«Şatlyk» şypahanasy dynç alýanlar üçin gapysyny açýar

04:00 26.08.2020 2856

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/231/original-15f070fc3f135b.jpeg

«Türkmengaz» DK-nyň «Marygazçykaryş» müdirliginiň «Şatlyk» şypahanasy Garagum derýasynyň gözel kenarynda ýerleşýär. Abatlaýyş işlerinden soň düýpli täzelenen şypahana 6,3 gektar meýdançada ýerleşip, ol ýerde saýaly gür baglyk ýaýrap ýatyr.Şypahananyň abatlaýyş we dikeldiş işlerini «Marygazçykaryş» müdirliginiň işgärleri ýerine ýetirdiler. Indi, «Şatlykda» dynç almak has hem oňaýly we ýakymly boldy. Bir otagly, iki adamlyk we üç adamlyk otaglarda düýpli täzeleniş işleri geçirildi. Otaglaryň häzirki zaman dizaýny rahatlyk hem ýyly mähir döredýän äheňlerde ýerine ýetirilipdir.Şypahana diňe bir gazçykaryş pudagynyň işgärlerini kabul etmek bilen çäklenmeýär. Ýylyň dowamynda «Şatlykda» iki müňe golaý adam saglygyny berkidýär. Bu ýerde dynç alýanlara balneologiýa we palçyk bejergisi esasynda, «Mollagaranyň» sagaldyş palçygyny ulanmak arkaly sagaldyş usullarynyň giň toplumy hödürlenilýärŞypahananyň myhmanlarynyň ygtyýarynda — galokamera, ozokerit, kükürt wodorod suwunyň çeşmesi bar. Bu şypahana aşgazan-içege traktyny, bagyr we içege ýollaryny, deri kesellerini, daýanç-hereket apparatynyň kesellerini, periferiki nerw ulgamyny we beýlekileri bejerýänligi bilen meşhurdyr. Fizioterapewtiki bejergileriň hatarynda şeýle hem palçyk bilen bejergi, kükürt wodorod wannalary, iňňe bejergisi, elektrik massaž, el massažy, sauna bar. 

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.