Habarlar RSS
15f35290b73bee.png
Guýulary abatlamagyň wajyplygy
13.08.20 - 21:50

Nebitgaz senagatynyň ösüşinde nebiti we gazy çykarmagy köpeltmegiň esasy ugurlary netijeli tehnologik prosesleri ornaşdyrmakdan, öňüni alyş çärelerini geçirmek bilen, ulanyş guýularynyň fonduny saklamakdan, düýpli abatlaýyş işleri netijesinde guýularyň önüm berijiligini ýokarlandyrmagyň hem-de hereketsiz guýulary we täze gazylan guýulary ulanyşa goýbermegiň hasabyna olaryň hereket edýän fonduny artdyrmakdan ybaratdyr. Ylaýta-da ulanyş guýularyny abatlamagyň dowamlylygyny tizleşdirmek we harç edilýän çykdajylary azaltmak meseleleri wajyp bolup durýar.


15f344b6e9bcaf.png
UZYNADA MEÝDANÇASY
26.08.20 - 15:31

Uzynada meýdançasy Günbatar Türkmen çöketliginiň Gyzylgum bükülmesinde ýerleşmek bilen, bu ýerde ilkinji guýy gazuw işleri 1970-nji ýylda başlanyp, şol ýyllarda çuňlugy 4200-4400 metre çenli bolan 4 sany gözleg-agtaryş guýulary gazylypdyr. Emma, adyndan belli bolşy ýaly, bu bükülmede ýerleşen meýdançanyň gatlaklary has çuňlaşyp gidýänligi üçin aşaky gyzylreňkli çökündilere ýetilmändir.


15f344a0b914ca.png
DÖWREBAP IŞLER BITIRILÝÄR
26.08.20 - 15:24

«Türkmennebit» döwlet konserni nebitgazly ýataklarda gözleg-barlag işlerini geçirmek we olary işläp taýýarlamak bilen, bu pudagyň ösüşiniň esasy maksatnamalarynyň toplumlaýyn çözgüdini üpjün edýär. Konserniň düzümine nebiti, gazy we ugurdaş gazy, gaz kondensatyny çykarmagy, gözleg-barlag we ulanyş guýularyny burawlamagy, uglewodorodlary turbageçirijiler arkaly ibermegi, ýataklary, gaz gysyjy we sazlaýjy desgalary gurmagy, abadanlaşdyrmagy,


15f344893c70a5.png
TEBIGY GAZDAN NETIJELI PEÝDALANYLÝAR
26.08.20 - 15:21

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Göroglyetrapgaz» gaz hojalyk edarasynyň gazçylary etrabyň ilatyny we edara-kärhanalaryny tebigy gaz bilen bökdençsiz üpjün etmek bilen bir hatarda, ilat tarapyndan gymmatly «mawy ýangyjyň» aýawly ulanylmagy ugrunda hem netijeli işleri alyp barýarlar.


15f3447d391e7f.png
TEBIGY GAZ WE SINTETIK MOTOR ÝANGYÇLARY
26.08.20 - 15:16

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 27-nji fewralda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde nebitgaz senagatyny ösdürmegiň meseleleri hakynda durup geçip, uglewodorod çig malyny gaýtadan işlemäge hem-de halkara ölçeglerine kybap gelýän, içeri we daşary bazarlarda uly isleg bildirilýän ýokary hilli önümleri çykarmaga ýöriteleşdirilen döwrebap önümçilikleriň döredilmegine möhüm ähmiýet bermek bilen,


15f34471c22514.png
GAZ GÖTERIŞ USULY NEBITIŇ ÇYKARYLYŞYNY ARTDYRMAGA MÜMKINÇILIK BERÝÄR
26.08.20 - 15:15

«Türkmennebit» döwlet konserni milli ykdysadyýetimiziň nebitgaz toplumynyň düzüminde özüne mynasyp orny eýeleýär. Konserniň kärhanalarynda ylmyň soňky gazananlaryna we dünýä tejribesine daýanyp, giň gerimli işleri amala aşyrmaga ähli mümkinçilikleri bolan alymlar, geologlar we önümçilik inženerleri tarapyndan uglewodorod çig malynyň çykarylyşynyň möçberini yzygiderli artdyrmak boýunça işlenip düzülen meýilnamalar üstünlikli amala aşyrylýar.


15f344661d027d.png
BAÝRY INSTITUTYŇ IŞ GADAMLARY
26.08.20 - 14:37

«Nebitgazylmytaslama» instituty ýurdumyzda baýry nebitgaz ylmy-barlag we taslama-gözleg instituty bolmak bilen, onuň döredilenine 70 ýyldan gowrak wagt geçdi. Ol ýurdumyzyň nebitgaz senagatynda ylmy derňewleri, seljermeleri, barlaglary, oýlap tapyşlary hem-de ylmy hasabatlary, taslamalary önümçilige ornaşdyrýan, nebitgaz senagatynyň häzirki ýagdaýyny, geljekdäki ösüş ýollaryny kesgitleýän «Türkmennebit» döwlet konserniniň nebit we gaz çykarmak baradaky döwlet borçnamalarynyň ýerine ýetirilmegi üçin saldamly goşant goşýan ylmy edaradyr.


15f3444cac768a.png
TOPH HALKARA GAZ GEÇIRIJISI: GURLUŞYK ÜSTÜNLIKLI DOWAM EDÝÄR
26.08.20 - 13:48

Häzirki wagtda hormatly Prezidentimiziň parasatly syýasaty esasynda gurulýan Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan halkara gaz geçirijisiniň gurluşygy ýokary depginler bilen alnyp barylýar.


15f4c9a8f565b4.jpeg
Mun Çže In Gurbanguly Berdimuhamedowy Koreýa Respublikasyna sapar bilen gelmäge çagyrdy
01.09.20 - 02:50

Türkmenistan Koreýa Respublikasyny özüniň ygtybarly işewür hyzmatdaşy hasaplaýar. Ýurdumyz onuň bilen mundan beýläk-de bar bolan ägirt uly kuwwata hem-de taraplaryň hoşmeýilli erk-islegine esaslanýan netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmegi göz öňünde tutýar. Bu barada Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Mun Çže In bilen geçiren telefon arkaly söhbetdeşliginde aýtdy.


15f34441c4f25e.png
TÄZE OKUW BINASY AÇYLDY
26.08.20 - 16:51

Hormatly Prezidentimiziň geçen hepdäniň penşenbe güni geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde beren tabşyrygy boýunça Mary welaýatynyň dolandyryş merkezinde «Türkmengaz» döwlet konserniniň Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebiniň täze okuw binasynyň açylyş dabarasy boldy.


15f4c819fc51a3.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
01.09.20 - 02:48

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 25-si hasaba alyndy.


15f344375a9f1b.png
DESGANYŇ 20 ÝYLLYGY DABARALY BELLENILDI
26.08.20 - 16:47

Hormatly Prezidentimiziň yglan eden «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda Watanymyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygynyň toý dabaralaryna beslenýän günlerinde TNGIZT-niň 7-nji sehiniň agzybir zähmetkeşleri CCR görnüşli katalizatory üznüksiz dikeldiji katalitik riforming desgasynyň 20 ýyllyk toýuny aýdym-sazly dabara bilen belläp geçdiler.


15f48e6d81b27a.jpeg
TNGIZT gazturbinalary gurmak we elektrik beketleri abatlamak boýunça Çalik Enerji kompaniýasy bilen şertnama baglanyşar
29.08.20 - 03:27

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyna 2 sany täze gazturbinany gurmak we elektrik bekediniň durkuny täzelemek barada Türkiýe Respublikasynyň “Çalik Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.” kompaniýasy bilen desgany 18 aýyň dowamynda ulanmaga doly taýýar edip tabşyrmak şertinde öz serişdeleriniň hasabyna şertnama baglaşmaga ygtyýar berýän Karara gol çekdi.


15f3440cb43124.png
DÜNÝÄNIŇ NEBITGAZ IŞEWÜRLERI TÜRKMENISTAN BILEN HYZMATDAŞLYGA ULY GYZYKLANMA BILDIRÝÄRLER
26.08.20 - 16:40

Şu günler ýurdumyzyň ähli sebitlerinde we onuň çäklerinden alysda 2020-nji ýylda bellenilýän şanly waka — ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli dürli dabaralar geçirilýär. Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy döwletleriň we halklaryň arasyndaky dostlukly, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny berkitmäge gönükdirilen möhüm wezipeleri çözmäge mümkinçilik berýär.


15f47c5cb9d8fb.jpeg
Ýapon hyzmatdaşlary bilen wideoduşuşyk boýunça gepleşikler geçirildi
28.08.20 - 00:41

2020-nji ýylyň 26-njy awgustynda nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda Ýaponiýanyň «Kawasaki Heavy Ind. Ltd» kompaniýasynyň prezidenti T. Watanabe bilen «Türkmengaz» döwlet konserniniň ýolbaşçylarynyň arasynda wideo duşuşyk boýunça gepleşikler geçirildi.