Kükürtli käninde gazyň çykarylyşy artýar

08:02 26.08.2020 1074

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/204/original-15f070631a7ac0.jpeg

Garagumyň çylşyrymly howa şertlerine garamazdan, «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň Kükürtli känindäki önümçilik görkezijileri 2020-nji ýylyň başyndan bäri ýokary görkezijilere ýetdi.Şu ýylyň geçen bäş aýynda tebigy gazyň çykarylyşy 2 mlrd 788 mln inedördül metre ýetdi, bellenilen meýilnama 140 göterim ýerine ýetirildi. Şeýle hem 2 müň 584 tonna gaz kondensaty işlenilip, soňrakky gaýtadan işlemek üçin Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodyna iberildi.Ýokary hünär taýýarlykly hünärmenler müdirligiň önümçilik wezipelerini üstünlikli çözýärler, bu wezipeler täze uglewodorod serişdelerini gözlemäge we nebitgaz çykarylyşa täze tehnologiýalary ornaşdyrmak bilen bar bolan känleri netijeli işläp taýýarlamaklyga gönükdirilendir.Öňdebaryjy kärhanada işleýän hünärmenleri sany 420-den gowrakdyr. 

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.