Serdar Berdimuhamedow: Türkmenistan Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasy bilen gatnaşyklaryna strategik nukdaýnazardan seredýär

21:44 05.07.2023 2134

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/8032/original-164a50e57493a9.jpg

Türkmenistan Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasy bilen gatnaşyklaryna strategik nukdaýnazardan seredýär. Bu barada Prezident Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna (ŞHG) agza döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň 23-nji mejlisinde eden çykyşynda belledi.

Döwlet Baştutany şeýle çemeleşme asyrlara uzap gidýän ruhy we medeni gatnaşyklarymyza esaslanýar. Bu gatnaşyklar biziň halklarymyzyňdyr döwletlerimiziň arasyndaky hyzmatdaşlygy berkidýär diýip belledi.

Munuň özi ýurdumyz bilen Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň dürli düzümleriň we esasy halkara guramalaryň, ilkinji nobatda, Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerinde uzak möhletli hyzmatdaşlyk etmegi üçin goşmaça şertleri we mümkinçilikleri döredýär.

Prezident çykyşynyň ahyrynda Türkmenistanyň Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasy bilen giňden hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygyny belläp, özara düşünişmegiň, hormat goýmagyň, ynanyşmagyň ýetilen derejesine ýokary baha berdi.

Biziň ýurdumyz hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini we özara bähbitlerini, onuň halklarymyzyňdyr döwletlerimiziň düýpli bähbitlerine laýyk gelýändigini aýdyň görýär diýip, döwlet Baştutany aýtdy we mundan beýläk-de bilelikdäki netijeli işleri durmuşa geçirmäge taýýardygyny tassyklady.

ŞHG sammiti 4-ni iýulda utgaşykly görnüşde Hindistanyň Nýu-Deli şäherinde geçirildi. Duşuşyga Belarusuň, Hindistanyň, Eýranyň, Gazagystanyň, Hytaýyň, Gyrgyzystanyň, Mongoliýanyň, Pakistanyň, Russiýanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň Baştutanlary gatnaşdy.

Mejlisiň netijeleri boýunça Eýran ŞHG-niň doly hukukly agzasy boldy. Ol guramanyň dokuzynjy agzasy boldy. Belarus hem gurama agza bolmaga taýýarlyk görýär.

ŞHG 2001-nji ýylyň iýunynda, sebitde parahatçylygy, howpsuzlygy we durnuklylygy berkitmek maksady bilen, şeýle hem agza döwletleriň arasynda ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin döredildi.

Başga makalalar
16253c79bcf760.jpeg
Hökümet mejlisinde nebitgaz toplumynyň işiniň birinji çärýeginiň netijeleri jemlenildi

Geçen anna güni Prezident Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Onuň barşynda milli ykdysadyýetiň pudaklarynyň ösüşiniň şu ýylyň birinji çärýegi boýunça netijeleri jemlenildi. Şol sanda nebitgaz toplumynyň işiniň netijelerine garaldy. Bu barada Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Şahym Abdrahmanow hasabat berdi.


1607fd2efa6b53.jpeg
«Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2021» forumy geçiriler

Şu ýylyň 12—13-nji maý aralygynda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2021» (OGT 2021) Halkara maýa goýum forumy geçiriler.


16489938d99985.jpg
Birža söwdalarynda ТС-1 awiakerosini we nebit bitumy uly islegden peýdalandy

12-nji iýunda Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasyndaky söwdalaşyklarda jemi bahasy 1 mln amerikan dollaryna we 150 mln türkmen manadyna deň bolan 24 geleşik baglaşyldy diýip, ORIENT habar berýär.


16253c95eb8f07.jpeg
Aşyrguly Begliýew Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi bellenildi

Türkmenistanyň Baştutany Serdar Berdimuhamedow 8-nj aprelde Aşyrguly Begliýewi Prezidentiň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi wezipesine bellemek hakynda Permana gol çekdi.


160800305a01a3.jpeg
TNGIZT ýewro ülňüleri boýunça awiasion ýangyjyň önümçiligini ýola goýmaga taýýarlanýar

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy Jet A-1 kysymly awiasion ýangyjynyň önümçiligini ýola goýmagy meýilleşdirýär. Munuň özi zawodynda öndürilýän ТС-1 awiaýangyjyň ýewropa nusgasydyr.