OPEK-iň baş sekretary nebit çykarylyşyny azaltmak boýunça ýakynda kabul edilen kararyň dogrulygyna ynanýar

17:34 07.07.2023 1884

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/8067/original-164a7c5b08ee3a.jpg

OPEK+ ýakynda nebit çykarylyşyny azaltmak hakynda kabul edilen karara bazaryň ýeterlik derejede üns bermändigine alada galmaýar diýip, OPEK-iň baş sekretary Haýsam al-Gaýs Wenada Guramanyň 8-nji Halkara seminarynda belledi diýip, Interfaks habar berýär.

Al-Gaýs 2022-nji ýyldaka garanyňda 2023-nji ýylda günde 2,3 mln barrel möçberde nebite bolan islegiň artmagyna garaşylýandygyny, şeýe hem OPEK-e girmeýän döwletler tarapyndan ibermeleriň artjakdygyny ýatlatdy.

«Bazarda häzir deňagramlylygyň bardygy ýa-da ýokdugy barada aýtmak kyn. Biz Ykdysady hyzmatdaşlyk we ösüş guramasynyň döwletlerinde harytlyk ätiýaçlyklaryň derejesine seredýäris, ortaça bäş ýyllyk dereje bilen (2015-2019) deňeşdirýäris» diýip, ol belledi.

Al-Gaýs nebit çykarylyşyny çäklendirmek hakynda karary «geň» hasaplamaýar.

«Hemmeler birinji ýarym ýylda bazarda köp sanly sebäplere görä — dünýä ykdysadyýetiniň ösüşiniň haýallamagy, pandemiýadan soň Hytaýyň ykdysadyýetiniň dikelmegine umytlaryň uly peýdanyň bolandygyny bilýär» - diýip Al-Gaýs belledi.

Ol erkin önümçilik kuwwatlyklarynyň çäklidigini belledi. Şol bir wagtda önümçiligi çäklendirmek hakynda karar has köp sanly önümçilik kuuwatlyklaryna eýe bolmaga we teklibiň aşa artmagynyň öňüni almaga ýardam eder.

Iýun aýynyň başynda OPEK+ ylalaşygyna gatnaşyjylar 2024-nji ýyl üçin nebit çykarmak möçberlerini azaltmak kararyna geldiler — ýene 1,4 mln b/g azaldyp, 40,46 mln barrele çenli. Maý aýyndan başlap önümçiligini meýletin günde 1,66 mln barrele çenli azaldan döwletler çäklendirmesini tutuş 2024-nji ýyla çenli uzaldarlar. Saud Arabystany eýýäm 2023-nji ýylda önümçiligini goşmaça 1 mln b/g çenli azaldar.

Başga makalalar
164670b97ecf04.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti hytaý ugry boýunça gaz ibermekde täze taslamalary durmuşa geçirmegi teklip etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow türkmen tebigy gazyny hytaý ugry boýunça ibermek bilen bagly täze taslamalary amala aşyrmagy teklip etdi. Bu barada döwlet Baştutanymyz Hytaýyň Sian şäherinde geçirilen «Merkezi Aziýa – Hytaý» birinji sammitinde eden çykyşynda belledi diýip, TDH habar berýär.


164674e2acf7d0.jpg
Türkmenistanyň we Hytaýyň Liderleri ählitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmäge ygrarlylygyny tassykladylar

“Merkezi Aziýa — Hytaý” sammitine gatnaşmak üçin 18-nji maýda Hytaý Halk Respublikasynyň Şensi welaýatynyň paýtagtyna iş sapary bilen baran Prezident Serdar Berdimuhamedow HHR-iň Başlygy Si Szinpin bilen gepleşikleri geçirdi diýip, TDH habar berýär.


164674da486fd9.jpg
Serdar Berdimuhamedow: Türkmenistan Merkezi Aziýa we Hytaý sebitinde ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy giňeltmäge taýýar

Türkmenistan Merkezi Aziýa ýurtlaryny we Hytaýy ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy giňeltmegi çagyrdy. Bu barada Serdar Berdimuhamedow Hytaýyň Sian şäherinde geçirilen «Merkezi Aziýa – Hytaý» birinji sammitinde eden çykyşynda belledi.


160b6755f54ccb.jpeg
Ýylyň başyndan bäri Goturdepe ýatagynda 85 sany guýy abatlanyldy

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Goturdepe» ýatagyndaky guýulary düýpli abatlamak boýunça kärhanasynda öndürijiligi peselen nebit guýularyny abatlamak we olary hereket edýän guýularyň hataryna goşmak boýunça işler üstünlikli alnyp barylýar.


163636041d0b55.jpeg
Napeco Milli nebitgaz kompaniýasy Dragon Oil PSA-dan Önümi paýlaşmak hakynda ylalaşykdan 5% paýnama aldy

Napeco türkmen milli nebitgaz kompaniýasy Dubaýda ýerleşen we Hazar deňziniň türkmen kenaryndaky Çeleken käninde iş alyp barýan Dragon Oil kompaniýasy bilen Önümi paýlaşmak hakynda ylalaşykdan 5% paýnama aldy. Bu barada Argus garaşsyz nyrh agentligi habar berdi.