Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

14:13 06.11.2020 1247

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1026/original-15fa3a9161a093.jpeg

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.

Amaly sapaklar geljekki geodeziýaçylara we nebitgaz işgärlerine uglewodorod serişdelerini gözlemegiň we olardan rejeli peýdalanmagyň, nebitgaz känleriniň seljermesini we çaklamalarynyň usullary bilen ýakyndan tanyşmaga mümkinçilik berýär.

«Türkmennebitönümleri» müdirliginiň kärhanalarynda talyplar gaz enjamlarynyň we serişdeleriniň ulanyş usullaryny, şeýle hem nebit önümleri bilen işlemegiň ýollaryny uly höwes bilen öwrenýärler.

2020-2021-nji okuw ýylynda sanly maglumatlary işläp taýýarlamak boýunça hünärmenleri taýýarlaýan fakultet dalaşgärleriň arasynda esasy isleg bildirilýänleriň biri boldy. Mugallymçylyk düzümi dünýäniň öňdebaryjy tejribesini ýurdumyzyň nebitgaz toplumy üçin işçi hünärmenleri taýýarlamaklyga ornaşdyryp, bilim bermegiň döwrebap usullarynyň gözleginde bolýarlar.

Başga makalalar
15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15f3b64dcbb423.jpeg
OPEC+ ýurtlary iýul aýynda nebit çykarmaklygy çäklendirmek boýunça ylalaşygy 95% ýerine ýetirdiler

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyny ýerine ýetirmegiň derejesi iýul aýynda 95%-e ýetdi. Iýunda bu görkeziji 107% boldy. Şeýlelikde, guramanyň döwletleri iýulda bazardan 9,2 mln b/g nebit azaldyp, ylalaşygy 0,5 mln b/g amal etmediler. Bu netijeleri OPEC+ tehniki geňeşi duşenbe güni getirdi, diýip TASS belleýär.


15fd1ff7e5ca31.jpeg
Türkmenistanda nebitiň sarp edilişi durnukly ösýär — Eni

Türkmenistanyň içerki bazarlarynda nebitiň sarp edilişiniň depgini durnukly ýagdaýda ösýär. Bu barada Eni italýan nebitgaz kompaniýasy tarapyndan taýýarlanylan World Oil Review 2020 hasabatynda aýdylýar.


15f3cc3e613486.jpeg
Türkmenistan Türkiýä propileniň iberilişini artdyrýar

Baku – Tbilisi – Kars (BTK) demir ýol geçelgesi boýunça Mersine (Türkiýe) türkmen propileni ýüklenen 40 sany konteýner bardy, diýip Trend agentligi «Ady konteýner» OOO azerbaýjan kompaniýasyna salgylanyp habar berýär.


15f744e065df4e.jpeg
TNGIZT-niň önümçilik görkezijileri ýokarlanýar

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda şu ýylyň sekiz aýynyň jemleri boýunça ýokary hilli önümleriň önümçiliginiň durnukly ösüşini gazanmagy başardy.