Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

14:13 06.11.2020 1531

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1026/original-15fa3a9161a093.jpeg

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.

Amaly sapaklar geljekki geodeziýaçylara we nebitgaz işgärlerine uglewodorod serişdelerini gözlemegiň we olardan rejeli peýdalanmagyň, nebitgaz känleriniň seljermesini we çaklamalarynyň usullary bilen ýakyndan tanyşmaga mümkinçilik berýär.

«Türkmennebitönümleri» müdirliginiň kärhanalarynda talyplar gaz enjamlarynyň we serişdeleriniň ulanyş usullaryny, şeýle hem nebit önümleri bilen işlemegiň ýollaryny uly höwes bilen öwrenýärler.

2020-2021-nji okuw ýylynda sanly maglumatlary işläp taýýarlamak boýunça hünärmenleri taýýarlaýan fakultet dalaşgärleriň arasynda esasy isleg bildirilýänleriň biri boldy. Mugallymçylyk düzümi dünýäniň öňdebaryjy tejribesini ýurdumyzyň nebitgaz toplumy üçin işçi hünärmenleri taýýarlamaklyga ornaşdyryp, bilim bermegiň döwrebap usullarynyň gözleginde bolýarlar.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15f3b64dcbb423.jpeg
OPEC+ ýurtlary iýul aýynda nebit çykarmaklygy çäklendirmek boýunça ylalaşygy 95% ýerine ýetirdiler

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyny ýerine ýetirmegiň derejesi iýul aýynda 95%-e ýetdi. Iýunda bu görkeziji 107% boldy. Şeýlelikde, guramanyň döwletleri iýulda bazardan 9,2 mln b/g nebit azaldyp, ylalaşygy 0,5 mln b/g amal etmediler. Bu netijeleri OPEC+ tehniki geňeşi duşenbe güni getirdi, diýip TASS belleýär.


15fd1ff7e5ca31.jpeg
Türkmenistanda nebitiň sarp edilişi durnukly ösýär — Eni

Türkmenistanyň içerki bazarlarynda nebitiň sarp edilişiniň depgini durnukly ýagdaýda ösýär. Bu barada Eni italýan nebitgaz kompaniýasy tarapyndan taýýarlanylan World Oil Review 2020 hasabatynda aýdylýar.