Habarlar RSS
15f343f6167f56.png
TAGALLALY ZÄHMETIŇ NETIJESI
26.08.20 - 16:35

«Türkmennebit» döwlet konserniniň kärhanalary nebitgazly ýataklary senagat taýdan işläp taýýarlamakda, uglewodorod çig mallarynyň çykarylýan möçberlerini artdyrmakda uly işleri amala aşyrýarlar. Konsern boýunça şu ýylyň ilkinji aýynda meýilnama goşmaça 2 müň 310 tonna barabar «gara altynyň» çykarylmagy, 1 müň 72 metre barabar çuňlugyň artyk burawlanmagy hem munuň aýdyň subutnamasydyr.


15f479d8e41d98.jpeg
Mary welaýatynda ilatly nokatlary gazlaşdyrmak wezipesi üstünlikli çözülýär
29.08.20 - 03:25

«Marygazüpjünçilik» müdirligine ýokary we orta basyşly gaz geçirijileriniň gurluşygy üçin 325 mm diametrli turbalaryň nobatdaky tapgyry gelip gowuşdy.


15f343c6eac397.png
TÄZE SEPGITLERE YNAMLY BADALGA
26.08.20 - 16:30

Amatly geoykdysady ýagdaýa eýe bolan Garaşsyz Diýarymyzda esasy uglewodorod serişdeleri bolan nebitdir gazy çykarmak, olary gaýtadan işläp, ýokary hilli harytlyk görnüşine getirmek, önümçilige häzirki zaman tilsimatlaryny we tehnologiýalaryny ornaşdyrmak, ulgamyň kärhanalaryny tehniki taýdan pugta enjamlaşdyrmak, täze ýangyç geçirijilerini gurmak,


15f45e9945e4bd.jpeg
Türkmenistan eksport ugurly polimer önümleriniň önümçiligini artdyrýar
28.08.20 - 00:44

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň maglumatlaryna görä, 2020-nji ýylyň ýanwar-iýul aýlarynda ýurdumyz boýunça polipropilen önümçiligi geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 40,5%, polietilen – 140% ýokarlandy. Şol bir wagtda öndürilen polipropileniň fiziki göwrümi 71,1 müň tonna, poietilen bolsa 137,4 müň tonna deň boldy.


15f343b9f24619.png
GADAMLARY BATLY GAZ AKDYRYJYLAR
26.08.20 - 16:25

Milli ykdysadyýetimiziň binýatlyk pudagy «Türkmengaz» döwlet konserniniň edara-kärhanalarynda işleriň ýokary depginde we sazlaşykly bolmagynda möhüm ähmiýete eýe hasaplanýan iri düzümleriň biri-de «Türkmengazakdyryş» birleşigidir. Birleşigiň esasy wezipesi tebigy gaz çykaryjy kärhanalardan alynýan «mawy ýangyjy» ýokary basyşly gaz geçirijiler arkaly ähli welaýatlarymyza we Aşgabat şäherine akdyrmakdan ybarat. Bu işler, ýagny ilaty, edara-kärhanalary,


15f44d9bfcfdd7.jpeg
«BAGTYÝARLYK» — DOSTLUGYŇ WE HYZMATDAŞLYGYŇ MESGENI
26.08.20 - 16:33

Merkezi Aziýa — Hytaý gazgeçirijisiniň ulanmaga berlen wagtyndan bäri Hytaý Halk Respublikasyna tebigy gazyň 316 milliard kubmetri akdyryldy. Daşary ýurtlaryň habar beriş serişdeleri bu barada habar bermek bilen, transmilli ulgamyň eýýäm 10 ýyldan gowrak wagt bäri işleýändigini, 500 milliondan gowrak adama peýda getirýändigini belleýärler.


15f343abe19621.png
ARKALAŞYKLY IŞ NETIJE BERÝÄR
26.08.20 - 13:19

Hormatly Prezidentimiziň daşary döwletlerden tapgyrlaýyn satyn alyp berýän döwrebap ulaglarynyň hasabyna «Türkmengaz» döwlet konserniniň Ulaglar müdirliginiň tehniki binýady yzygiderli täzelenilýär. Dürli kysymly ýük hem-de ýöriteleşdirilen awtoulaglaryň, ýokary iş öndürijilikli, kuwwatly traktorlaryň uly toplumyny özüne birleşdirmegi kärhananyň hünärmenlerine, sürüjilerine işleri Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň talaplaryna laýyk, täzeçe guramaklyga ýardam berýär.


15f44c53a4c0c8.jpeg
Türkmenistan EXPO-2020-niň guramaçylyk geňeşi bilen hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegiň mümkinçiliklerini maslahatlaşdy
26.08.20 - 16:33

Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň wekilleri Dubaý şäherinde geçiriljek (Birleşen Arap Emirlikleri) «EXPO-2020» Bütindünýä sergisiniň guramaçylyk komitetiniň ýolbaşçylary bilen göni wideoaragatnaşyk arkaly guralan duşuşykda Bütindünýä forumyny geçirmek bilen baglanyşykly guramaçylyk meseleleri maslahatlaşyldy.


15f34362004c00.png
TÄZE GUÝY ÖNÜM BERDI
26.08.20 - 13:20

Balkan welaýatynyň çägindäki Uzynada meýdançasynda burawlanan 8-nji gözleg guýusyndan 7 müň metre golaý çuňluga aralaşylyp, tebigy gazyň senagat akymy alyndy. Bu möhüm işi «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň «Türkmennebitgazgözleg» trestiniň «Lebapnebitgazgözleg» ekspedisiýasynyň baýlyk agtaryjylary üstünlikli ýerine ýetirdiler. Şeýle jogapkärli sargydy buraw desgasynyň başlygy Halmyrat Rozyýewiň ýolbaşçylygyndaky burawlaýjylar toparynyň agzalary abraý bilen berjaý etdiler.


15f4386b071391.jpeg
Ýapon kompaniýasy ýangyç-energetika toplumynda Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyny dowam etdirmäge gyzyklanma bildirýär
26.08.20 - 16:33

TOYO Engineering Corporation ýapon kompaniýasy dökünleri öndürmekde, nebit we nebithimiýa toplumlarynda Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyny dowam etmäge gyzyklanmalaryny bildirdi, diýip Trend agentligi belleýär.


15f34359942326.png
NEBITÇILERIŇ ZÄHMET ÜSTÜNLIKLERI
26.08.20 - 09:26

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz döwlet derejesindäki geçirýän mejlislerinde, maslahatlarynda edýän maksatnamalaýyn çykyşlarynda, kabul edýän Kararlarydyr çözgütlerinde ýangyç-energetika ulgamyny toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işleri dowam etmegi, şonuň bilen birlikde-de, gazylyp alynýan tebigy baýlyklary gözläp tapmagy we çykarmagy,


15f436c4a75c8c.jpeg
Prezident: ýangyç-energetika toplumynyň kärhanalarynyň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak möhüm wezipe bolup durýar
26.08.20 - 16:33

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň geçen anna güni sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisiniň barşynda döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary, şol sanda nebitgaz toplumynyň ösüşiniň meseleleri maslahatlaşyldy.


KÄRHANANYŇ TÄZE BINASY
26.08.20 - 13:24

Mary welaýatynyň Baýramaly etrabynyň çäginde Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň «Türkmennebitönümleri» baş müdirliginiň Baýramaly nebit önümleri kärhanasynyň täze, döwrebap binasy ulanylmaga berildi. Ol müdirligiň Hojalyk hasaplaşygyndaky abatlaýyş-gurluşyk müdirliginiň Mary welaýat bölüminiň gurluşykçylary tarapyndan ýokary hil derejesinde guruldy.


15f4348bbde455.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
26.08.20 - 16:33

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 35-si hasaba alyndy.


15f33d13f3646e.png
TÄZE ÖNÜMLER ÖNÜMÇILIGE ORNAŞDYRYLÝAR
26.08.20 - 14:51

«Daşoguznebitgazgurluşyk» trestiniň gurluşyk-gurnama düzümleriniň işçi-hünärmenleri «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýip atlandyrylan şu ýylyň ilkinji aýyny ýokary zähmet netijelerine besleýärler. Bu trestiň ussat gurluşykçylary welaýatyň çäginde dürli maksatly binalary gurmak, nebitgaz pudagyna degişli edara-kärhanalar tarapyndan bina edilýän ymaratlara, täze gurulýan gaz geçirijilere zerur bolan demirbeton önümlerini öndürmek bilen bir hatarda,