Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

14:13 06.11.2020 2156

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1026/original-15fa3a9161a093.jpeg

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.

Amaly sapaklar geljekki geodeziýaçylara we nebitgaz işgärlerine uglewodorod serişdelerini gözlemegiň we olardan rejeli peýdalanmagyň, nebitgaz känleriniň seljermesini we çaklamalarynyň usullary bilen ýakyndan tanyşmaga mümkinçilik berýär.

«Türkmennebitönümleri» müdirliginiň kärhanalarynda talyplar gaz enjamlarynyň we serişdeleriniň ulanyş usullaryny, şeýle hem nebit önümleri bilen işlemegiň ýollaryny uly höwes bilen öwrenýärler.

2020-2021-nji okuw ýylynda sanly maglumatlary işläp taýýarlamak boýunça hünärmenleri taýýarlaýan fakultet dalaşgärleriň arasynda esasy isleg bildirilýänleriň biri boldy. Mugallymçylyk düzümi dünýäniň öňdebaryjy tejribesini ýurdumyzyň nebitgaz toplumy üçin işçi hünärmenleri taýýarlamaklyga ornaşdyryp, bilim bermegiň döwrebap usullarynyň gözleginde bolýarlar.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


160ebcd6faafa6.png
«Türkmenhimiýa» DK-nyň garamagyna iki sany gazhimiýa zawody geçirildi

Gyýanlydaky polimer zawody we Ahaldaky gazdan benzin öndürýän zawod «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň garamagyna berilýär. Bu barada Ministrler Kabinetiniň geçen anna güni geçirilen giňişleýin mejlisinde Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.