Innowasiýalar we täze tehnologiýalar «Türkmennebit» bilen «Tatneftiň» netijeli hyzmatdaşlygynyň girewi

22:32 25.08.2020 1703

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/190/original-15f0702c6f065e.jpeg

«Türkmennebit» döwlet konserni öz işini, esasan, Türkmenistanyň günbatar sebitinde alyp barýar. BU ýerde nebit känleri jemlenendir. Olaryň aglabasy baryp XIX asyryň ahyrlaryndan senagat taýdan ulanylyp başlanypdyr.Bu sebitiň ähli känleri diýen ýaly, çylşyrymly geologiki şerleri bilen häsiýetlendirilýär, köp plastly gurluşa eýe, şol sanda onlarça aýry gorlar bar. Şulary nazara alyp, bu känlerden nebitiň çykarylyşyny işjeňleşdirmek üçin innowasion tehnologiýalaryň we ýokary netijeli enjamlaryň ornaşdyrylmagy aýratyn möhüm ähmiýete eýedir.Şu maksat bilen «Türkmennebit» DK daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen hyzmatdaşlygyny giňeldýär. Netijede, RF-iň “Tatneft” kompaniýasy 2010-njy ýylda “Türkmennebit” döwlet konserni bilen baglaşylan şertnama laýyklykda, Goturdepede nebit guýularynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek hem-de nebit çykarylyşyny ýokarlandyrmak boýunça hyzmatlary ýerine ýetirýär.Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň elektron gazetiniň habar bermegine görä, geologiýa-tehniki işleriň geçirilmeginiň netijesinde 128 sany nebit guýularynda nebit çykaryş işleri täzelendi. Bu taslama $32 milliondan gowrak maýa goýuldy.2018-nji ýylyň dekabrynda “Türkmennebit” hem-de “Tatneft” 88 sany guýynyň abatlaýyş işlerini göz öňünde tutýan täze şertnama baglaşdylar. Şertnamanyň çäginde “Tatneft” kompaniýasynyň Balkanabat şäherindäki şahamçasy türkmen hünärmenlerini işe çagyrmak bilen 12 sany topar düzdi. Häzirki wagtda 48 sany ýerasty guýular işe girizildi. Bu taslama $30 milliona golaý maýa goýuldy.Bilelikdäki işiň möhüm aýratynlyklarynyň biri hem türkmen hünärmenlerini taýýarlamak we hünär derejesini ýokarlandyrmak boýunça alnyp barylýan işler bolup durýar. Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň wekilleri önümçilik işjeňligi, öňdebaryjy tehnologiýalaryň we häzirki zaman ylmy-tehniki çözgütleriň ornaşdyrylmagy bilen tanyşmak maksady bilen «Tatneftiň» Almetýewskidäki we Nižnekamskiýdäki önümçilik desgalaryna birnäçe gezek baryp gördüler.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.