ÜNS BERIŇ, BÄSLEŞIK!

16:34 16.01.2024 1293

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/9655/original-165a662b602e5c.png

Türkmenistanyň milli şaşka merkezi «Nebit-gaz» gazetiniň, «Ussatnews» elektron gazetiniň redaksiýalary bilen bilelikde Türkmenistanyň Garaşsyzlyk baýramynyň 33 ýyllygyna bagyşlap, sportuň şaşka görnüşi boýunça bäsleşik yglan edýär.

BÄSLEŞIGIŇ DÜZGÜNNAMASY

I.Bäsleşigi geçirmegiň tertibi

Bäsleşik 2024-nji ýylyň 1-nji fewralyndan 5-nji sentýabr aralygynda dowam eder. Onuň jemi şu ýylyň 5-nji sentýabrynda Aşgabat şäherinde jemleniler we ýeňijiler yglan ediler.

Bäsleşigiň dowam edýän döwründe gazetiň her sanynda okyjylara Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň Balkanabat bölüminiň mugallymy, Bütindünýä Intellektual oýunlarynyň ýeňijisi, Türkmenistanyň milli şaşka merkeziniň agzasy Maksat Durdyýew tarapyndan täze şaşka meseleleri hödürleniler.

Bäsleşikde hödürleniljek meseleleriň her biriniň utugy tapawutly bolar, her mesele çap edilende, onuň ýanyndan näçe utuk berilýändigi ýazylar. Bäsleşige gatnaşyjylar meseleleriň çözgütlerini «Nebit-gaz» gazetinde çap edilen gününden başlap on günüň dowamynda poçta ýa-da faks bilen gazetiň redaksiýasyna ibermelidirler («Nebit-gaz» gazetiniň salgysy: Aşgabat şäheri, Arçabil şaýoly, 58-nji jaý, tel/faks: 44-19-13).

II. Bäsleşige gatnaşmagyň şerti

Bäsleşige «Nebit-gaz» gazetiniň her bir okyjysy gatnaşyp, meseleleriň çözgütlerini redaksiýa iberip biler. Iberilen çözgütleriň ýany bilen awtoryň öý salgysy, telefon belgisi, işleýän ýa-da okaýan ýeri takyk görkezilmelidir.

III. Bäsleşigiň ýeňijilerini kesgitlemek

Bäsleşige hödürlenilen şaşka meseleleriniň çözgütlerine baha bermek, ýeňijileri kesgitlemek Türkmenistanyň milli şaşka merkeziniň, «Nebit-gaz» gazetiniň, «Ussatnews» elektron gazetiniň redaksiýalarynyň wekillerinden düzülen eminler topary tarapyndan gelnen netijä laýyklykda amala aşyrylar.

Eminler toparynyň çykaran çözgüdine laýyklykda, bäsleşikde oňat netije gazanan bäş ýeňiji Hormat hatlary we baýraklar bilen sylaglanylar.

Guramaçylyk topary.

Başga makalalar
16100fc2a08cfe.jpeg
TNGIZT-de ýarym ýylda 26 müň tonnadan gowrak suwuklandyrylan gaz öndürildi

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy ýurdumyzyň iň iri senagat kärhanalarynyň biri bolup, ol içerki we daşarky bazarlarda uly islegden peýdalanýan ýokary hilli önümleriň aýry-aýry görnüşleriniň önümçiligini barha artdyrýar.


161023668db9e3.jpeg
Balkan welaýatynda öndürijilikli guýular gazlift usulyna geçirilýär

Balkan welaýatynyň Esenguly etrabynda baý nebit känlerini özleşdirmek boýunça işler giň gerim alýar. Sebitde täze, has çuň guýulary burawlamak boýunça işler guramaylykly alnyp barylýar.


16103a63f4cb6b.jpeg
Poliwinilasetat önümçiligi boýunça zawodyň gurluşygyna halkara bäsleşik yglan edildi

«Türkmengaz» döwlet konserni Daşoguz welaýatynda poliwinilasetat önümçiligi boýunça gazhimiýa zawodyny «açary gowşurmak» şerti bilen taslamalaşdyrmak hem-de gurmak barada halkara bäsleşigini yglan etdi. Bäsleşigiň teksti «Neýtralnyý Türkmenistan» gazetinde neşir edildi.


1653b943023ce7.jpg
OGT – 2023-e tas 50 ýurtdan rekord derejede gatnaşyjy bardy

“Türkmenistanyň nebiti we gazy – 2023” atly halkara konferensiýa we sergä rekord derejede gatnaşyjy bardy. Bu barada çäräniň jemi boýunça geçirilen metbugat konferensiýasynda forumyň guramaçylary aýtdy.


161038e10785a9.jpeg
Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň wekilleri Hazardaky «Dostluk» ýatagyny bilelikde özleşdirmegiň geljegini maslahatlaşdylar

Aşgabatda Hazar deňziniň «Dostluk» ýatagynyň uglewodorod serişdelerini bilelikde gözlemek we özleşdirmek hakyndaky hökümetara Ähtnamasynyň durmuşa geçirilmegi boýunça bilelikdäki türkmen-azerbaýjan iş toparynyň iki günlük mejlisi geçirildi diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.