«Malaý» känindäki gazkompressor bekedi ulanyşa girizmäge taýýar edilýär

11:26 06.01.2021 880

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1407/original-15ff42954726dc.jpeg

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ministrler Kabinetiniň käbir orunbasarlarynyň, şeýle hem paýtagtymyzyň we welaýat häkimleriniň gatnaşmagynda 4-nji ýanwarda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren iş maslahatynyň dowamynda halkara ähmiýetli birnäçe infrastruktura desgalaryny ulanyşa girizmäge taýýarlamak meseleleri maslahatlaşyldy.

Ulanyşa girizmäge taýýar edilen desgalaryň hatarynda Lebap welaýatynyň Malaý gaz känindäki gazkompressor desgasy, Akina-Andhoý demir ýol şahasy, Ymamnazar-Akina, Mary welaýatyndaky Serhetabat-Turgundy halkara optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamlary, Kerki elektrik bekedinden türkmen-owgan serhedine çenli elektrik geçiriji ulgamlary bar.

Döwlet Baştutany degişli ýolbaşçylara meýilleşdirilen ähli desgalaryň ulanyşa girizilmegi mynasybetli dabaralary ýokary derejede geçirmegi üpjün etmegi tabşyrdy.

Belläp geçsek, Malaý käninde gazkompressor bekedini gurmak boýunça taslamany «Türkmengaz» döwlet konserniniň buýurmasy esasynda «Petro Gas LLP» britan kompaniýasy amala aşyrdy. Degişli resminama Türkmenistanyň Prezidenti 2018-nji ýylyň 22-nji awgustynda gol çekdi. Onuň kuwwaty ýylda 30 milliard kub metr gaza barabardyr.

Malaý — Türkmenistanyň iri gaz känleriniň biri bolup, bu ýerde ençeme ýyllardan bäri tebigy gazy netijeli çykarmak işi alnyp barylýar. Türkmenistan — Hytaý döwletara gaz geçirijisine «mawy ýangyjy» ibermek işi hem hut şu känden amala aşyrylýar.

Bu infrastruktura desgasyny gurmak boýunça «Türkmengaz» DK bilen «Petro Gas LLP» kompaniýasynyň arasynda şertnama türkmen tebigy gazynyň eksportyny artdyrmak maksady bilen baglaşyldy. Täze gazkompressor desgasynyň ulanyşa girizilmegi «mawy ýangyjyň» eksport möçberlerini artdyrmaga ýardam eder.

Başga makalalar
15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.


15f3b64dcbb423.jpeg
OPEC+ ýurtlary iýul aýynda nebit çykarmaklygy çäklendirmek boýunça ylalaşygy 95% ýerine ýetirdiler

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyny ýerine ýetirmegiň derejesi iýul aýynda 95%-e ýetdi. Iýunda bu görkeziji 107% boldy. Şeýlelikde, guramanyň döwletleri iýulda bazardan 9,2 mln b/g nebit azaldyp, ylalaşygy 0,5 mln b/g amal etmediler. Bu netijeleri OPEC+ tehniki geňeşi duşenbe güni getirdi, diýip TASS belleýär.


15fd1ff7e5ca31.jpeg
Türkmenistanda nebitiň sarp edilişi durnukly ösýär — Eni

Türkmenistanyň içerki bazarlarynda nebitiň sarp edilişiniň depgini durnukly ýagdaýda ösýär. Bu barada Eni italýan nebitgaz kompaniýasy tarapyndan taýýarlanylan World Oil Review 2020 hasabatynda aýdylýar.


15f3cc3e613486.jpeg
Türkmenistan Türkiýä propileniň iberilişini artdyrýar

Baku – Tbilisi – Kars (BTK) demir ýol geçelgesi boýunça Mersine (Türkiýe) türkmen propileni ýüklenen 40 sany konteýner bardy, diýip Trend agentligi «Ady konteýner» OOO azerbaýjan kompaniýasyna salgylanyp habar berýär.