi bedew bady bilen ösüşleriň täze belentliklerine tarap ynamly öňe barýan ýurdumyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerimizde egsilmez ruhy güýç berýär, jebisligimizi we agzybirligimizi dabaralandyrýar, eziz Watanymyza bolan buýsanjymyzy has-da pugtalandyrýar» - diýip bellenilýär.

Prezident Gutlagynda watandaşlaryna berk jan saglyk, uzak ömür, bagtyýar we abadan durmuş, eziz Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Başga makalalar
16253c79bcf760.jpeg
Hökümet mejlisinde nebitgaz toplumynyň işiniň birinji çärýeginiň netijeleri jemlenildi

Geçen anna güni Prezident Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Onuň barşynda milli ykdysadyýetiň pudaklarynyň ösüşiniň şu ýylyň birinji çärýegi boýunça netijeleri jemlenildi. Şol sanda nebitgaz toplumynyň işiniň netijelerine garaldy. Bu barada Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Şahym Abdrahmanow hasabat berdi.


1607fd2efa6b53.jpeg
«Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2021» forumy geçiriler

Şu ýylyň 12—13-nji maý aralygynda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2021» (OGT 2021) Halkara maýa goýum forumy geçiriler.


16489938d99985.jpg
Birža söwdalarynda ТС-1 awiakerosini we nebit bitumy uly islegden peýdalandy

12-nji iýunda Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasyndaky söwdalaşyklarda jemi bahasy 1 mln amerikan dollaryna we 150 mln türkmen manadyna deň bolan 24 geleşik baglaşyldy diýip, ORIENT habar berýär.


16253c95eb8f07.jpeg
Aşyrguly Begliýew Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi bellenildi

Türkmenistanyň Baştutany Serdar Berdimuhamedow 8-nj aprelde Aşyrguly Begliýewi Prezidentiň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi wezipesine bellemek hakynda Permana gol çekdi.


160800305a01a3.jpeg
TNGIZT ýewro ülňüleri boýunça awiasion ýangyjyň önümçiligini ýola goýmaga taýýarlanýar

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy Jet A-1 kysymly awiasion ýangyjynyň önümçiligini ýola goýmagy meýilleşdirýär. Munuň özi zawodynda öndürilýän ТС-1 awiaýangyjyň ýewropa nusgasydyr.