Türkmenistan BMG-niň Baş sekretarynyň Merkezi Aziýa ýurtlaryna saparynyň maksatnamasyna girýär

16:00 02.07.2024 670

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/11297/original-16682e109c0d16.jpg

BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterriş Merkezi Aziýa ýurtlaryna saparyny amala aşyrýar diýip, news.un.org habar berýär. Saparynyň çäklerinde ol Özbegistana, Gyrgyzystana, Gazagystana, Täjigistana we Türkmenistana barar.

Metbugat sekretary Stefan Dýužarrigiň habar bermegine görä, ýurtlaryň her birinde BMG-niň Baş sekretary döwlet Baştutanlary we beýleki ýokary wezipeli adamlar bilen duşuşar, şeýle hem howanyň üýtgemegine garşy göreşmek boýunça taslamalar bilen tanşar. Bu ugurdan ýerli hünärmenler bilen duşuşar. Saparyň ilkinji nokady Daşkent bolar.

4-nji iýulda Astanada Baş sekretar Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitine gatnaşar. Guterriş öz çykyşynda foruma gatnaşyjylara BMG-niň Düzgünnamasyna esaslanan köptaraplylyk ýörelgelerine ygrarlylygyny tassyklamaklaryny ýatladar. Ol bu tagallalaryň özeninde parahatçylyga ymtylyşyň bolmalydygyny nygtar. Metbugat sekretarynyň aýtmagyna görä, Baş sekretar şeýle hem geosyýasy dawalaryň umumy wehimlere netijeli garşylyk görkezmäge , şol sanda howanyň üýtgemegine garşy göreşmäge mümkinçilik bermeýändigini duýdurar.

Antoniu Guterriş 7-nji iýulda Nýu-Ýorka dolanar.

Başga makalalar
1657019ea0a6fc.jpg
Türkmen-amerikan işewürlik maslahatynda özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy

Sişenbe güni Aşgabatda «Ýyldyz» myhmanhanasynda 10-njy Türkmen-amerikan işewürlik maslahaty geçirildi. Oňa iki ýurduň ugurdaş döwlet edaralarynyň we işewür düzümleriniň ýolbaşçylarydyr wekilleri gatnaşdylar.


16116115a1a9f4.jpeg
Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň Prezidentini Özbegistana resmi sapar bilen gelmäge çagyrdy

Özbegistanyň Prezidenti Prezidenti Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Özbegistana resmi iş sapara çagyrdy. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugatynyň penşenbe güni ýaýradan Özbegistanyň Prezidentiniň hormatly Prezidentimize iberen hatynda aýdylýar.


161160eefc894c.jpeg
Suwuklandyrylan gaz öndürmek boýunça Lebap önümçilik müdirligi önümçiligiň möçberlerini düýpli artdyrýar

Lebap welaýatynyň Suwuklandyrylan gaz öndürmek boýunça önümçilik müdirliginiň işgärleri Türkmenistanyň döwlet Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna mynasyp zähmet üstünlikleri bilen barýarlar. Şu ýylyň ýedi aýynda önümçilik meýilnamasyny 2020-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 106,8% ýerine ýetirip, 44 müň tonna töweregi suwuklandyrylan gaz öndürdi.


16114f66e90302.jpeg
Emomali Rahmon Gurbanguly Berdimuhamedowy ŞHG-niň ýubileý sammitine gatnaşmaga çagyrdy

Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Duşanbe şäherinde 16-17-nji sentýabrda geçiriljek Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ŞHG) sammitine gatnaşmaga çagyrdy. Bu barada «Neýtralnyý Türkmenistan» gazetinde neşir edilen hatda aýdylýar.


1657019873a3ec.jpg
Serdar Berdimuhamedow «Türkmenistan — ABŞ» işewürlik geňeşiniň Ýerine ýetiriji direktoryny kabul etdi

Sişenbe güni Prezident Serdar Berdimuhamedow «Türkmenistan — ABŞ» işewürlik geňeşiniň Ýerine ýetiriji direktory Erik Stýuarty kabul etdi diýip, TDH habar berýär.