Prezident: pandemiýa zyýan çeken halkara ykdysady we söwda gatnaşyklaryny dikeltmek boýunça zerur işleri geçirmeli

09:55 17.12.2020 1388

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1314/original-15fd84f705fe89.jpeg

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň geçen anna güni geçirilen giňişleýin mejlisinde pandemiýadan zyýan çeken halkara ykdysady we söwda gatnaşyklaryny, ulag gatnawlaryny dikeltmek boýunça zerur işleri geçirmegi tabşyrdy.

Pandemiýa halkara ykdysady we söwda gatnaşyklaryna, ulag gatnawlaryna ýaramaz täsir etdi diýip, hormatly Prezidentimiz häzirden başlap, bu ulgamlary dikeltmek boýunça zerur işleri geçirmegi tabşyrdy.

Olary geljekde ösdürmek üçin öňki ýagdaýyna we ösüş derejesine çykarmaly diýip, döwlet Baştutany bu meselede sebitleýin hyzmatdaşlygyň Türkmenistan üçin aýratyn ähmiýete eýedigini belledi.

Türkmen Lideri bilelikdäki üpjünçilik ulgamlary boýunça taslamalary durmuşa geçirmek barada gazanylan ylalaşyklaryň ýerine ýetirilmegini üpjün etmegiň möhümdigini aýdyp, «Owganystan–Türkmenistan–Azerbaýjan–Gruziýa–Türkiýe» ulag geçelgesi («Lapis Lazuli») hakynda 2017-nji ýylda Aşgabatda gol çekilen ylalaşygy iş ýüzünde durmuşa geçirmegi çaltlandyrmak barada görkezme berdi.

Şeýle hem, möhüm halkara ähmiýeti bolan «Gazagystan–Eýran–Türkmenistan», «Kerki–Ymamnazar–Akina (Owganystan)» demir ýollaryny, Amyderýanyň üstünden geçýän demir ýoluny we awtomobil köprülerini doly güýjünde ulanmak, «Türkmenistan–Owganystan–Pakistan–Hindistan» gaz geçirijisi, «Türkmenistan–Owganystan–Pakistan» elektrik geçiriji we optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamlarynyň gurluşygyny hem ýokary depginlerde alyp barmak möhüm wezipeleriň hatarynda durýar diýip, Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Daşary işler ministrligine Türkmenistanyň milli bähbitlerini we Merkezi Aziýa döwletleri bilen ileri tutulýan hyzmatdaşlyk meselelerini nazara alyp, 2021-nji ýylda sebitiň her bir döwleti bilen ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmek hakyndaky teklipleri taýýarlamak, şeýle hem beýleki döwlet edaralary bilen bilelikde, Milli Aral maksatnamasyny işläp düzmek hem-de 2021-nji ýylyň birinji çärýeginde seretmek üçin Türkmenistanyň Hökümetine hödürlemek tabşyryldy.

Geljek ýyl bolsa, ýurdumyzda ýokary derejedäki altynjy Hazar duşuşygyny geçirmek göz öňünde tutulýar. Şunuň bilen baglylykda, bu çärä gowy taýýarlyk görmegiň gerekdigini bellemek bilen, döwlet Baştutanymyz Daşary işler ministrligine bu möhüm halkara forumyny ýokary derejede guramak hem-de geçirmek boýunça işlere häzirden girişmegi tabşyrdy.

Gurbanguly Berdimuhamedow häzirki döwürde Hazar deňziniň sebitiniň Ýewraziýada örän iri ulag-logistiki merkezleriň birine öwrülýändigini belledi. Bu işde biziň ýurdumyz esasy orny eýeleýär.

Häzir Türkmenbaşynyň Halkara deňiz porty bilen Bakuwyň halkara deňiz söwda portunyň arasynda yzygiderli parom gatnawy alnyp barylýar. Şeýle hem, Gazagystanyň Aktau halkara deňiz söwda porty hem-de Kuruk deňiz porty bilen özara gatnawlary ýola goýmak barada gepleşikler geçirilýär. Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, russiýaly hyzmatdaşlarymyz bilen Astrahan şäherinde Logistika merkezini açmak meselesi ara alnyp maslahatlaşylýar. Kazan şäherinde hem Türkmenistanyň Söwda öýüni açmak göz öňünde tutulýar. Şeýlelikde, Russiýanyň Baltika deňzindäki portlaryna we soňra Ýewropa çykmak bilen, Hazar deňzi – Wolga derýasy ugry boýunça ulag gatnawlarynyň geljegi uly bolan taslamasy düzülýär.

Hazar deňzi – Gara deňzi halkara ulag geçelgesini döretmek hem-de amala aşyrmak hakyndaky dörttaraplaýyn hökümetara Ylalaşygynyň taslamasy boýunça işleri dowam etmek esasy ugurlaryň hatarynda görkezildi. Türkmenistan bu geçelgäni döretmek başlangyjy bilen Azerbaýjan, Gruziýa hem-de Rumyniýa bilen bilelikde çykyş etdi.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.


15f3b64dcbb423.jpeg
OPEC+ ýurtlary iýul aýynda nebit çykarmaklygy çäklendirmek boýunça ylalaşygy 95% ýerine ýetirdiler

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyny ýerine ýetirmegiň derejesi iýul aýynda 95%-e ýetdi. Iýunda bu görkeziji 107% boldy. Şeýlelikde, guramanyň döwletleri iýulda bazardan 9,2 mln b/g nebit azaldyp, ylalaşygy 0,5 mln b/g amal etmediler. Bu netijeleri OPEC+ tehniki geňeşi duşenbe güni getirdi, diýip TASS belleýär.


15fd1ff7e5ca31.jpeg
Türkmenistanda nebitiň sarp edilişi durnukly ösýär — Eni

Türkmenistanyň içerki bazarlarynda nebitiň sarp edilişiniň depgini durnukly ýagdaýda ösýär. Bu barada Eni italýan nebitgaz kompaniýasy tarapyndan taýýarlanylan World Oil Review 2020 hasabatynda aýdylýar.