Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawody 2023-nji ýylda nebitiň gaýtadan işlenilişini 10,7% artdyrdy

19:36 12.01.2024 2397

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/9627/original-165a0cba45bbdd.jpg

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Lebap welaýatynda ýerleşen Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawody 2023-nji ýyly ýokary görkezijiler bilen jemledi. Tamamlanan ýylyň dowamynda hem kärhana boýunça çig mallaryň 489 müň 684 tonnasy gaýtadan işlenilip, 413 müň tonnadan gowrak önüm öndürildi.

Munuň özi çig mallary gaýtadan işlemek we degişli önümleri öndürmek boýunça ýyllyk meýilnamalaryň degişlilikde agram hasabynda 110,7 we 100,2 göterim amal edilendigini aňladýar. Kärhanada önümçilige döwrebap enjamlaryň yzygiderli ornaşdyrylmagy bu ýerde öndürilýän önümlere bolan islegiň, şol sanda daşary ýurt sarp edijileriniň hem sanynyň artmagyna şert döredýär. Bu bolsa taýýar önümleri ýerleşdirmek boýunça hem netijeli işler alyp barmaga ýardam edýär.

Öndürilen harytlyk önümleriň 230 müň 390 tonnadan gowragy A-95, A-92 we A-80 kysymly benzin, 123 müň 680 tonna golaýy hem dizel ýangyjydyr. Şeýle hem zawodda dekabr-ýanwar aýlarynda jemi 30 müň 65 tonna golaý agyr wakum gazoýly, 5 müň 375 tonna mazut, 22 müň 680 tonna golaý hem ýol bitumy öndürilipdir.

Kärhanada öndürilýän önümleriň Özbegistan, Owganystan, Gruziýa, Birleşen Arap Emirlikleri ýaly döwletlere eksport edilýändigini belläp geçmek bolar. Bu bolsa daşary döwletler bilen özara ysnyşykly gatnaşyklaryň gerimini giňeltmäge, şonuň bilen birlikde, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatynyň has-da pugtalanmagyna itergi berýär.

Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawody ýurduň iň iri senagat kärhanalarynyň biridir.

SNGIZ-iň düzüminde 2015-nji ýylda ýyllyk kuwwaty 37 müň tonnadan gowrak ýol bitumyny öndürmäge ukyply bolan desga guruldy. Şeýle hem bu ýerde 2017-nji ýylda önümçilik kuwwaty ýylda 500 müň tonna ýetýän ýokary oktanly benziniň önümçiligi ýola goýuldy.

Başga makalalar
16195fc26d4adb.jpeg
OPEC-iň täze Baş sekretary wezipesine Kuweýtiň wekili Heýsam al-Gaisi saýlanyp biler

Dekabr aýynda OPEC-iň ministrleriniň duşuşygynda 2022-nji ýylyň 1-nji awgustyndan OPEC-iň baş sekretary wezipesine bellemek üçin Kuweýtiň wekili Heýsam al-Gaisiniň dalaşgärligi maslahatlaşylar diýip, Kuweýtiň nebit we ýokary bilim ministri Muhammed Abdel Latif al-Fares Abu-Dabidäki ADIPEC-2021 Halkara nebitgaz sergisiniň çäklerinde žurnalistlere habar berdi.


164e5b3ad8266e.jpg
«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Merw» futbol topary — AFK-nyň kubogynyň toparçalaýyn tapgyrynda

Türkmen nebitgazçylarynyň hemaýatkärligindäki futbol toparlary diňe bir milli ýaryşlarymyzda däl, eýsem, halkara derejeli ýaryşlarda hem üstünlikli çykyş edýärler. Muny «Türkmengaz» döwlet konserniniň hemaýatkärligindäki «Merw» futbol toparynyň saýlama duşuşyklardan üstünlikli geçip, AFK-nyň kubogynyň toparçalaýyn tapgyryna goşulmagy hem ähli aýdyňlygy bilen subut edýär.


16195fc8fb16ac.jpeg
Nebitiň bahasy oktýabryň başyndan bäri iň aşak çäkde, Brentiň barreli — 80 dollar

Nebitiň bahasy çarşenbe güni söwdalaryň ýapylmagy bilen oktýabryň başyndan bäri iň aşak çäklere düşdi we arzanlamagyny dowam edýär.


16194aaf55df73.jpeg
TNGIZT importyň ornuny tutýan önümleriniň önümçiligini giňeldýär

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilýän, importyň ornuny tutýan önümleriň görnüşleriniň giňeldilýändigi barada wise-premýer Şahym Abdrahmanow sişenbe güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda hasabat berdi.


164e47c8753508.jpg
«Türkmengaz» DK-nyň wekilleri Özbegistanyň kärhanalary bilen hyzmatdaşlygyň geljegini maslahatlaşdylar

«Türkmengaz» döwlet konserniniň wekilleri özbek hyzmatdaşlary bilen söwda-ykdysady gatnaşyklary ýola goýmak maksady bilen Daşkentde «Tehnopark» kärhanasyna baryp gördüler.