HEA-nyň ýolbaşçylygy bilen onlaýn-duşuşykda hyzmatdaşlygyň ugurlary maslahatlaşyldy

15:06 10.07.2020 902

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/188/original-15f07023f68637.jpeg

Halkara energetika agentliginiň Ýerine ýetiriji direktory Fatih Birol bilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Nebitgaz meseleleri boýunça orunbasary M.Meredowyň arasynda onlaýn görnüşinde geçirilen duşuşykda Halkara energetika agentligi bilen Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň gaz, nebit we energetika sektorlarynda bilelikdäki syny taýýarlamagyň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Türkmenistanyň Nebitgaz toplumynyň Merkezi edarasynda gurnalan duşuşykda halkara bazarlarynyň öwrülişiginde orta möhletleýin we uzak möhletleýin görnüşde çaklamalary taýýarlamak boýunça hem-de energiýa täsirliligini ýokarlandyrmakda we “ýaşyl” energetikada tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça gysga möhletli okuwlary gurnamak arkaly hünärmenleri taýýarlamak boýunça tekliplere seredildi.

Duşuşygyň ahyrynda energiýanyň alternatiw we gaýtadan dikeldilýän çeşmeleri boýunça hyzmatdaşlygy ýola goýmak we ösdürmek meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Mundan öň, halkara maslahatlarynda we prezentasiýalarda habar berlişi ýaly, Türkmenistanyň uglewodorod serişdeleriniň potensial gory 71,2 mlrd tonna nebite barabar bolup, şonuň 53 mlrd tonnasy gury ýere, 18,2 mlrd tonnasy bolsa deňiz bölegine düşýär.

«Gafney, Cline & Associates» britan garaşsyz kompaniýasynyň hasaplamasyna görä, diňe «Galkynyş» ägirt uly gaz käniniň gory 27,4 trln kub metr tebigy gaz möçberinde bahalandyrylýar. Onuň senagat taýdan özleşdirilmegi iri möçberli turba geçiriji, infrastruktura we gazy gaýtadan işleýiş taslamalaryny durmuşa geçirmäge ýardam eder.

Häzirki wagtda Türkmenistan «mawy ýangyjyny» Hytaýa we Russiýa eksport edýär. Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan gaz geçirijisiniň türkmen böleginde gurluşyk işleri alnyp barylýar. «Türkmengaz» döwlet konserni gazy Ýewropa bazarlaryna eksport etmegiň mümkinçiliklerini öwrenýär.

Türkmenistanyň tebigy gaz eksportyny ösdürmek bilen bir hatarda taýýar bolan gazhimiýa önümlerini öndürmek üçin gazy gaýtadan işlemeklik işi hem ýokary depginlerde alnyp barylýar. Netijede, Balkan welaýatynda Gyýanlyda her ýylda 5 mlrd kub metr gazy gaýtadan işlemäge we 386 müň tonna polietilen hem-de 81 müň tonna polipropilen öndürmäge niýetlenen polimer zawody hereket edýär.

Ahal welaýatyndaky Owadandepe diýen ýerde tebigy gazdan 600 müň tonna ECO-93 benzinini, şeýle hem 12 müň tonna arassalanan dizel ýangyjyny we 115 müň tonna suwuklandyrylan gazy öndürmek üçin niýetlenen dünýäde ilkinji zawod işe girizildi.

Geljekde tebigy gazy gaýtadan işleýän we dürli görnüşli taýýar gazhimiýa önümlerini öndürýän täze desgalary gurmak meýilleşdirilýär.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.