Türkmenistan benziniň iň arzan döwletleriniň onlugynda — HEA

15:21 10.07.2020 1147

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/202/original-15f0705d29eb91.jpeg

Türkmenistan dünýä boýunça benziniň bahasynyň iň arzan ýurtlarynyň ilkinji onlugyna girýär, diýip Halkara energetika agentligi habar berýär (HEA).Agentligiň maglumatlaryna görä, 2019-njy ýylda benziniň dünýä boýunça bahalary 2 göterim aşaklady we 1 litri üçin ortaça 0,91 dollara deň boldy. Geçen ýylyň netijeleri boýunça iň pes görkezijiler Eýranda hasaba alyndy – 1 litri üçin 0,24 dollar, iň ýokary görkezijiler bolsa Gonkongda (1,97 dollar) boldy. Şol bir wagtda bellenilişi ýaly, ýangyjyň bahasy salgyt ýüklemelerini belleýän ýa-da tersine subsidiýalary belleýän döwlet syýasaty tarapyndan kesgitlenilýär.HEA-nyň berýän maglumatlaryna görä, benziniň bahasy boýunça iň arzan döwletleriniň sanawyna şeýle hem Alžir – 1 litri 0,33 dollar, Türkmenistan – 0,43, Gazagystan – 0,44, Indoneziýa – 0,45, Özbegistan we Nigeriýa – 0,47, Müsür – 0,49, Malaýziýa – 0,50, Oman – 0,56, BAE – 0,58 we Wenesuela – 0,60 girýär.Benziniň bahasynyň iň gymmat ýurtlarynyň sanawynda Niderlandlar (1,81 dollar), Norwegiýa (1,78 dollar), Gresiýa (1,77), Italiýa (1,76), Finlýandiýa (1,71), Şwesiýa we Portugaliýa (1,67), Islandiýa (1,63).ABŞ-da benziniň bahalary ortaça 1 litri üçin 0,79 dollar, Russiýada – 0,70, Saud Arabystanynda – 0,56 dollar möçberinde saklanýar.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.