Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysy Owganystanyň ýolbaşçysy bilen bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmegi maslahatlaşdy

13:59 12.01.2021 1414

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1442/original-15ffc20fe5a9f1.jpeg

Geçen şenbe güni Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýetiniň Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Gani bilen duşuşygy boldy. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.

Taraplar hyzmatdaşlygyň giň toplumy boýunça özara hereketleriň ýokary depginini tassykladylar. Döwletara syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer gatnaşyklaryň netijeliligi hem-de yzygiderli ösdürilýändigi bellenilip geçildi.

Söhbetdeşligiň çäklerinde şu ýyl iki goňşy döwletiň özara hereketleriniň möhüm tapgyrlary, hususan-da iri infrastruktura taslamalarynyň ilerledilmegi ugrundaky tagallalary aýratyn nygtaldy, şonuň ýaly-da 2021-nji ýyl üçin hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary kesgitlenildi.

Owganystanyň Prezidentiniň administrasiýasynyň metbugat gullugynyň habar bermegine görä, türkmen wekiliýeti bilen duşuşygyň barşynda Aşraf Gani Türkmenistan bilen Owganystanyň arasyndaky gatnaşyklaryň elmydama dostlukly bolandygyny hem-de soňky birnäçe ýylda söwda, üstaryş daşamak, ykdysadyýet we syýasat ulgamlarynda düýpli ösüşiň gazanylandygyny belledi.

Duşuşygyň barşynda taraplar bilelikdäki ykdysady taslamalary, şol sanda TOPH gaz geçirijisiniň, TOP elektrik geçiriji ulgamlarynyň we optiki-süýümli ulgamlaryň, şeýle hem Owganystanda demir ýoluň gurluşygyny maslahatlaşdylar.

Şol gün Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Owganystan Yslam Respublikasynyň Milli ylalaşdyryş Ýokary geňeşiniň başlygy doktor Abdulla Abdulla bilen hem duşuşygy geçirildi. Geňeşmeleriň jemleri boýunça taraplar Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bilen Owganystan Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň arasynda 2021-2022-nji ýyllar üçin Hyzmatdaşlyk Maksatnamasyna gol çekdiler.

Şol gün şeýle-de Howpsuzlyk meseleleri boýunça türkmen-owgan bilelikdäki toparynyň 6-njy mejlisi hem geçirildi.

Mejlisiň barşynda häzirki döwrüň howplaryna, hususan-da terrorçylyga, ekstermizme, kiber hüjümlerine we wehimleriň beýleki görnüşlerine garşy göreşmek ulgamynda hyzmatdaşlygyň has-da işjeňleşdirilmegi dogrusynda pikirler alşyldy. Ýurtlaryň ikisiniň hem serhetýaka hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmaga, maglumat howpsuzlygyny saklamaga taýýarlyklary beýan edildi.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.


15f3b64dcbb423.jpeg
OPEC+ ýurtlary iýul aýynda nebit çykarmaklygy çäklendirmek boýunça ylalaşygy 95% ýerine ýetirdiler

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyny ýerine ýetirmegiň derejesi iýul aýynda 95%-e ýetdi. Iýunda bu görkeziji 107% boldy. Şeýlelikde, guramanyň döwletleri iýulda bazardan 9,2 mln b/g nebit azaldyp, ylalaşygy 0,5 mln b/g amal etmediler. Bu netijeleri OPEC+ tehniki geňeşi duşenbe güni getirdi, diýip TASS belleýär.