Arkadag şäherinde Halkara maýa goýum forumy geçirildi

12:26 03.07.2023 2116

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/8015/original-164a26d9ce9d13.jpg

Arkadag şäheriniň birinji tapgyrynyň açylyş dabarasynyň ertesi, 30-njy iýunda täze şäheriň “Märkaw” myhmanhanasynyň mejlisler zalynda “Akylly” şäher Arkadag” atly halkara maýa goýum forumy geçirildi.

Foruma dünýäniň dürli ýurtlarynyň, halkara we sebit guramalarynyň, abraýly maýa düzümleriniň, iri daşary ýurt kompaniýalarynyň wekilleri gatnaşdylar. Forumda türkmen tarapyna ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, banklaryň, ugurdaş institutlaryň, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýolbaşçylary wekilçilik etdiler.

Resmi açylyş dabarasynyň barşynda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň foruma gatnaşyjylara iberen Gutlagy okaldy. Onda şeýle çäreleriň ýokary derejede we giň düzümde geçirilmeginiň netijeli hyzmatdaşlygy ýola goýmakda hem pugtalandyrmakda, dostlukly gatnaşyklary ösdürmekde giň mümkinçilikleri döredýändigi nygtalýar. Döwlet Baştutanymyzyň Gutlagynda bu halkara forumyň Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ykdysadyýetimiziň pudaklaryny, Arkadag şäherini durmuş-ykdysady, senagat taýdan ösdürmäge we “akylly” şäher konsepsiýasyny işjeň durmuşa geçirmäge maýa goýumlary işjeň çekmäge ýardam etjekdigine ynam bildirilýär.

Umumy mejlisleriň çäklerinde şäherlerde durnukly ösüş hem-de täze tehnologiýalaryň peýdalanylmagy, Türkmenistanyň maýa goýum mümkinçilikleri, “akylly” şäherleriň sanly infrastruktura hem-de sanly innowasion tehnologiýalary bilen baglanyşykly meselelere garaldy.

Forumyň barşynda görkezilen wideorolikde milli ykdysadyýetimiziň esasy pudaklarynyň eksport mümkinçilikleri beýan edildi. Ol geljegi uly türkmen bazarynda işewürligi alyp barmak üçin uly mümkinçilikleriň bardygy baradaky maglumatlar bilen tanyşdyrýar.

Çykyşlarda bellenilişi ýaly, Türkmenistan dürli ýurtlara tebigy gazy, nebit, gaz we nebithimiýa önümlerini, elektrik energiýasyny, mineral dökünleri, gurluşyk serişdelerini, himiýa we azyk önümlerini iberýär. Önümleriň eksport möçberiniň artdyrylmagy önümçiligiň ähli ulgamlaryna innowasion tehnologiýalaryň hem-de sanly ulgamlaryň giňden ornaşdyrylmagy bilen höweslendirilýär. Munuň özi ýurdumyzda öndürilýän harytlaryň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrýar.

Täze gaýtadan işleýän pudaklary döretmegiň hasabyna ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek Prezident Serdar Berdimuhamedowyň alyp barýan syýasatynyň möhüm ugrudyr. Mysal üçin, Türkmenistan ägirt uly uglewodorod gorlaryna eýe bolmak bilen, gazy gaýtadan işlemek boýunça doly derejeli toplumy kemala getirmäge girişdi. Soňky ýyllarda ulanmaga berlen benzin, ýokary hilli polietilen, polipropilen önümçiligi boýunça zawodlar, ammiak, karbamid öndürmek boýunça gaýtadan işleýän himiýa kuwwatlyklary we beýlekiler muňa mysaldyr.

Ozal hereket edýän pudaklary düýpli döwrebaplaşdyrmagyň hasabyna, energetika, dokma senagaty, oba hojalyk önümlerini gaýtadan işlemek, gurluşyk serişdeleriniň önümçiligi ýaly birnäçe pudaklarda esasy görkezijileriň ösüş depginleri ýyl-ýyldan artýar.

Türkmenistandan iberilýän energetika serişdeleriniň ýollarynyň diwersifikasiýalaşdyrylmagyna, turba geçirijileriň gurluşygyna hem uly üns berilýär. Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň gurluşygy sebit üçin örän möhüm taslamadyr. Şeýle hem şol ugur boýunça optiki-süýümli ulgamyň, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan elektrik geçirijisiniň gurluşygy amala aşyrylýar.

Forumyň dowamynda maýa goýum mümkinçiliklerini has doly açmagyň ýollary, ýurdumyzy senagat, ylmy-tehnologik we durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegi höweslendirmegiň gurallary barada netijeli pikir alyşmalar boldy. Mundan başga-da, halkara guramalaryň, iri maliýe düzümleriniň we daşary ýurt işewürler bileleşiginiň wekilleri tanyşdyryşlar hem-de içgin pikir alyşmalar esasynda türkmen tarapynyň teklip eden innowasion taslamalaryna maýa goýumlary gönükdirmegiň maksadalaýyklygyna baha berdiler.

Halkara maýa goýum forumynyň çäklerinde ikitaraplaýyn duşuşyklar geçirildi. Olaryň barşynda özara bähbitli gatnaşyklary ýola goýmak üçin geljegi uly ugurlar kesgitlenildi. Şeýle hem birnäçe resminamalara gol çekildi. Şolaryň hatarynda eksport-import amallary, hyzmatlar ulgamynda hyzmatdaşlyk boýunça şertnamalar we beýlekiler bar.

Forumyň dowamynda guralan sergi oňa gatnaşyjylara döwrebaplaşdyrylan ýokary tehnologiýaly senagata, dünýä bazarynda bäsdeşlige ukyply önümleriň köp görnüşini öndürmäge gönükdirilen gaýtadan işleýän pudaklaryň milli ykdysadyýetimiziň dürli ulgamlarynda ýurdumyzyň gazanan ägirt uly üstünlikleri barada düşünje almaga mümkinçilik berdi.

Forumyň ahyrynda oňa gatnaşyjylar Prezident Serdar Berdimuhamedowa Ýüzlenme kabul edip, innowasion häsiýetli taslamalary durmuşa geçirmäge hemmetaraplaýyn goldaw berýändigi, maýa goýum işini ösdürmäge gönükdirilen amatly şertleriň döredilendigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler.

Başga makalalar
1614191853ba5e.jpeg
Türkmenistanyň biržasynda TNGIZT-de öndürilen Jet A-1 awiaýangyjy satylyp başlandy

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen Jet A-1 awiasion ýangyjynyň ilkinji tapgyrlary Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda satlyga çykaryldy. Zawodyň täze önümi söwda gatnaşyjylarda uly gyzyklanma bildirdi we daşary ýurtly işewürler tarapyndan satyn alyndy.


16412ba17c3eb6.jpeg
Türkmen-tatarystan işewürlik maslahatynda senagatda, energetikada we beýleki ugurlarda hyzmatdaşlygyň geljegi maslahatlaşyldy

Aşgabatda geçirilen Türkmen-tatarystan işewürlik maslahatynda Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň arasynda senagat, energetika, oba hojalygy we ulag ulgamlarynda netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy.


161419e4341e31.jpeg
Türkmenistan ýanwar-awgust aýlarynda tebigy gazyň çykarylyşyny we eksportyny düýpli artdyrdy

2021-nji ýylyň 8 aýynda Türkmenistanda tebigy gazyň gazylyp alnyşy 55 milliard kub metrden geçdi. Bu geçen ýylyň degişli döwründäki görkezijiden 10,4 milliard kub metr köpdür.


16413eb5849a72.jpeg
Şerepli gaz ýatagynda ýene-de bir guýy önüm berdi

«Türkmengaz» döwlet konserni tarapyndan düzülen maksatnamalaýyn meýilnama laýyklykda, «Türkmengazburawlaýyş» müdirliginiň gazçylary häzir Mary welaýatynyň çägindäki Şerepli, Kelleli, Garabil gaz ýataklarynda guýularyň burawlamak işlerini ýokary depginde alyp barýarlar. Burawlaýjylar täzelikde Şerepli gaz ýatagynyň 02 belgili ulanyş — baha beriş guýusyndan senagat taýdan ähmiýetli tebigy gaz akymyny aldylar.


16142d4818397d.jpeg
Daşkentde senagat, energetika, ulag pudaklarynda türkmen-özbek hyzmatdaşlygyny giňeltmegiň meseleleri maslahatlaşyldy

Özbegistan Respublikasynyň paýtagty Daşkentde Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümetara türkmen-özbek toparynyň ýakynda geçirilen on altynjy mejlisinde taraplar söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyny hem-de senagat ulgamyndaky özara hereketleri giňeltmegiň, energetika, ulag we üstaşyr daşamak ugurlary boýunça ikitaraplaýyn gatnaşyklary pugtalandyrmagyň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.