«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

21:48 27.01.2021 5294

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1536/original-16010fa1716613.jpeg

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.

Hususan-da, meýilleşdirilen 19 guýa derek 23 guýuda buraw işleri üstünlikli tamamlandy. Häzirki wagtda 15 sany guýuda «gara altyny» çykarmak işleri alnyp barylýar. Bu üstünlikler dag jynslaryny geçmegiň hasabyna gazanyldy. 2020-nji ýylda ol bellenilen 50 müň 200 metre derek 54 müň 455 metre deň boldy

Işleriň guramaçylyk derejesi, zähmeti goramak we senagat howpsuzlygy talaplarynyň berjaý edilmegi, şeýle hem täze tehnikalaryň ulanylmagy burawçylara önümçiligiň ýokary depgini saklap galmaga mümkinçilik berýär. Müdirlik her ýylda buraw enjamlarynyň parkyny HHR-iň, ABŞ-nyň, Germaniýanyň, Russiýanyň we dünýäniň beýleki ýurtlarynyň öňdebaryjy enjamlary we desgalary bilen üstüni ýetirýär.

Täze kuwwatly buraw desgalarynyň ulanylmagy guýulary 7000 metre çenli burawlamaga mümkinçilik berýär. Bu bolsa, öz gezeginde, miosen plastlarynda buraw işlerini ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär. Netijede, nebitiň çykarylyşy düýpli ýokarlanýar.

Demirgazyk Goturdepe käninde geçen ýylda № 194 guýynyň burawy 4 müň 700 metre deň boldy.

«Türkmennebit» DK-nyň önümçilik düzümleriniň netijeli işi «2030-njy ýyla çenli Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň maksatnamasyny» üstünlikli durmuşa geçirmegiň möhüm bölegi bolup durýar.

Başga makalalar
16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.


1633543d797e87.jpeg
«Demirgazyk akymda» adatdan daşary ýagdaý: Ýewropa «bilini berk guşaýar»

Anna güni, 30-njy sentýabrda «Demirgazyk akymy» we «Demirgazyk akymy-2» gaz geçirijilerine amala aşyrylan diwersiýalar bilen bagly BMG-niň Howpsuzlyk Geňeşi gyssagly mejlis geçirer diýip, dünýäniň habar beriş serişdeleri belleýär.