Wenada OPEC-iň seminarynda energiýa howpsuzlygy, energogeçiş we maliýeleşdirme meseleleri maslahatlaşylar

17:15 04.07.2023 956

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/8023/original-164a3bba25c3d7.jpg

Wenada Hofburg imperator köşgünde 5-6-njy iýulda OPEC-iň «Durnukly we inklýuziw energetiki geçişe tarap ýolda» atly 8-nji halkara seminary geçiriler.

Oňa gatnaşyjylar maslahatlaşmalaryň barşynda energiýa howpsuzlygyny üpjün etmek, durnukly bazarlar, energiýa geçiş we energetika pudagyny maliýeleşdirmek ýaly meseleleri maslahatlaşarlar diýip, daşary ýurt habar beriş serişdeleri belleýär.

OPEC-iň seminary halkara energetika senenamasynda esasy çäreleriň biri. Garaşylyşy ýaly, ol dünýäniň energetika pudagynyň geljegini we onuň durnuklylyga geçişini kesgitlemäge we howanyň üýtgemeginiň täsirini aradan aýyrmaga ýardam eder.

Şu ýylda seminar ýokary derejedäki birnäçe duşuşyklary, ministrler mejlislerini we sergileri öz içine alar.

Seminara OPEC-iň we öndüriji ýurtlaryň hem-de energiýa sarp ediji ýurtlaryň agza döwletleriniň ministrleri, şeýle hem hökümetara guramalaryň ýolbaşçylary, milli we halkara nebit we energetika kompaniýalarynyň ýolbaşçylary, şeýle hem pudagyň beýleki liderleri, alymlar, bilermenler gatnaşar.

OPEC-iň mundan öňki halkara seminary 2018-nji ýylyň iýunynda geçirildi. Şonda çärä 50 ýurtdan 950 wekil gatnaşdy. 

Başga makalalar
1614191853ba5e.jpeg
Türkmenistanyň biržasynda TNGIZT-de öndürilen Jet A-1 awiaýangyjy satylyp başlandy

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen Jet A-1 awiasion ýangyjynyň ilkinji tapgyrlary Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda satlyga çykaryldy. Zawodyň täze önümi söwda gatnaşyjylarda uly gyzyklanma bildirdi we daşary ýurtly işewürler tarapyndan satyn alyndy.


16412ba17c3eb6.jpeg
Türkmen-tatarystan işewürlik maslahatynda senagatda, energetikada we beýleki ugurlarda hyzmatdaşlygyň geljegi maslahatlaşyldy

Aşgabatda geçirilen Türkmen-tatarystan işewürlik maslahatynda Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň arasynda senagat, energetika, oba hojalygy we ulag ulgamlarynda netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy.


161419e4341e31.jpeg
Türkmenistan ýanwar-awgust aýlarynda tebigy gazyň çykarylyşyny we eksportyny düýpli artdyrdy

2021-nji ýylyň 8 aýynda Türkmenistanda tebigy gazyň gazylyp alnyşy 55 milliard kub metrden geçdi. Bu geçen ýylyň degişli döwründäki görkezijiden 10,4 milliard kub metr köpdür.


16413eb5849a72.jpeg
Şerepli gaz ýatagynda ýene-de bir guýy önüm berdi

«Türkmengaz» döwlet konserni tarapyndan düzülen maksatnamalaýyn meýilnama laýyklykda, «Türkmengazburawlaýyş» müdirliginiň gazçylary häzir Mary welaýatynyň çägindäki Şerepli, Kelleli, Garabil gaz ýataklarynda guýularyň burawlamak işlerini ýokary depginde alyp barýarlar. Burawlaýjylar täzelikde Şerepli gaz ýatagynyň 02 belgili ulanyş — baha beriş guýusyndan senagat taýdan ähmiýetli tebigy gaz akymyny aldylar.


16142d4818397d.jpeg
Daşkentde senagat, energetika, ulag pudaklarynda türkmen-özbek hyzmatdaşlygyny giňeltmegiň meseleleri maslahatlaşyldy

Özbegistan Respublikasynyň paýtagty Daşkentde Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümetara türkmen-özbek toparynyň ýakynda geçirilen on altynjy mejlisinde taraplar söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyny hem-de senagat ulgamyndaky özara hereketleri giňeltmegiň, energetika, ulag we üstaşyr daşamak ugurlary boýunça ikitaraplaýyn gatnaşyklary pugtalandyrmagyň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.