Sanly tehnologiýalar nebit çykarylyşa ornaşdyrylýar

03:41 26.08.2020 1274

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/206/original-15f07069308c77.jpeg

«Türkmennebit» döwlet konserniniň kärhanalarynda ornaşdyrylan sanly tehnologiýalar nebiti gözlemek, känleri işläp taýýarlamak we nebiti çykarmak prosesiniň netijeliligini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berdi.Häzirki wagtda sanlylaşdyrmaklyk konserniň ähli ulgamlaryna ornaşdyrylýar, bäsdeşlik artykmaçlygyny üpjün etmek bilen tehnologiki we önümçilik diwersifikasiýasy üçin esas bolup durýar.Önümçiligiň netijeliliginiň ygtybarlylygyny üpjün etmek üçin hünärmenler optiki-süýümli geçirijileriň kömegi bilen DK-nyň Balkanabatdaky ähli bölümçelerini işlenip taýýarlanylýan «Uzboý», «Burun» we «Barsagelmez» känlerine birikdirdiler.Bu çäreler ýüz kilometrden uzak bolan buraw desgalaryndan telemetriýa we wideogözegçilik maglumatlaryny almak işini amatlaşdyrdy. Öz gezeginde, ol ýagdaýyň üýtgemegine tiz çäre görmäge, enjamyň näsazlygyny hasaba almaga, geologo-tehnologik maglumatlary geofiziklere we konserniň merkezi edarasyna geçirmäge mümkinçilik berdi.Mundan başga-da, konserniň nebit çykarýan kärhanalarynda ştangalaýyn çuňluk nasoslary bilen enjamlaşdyrylan guýularda nebiti çykarmaklygy dolandyrýan ulgamlary awtomatlaşdyrmak boýunça işler alnyp barylýar. Bu guýularyň işine gözegçilik etmek üçin maglumat-enjam toplumlarynyň ornaşdyrylmagy uzak wagtlap ulanyşda bolýan nebit känleriniň düşewütliligini ýokarlandyrar.Guýularyň işiniň awtomatlaşdyrylmagy maglumatlary toplamak we seljermek, şeýle hem uzakdan gözegçilik işini ýeňilleşdirer . Döwrebaplaşdyrmagyň başlangyç tapgyrynda uzakdan dolandyryş ýagdaýyna 550 sany ulanyş guýusy geçiriler.«Türkmennebit» DK «Awtomatizasiýa-Metrologiýa-Ekspert» (Russiýa Federasiýasy, Ufa) inžinerçilik kompaniýasy bilen konserniň rezeuar parkyny enjamlaşdyrmak üçin UMF300 köpfazaly dereje ölçeýjileriň 50 toplumyny satyn almak boýunça şertnama baglanyşdy. Bu sanly enjam hil we mukdar görkezijilerini almaga we nebitiň/suwuň faza ara derejesini kesgitlemäge mümkinçilik berýär.Häzirki wagtda «Türkmennebit» DK känden ilkinji nebiti almaklyga çenli işleriň möhletini gysgaltmaga, şeýle hem nebiti çykarmagyň we gaýtadan işlemegiň ähli tapgyrlarynyň netijeliligini ýokarlandyrmaga gönükdirilen sanly taslamalary durmuşa geçirýär.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.