Mary welaýatynyň ilatynyň gaz bilen üpjünçiligi

14:45 07.01.2021 1320

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1419/original-15ff584a2514a6.jpeg

Täze, 2021-nji ýylyň öňüsyrasynda «Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň Mary welaýatyny gaz bilen üpjün etmek boýunça gurluşyk-gurnama müdirliginiň işgärleri «Watan» daýhan birleşiginiň ilatyny gaz bilen üpjün etmek boýunça işleri tamamladylar.

Bu ýerden uzynlygy 10 müň 468 metr bolan gaz geçiriji çekildi. Ýokary basyşly halkalaýyn gaz geçirijä gaz berýän esasy çeşme bolup «Şatlyk» gazpaýlaýjy bekedi hyzmat edýär.

Gaz geçirijileriň gurluşygynda metal turbalar bilen bir hatarda 225 we 315 mm diametrli ýerli önümçilikdäki polietilen turbalar peýdalanyldy. Olar ygtybarlylygy we ýokary hili bilen tapawutlanýar.

2020-nji ýylyň başyndan bäri Mary welaýatynyň çäginde gazçylar şeýle hem tehniki barlag işlerini, gaz enjamlarynyň abatlaýyş we gaz geçirijileriniň hem-de gaz ulgamlarynyň düýpli abatlaýyş işlerini ýerine ýetirdiler.

Sarp edijileri tebigy gaz bilen üznüksiz üpjün etmek hem-de gaz üpjünçilik ulgamlaryny howpsuz ulanmak boýunça wezipeleriniň gazçylar tarapyndan ýokary derejeli ýerine ýetirilmegi sebitiň durmuş-ykdysady ösüşine we ilatyň durmuş derejesiniň ýokarlanmagna möhüm goşant bolup durýar.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.


15f3b64dcbb423.jpeg
OPEC+ ýurtlary iýul aýynda nebit çykarmaklygy çäklendirmek boýunça ylalaşygy 95% ýerine ýetirdiler

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyny ýerine ýetirmegiň derejesi iýul aýynda 95%-e ýetdi. Iýunda bu görkeziji 107% boldy. Şeýlelikde, guramanyň döwletleri iýulda bazardan 9,2 mln b/g nebit azaldyp, ylalaşygy 0,5 mln b/g amal etmediler. Bu netijeleri OPEC+ tehniki geňeşi duşenbe güni getirdi, diýip TASS belleýär.