“Türkmengaz” DK: täze guýular “mawy ýangyjyň” uly akymyny berdi

20:27 11.01.2024 2390

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/9624/original-1659fb18c8fe87.jpg

“Türkmengaz” döwlet konserniniň gazçylary 2023-nji ýyly ähli görkezijiler babatda ýokary netijeler bilen jemlediler we 2024-nji ýyly uly zähmet üstünlikleri bilen garşy aldylar.

Täze ýylyň öňüsyrasynda “Türkmengazburawlaýyş” müdirliginiň burawçylary Mary welaýatynda ýerleşen Ýylan gaz känindäki N2 ulanyş-bahalandyryş guýusyndan tebigy gazyň senagat akymyny aldylar.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň sebitlerinde tebigy gazyň täze känlerini açmak, olary senagat taýdan özleşdirmek, şeýle hem uglewodorod serişdeleriniň çykarylyşyny artdyrmak boýunça anyk wezipeleri goýýar. “Türkmengaz” DK tarapyndan işlenilip düzülen Maksatnamalaýyn meýilnama laýyklykda, “Türkmengazburawlaýyş” müdirliginiň gazçylary birwagtda üç sany täze  gaz käninde buraw işlerini ýola goýdular. Olar Mary welaýatynda ýerleşen Şerepli, Kelleli, Ýylan känleridir. Ulanyş-bahalandyryş guýularyny burawlamagyň netijesinde tebigy gazyň kuwwatly akymy alyndy.

Şeýlelikde, 2856-dan 2852 metr aralykda Ýylan känindäki N2 guýusyndan tebigy gazyň senagat akymy alyndy. Bu gazçylaryň birnäçe aýlap yhlasly zähmetiniň netijei boldy.

Hünärmenleriň hasaplamalaryna görä, guýudan her günde sekiz ýüz ýigrimi müň kub metr töweregi tebigy gaz çykarylýar. Şol bir wagtda täze gaz käniniň önüminiň esasy ýaratynlygy “mawy ýangyjyň” düzüminiň arassalygydyr, düzüminde kükürt wodorod garyndysynyň ýoklugydyr. Bu guýudan çykarylýan tebigy gazyň dünýä standartlaryna laýyklygyny şertlendirýär.

Başga makalalar
16100fc2a08cfe.jpeg
TNGIZT-de ýarym ýylda 26 müň tonnadan gowrak suwuklandyrylan gaz öndürildi

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy ýurdumyzyň iň iri senagat kärhanalarynyň biri bolup, ol içerki we daşarky bazarlarda uly islegden peýdalanýan ýokary hilli önümleriň aýry-aýry görnüşleriniň önümçiligini barha artdyrýar.


161023668db9e3.jpeg
Balkan welaýatynda öndürijilikli guýular gazlift usulyna geçirilýär

Balkan welaýatynyň Esenguly etrabynda baý nebit känlerini özleşdirmek boýunça işler giň gerim alýar. Sebitde täze, has çuň guýulary burawlamak boýunça işler guramaylykly alnyp barylýar.


16103a63f4cb6b.jpeg
Poliwinilasetat önümçiligi boýunça zawodyň gurluşygyna halkara bäsleşik yglan edildi

«Türkmengaz» döwlet konserni Daşoguz welaýatynda poliwinilasetat önümçiligi boýunça gazhimiýa zawodyny «açary gowşurmak» şerti bilen taslamalaşdyrmak hem-de gurmak barada halkara bäsleşigini yglan etdi. Bäsleşigiň teksti «Neýtralnyý Türkmenistan» gazetinde neşir edildi.


1653b943023ce7.jpg
OGT – 2023-e tas 50 ýurtdan rekord derejede gatnaşyjy bardy

“Türkmenistanyň nebiti we gazy – 2023” atly halkara konferensiýa we sergä rekord derejede gatnaşyjy bardy. Bu barada çäräniň jemi boýunça geçirilen metbugat konferensiýasynda forumyň guramaçylary aýtdy.


161038e10785a9.jpeg
Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň wekilleri Hazardaky «Dostluk» ýatagyny bilelikde özleşdirmegiň geljegini maslahatlaşdylar

Aşgabatda Hazar deňziniň «Dostluk» ýatagynyň uglewodorod serişdelerini bilelikde gözlemek we özleşdirmek hakyndaky hökümetara Ähtnamasynyň durmuşa geçirilmegi boýunça bilelikdäki türkmen-azerbaýjan iş toparynyň iki günlük mejlisi geçirildi diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.