Rumyniýa türkmen energiýa serişdeleriniň Ýewropa bazarlaryna çykmagy üçin mümkinçilileri üpjün edip bilerок

15:07 11.01.2021 1489

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1438/original-15ff806f2a8eec.jpeg

Rumyniýanyň Ýewropa Bileleşiginiň agzasy bolmagy, ýurduň geografiki taýdan amatly ýerleşmegi we sebitde strategiki wajyp energetika taslamalaryna gatnaşmagy türkmen energiýa serişdeleriniň Ýewropanyň bazarlaryna çykarylmagy üçin uzakmöhletleýin mümkinçilikleri döreder, Rumyniýanyň Ykdysadyýet, energetika we işewürlik gurşawy ministrligine salgylanyp, “Trend” agentligi habar berýär.

Günorta gaz geçelgesi Ýewropa Bileleşiginiň energiýa çeşmeleriniň köpeldilmeginde wajyp orny eýeleýär. Rumyn tarapy Türkmenistanyň gaz geçiriji taslamanyň indiki tapgyrlarynda tebigy gazyň üpjünçisi hökmünde çykyş edip biljekdigini öňe sürýär.

Ministrligiň hünärmenleriniň aýtmagyna görä, “Türkmenistan tebigy gazyň gorlary boýunça Russiýa Federasiýasyndan, Eýrandan we Katar Döwletinden soň dünýäde dördünji orny eýeleýändigini unutmaly däl”. Häzirki wagtda Azerbaýjandan gazyň möçberleri taslama üçin esasy çig mal çeşmesi bolup hyzmat edýär. Rumyn tarapy Türkmenistanyň gaz geçiriji taslamanyň indiki tapgyrlarynda tebigy gazyň üpjünçisi hökmünde çykyş edip biljekdigini öňe sürýär.

Şeýle hem, Rumyniýanyň we Türkmenistanyň wekilleriniň geçen ýylyň fewral aýynda Baku şäherinde geçirilen Günorta gaz geçelgesiniň Konsultatiw geňeşiniň bäşinji mejlisine gatnaşmagy iki ýurduň bu taslamany goldaýandygyny tassyklaýar.

Habarda bellenilişi ýaly, Transhazar gaz geçirijisiniň taslamasy Ýewropa komissiýasynyň umumy gyzyklanma bildirilýän taslamalarynyň sanawyna girizilip, strategiki ähmiýete eýe boldy.

Rumyniýa ilkibaşdan Günorta gaz geçelgesiniň taslamasyny goldap gelýär we bu taslamanyň geljekki tapgyrlarynda onuň bir bölegi bolup, gaz geçirijisiniň üsti bilen iberilýän “mawy ýangyjy”, şol sanda Türkmenistandan iberilmegi mümkin energiýa serişdelerini almaga gyzyklanma bildirýär diýip, habarda nygtalýar.

Mundan başga-da, 2019-njy ýylyň iýun aýynda Rumyniýanyň döwlet energetika edaralarynyň we bu ugurda iş alyp barýan kompaniýalaryň wekilleri Türkmenistana resmi sapar bilen geldiler.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.


15f3b64dcbb423.jpeg
OPEC+ ýurtlary iýul aýynda nebit çykarmaklygy çäklendirmek boýunça ylalaşygy 95% ýerine ýetirdiler

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyny ýerine ýetirmegiň derejesi iýul aýynda 95%-e ýetdi. Iýunda bu görkeziji 107% boldy. Şeýlelikde, guramanyň döwletleri iýulda bazardan 9,2 mln b/g nebit azaldyp, ylalaşygy 0,5 mln b/g amal etmediler. Bu netijeleri OPEC+ tehniki geňeşi duşenbe güni getirdi, diýip TASS belleýär.