«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

02:48 28.01.2021 6866

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1536/original-16010fa1716613.jpeg

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.

Hususan-da, meýilleşdirilen 19 guýa derek 23 guýuda buraw işleri üstünlikli tamamlandy. Häzirki wagtda 15 sany guýuda «gara altyny» çykarmak işleri alnyp barylýar. Bu üstünlikler dag jynslaryny geçmegiň hasabyna gazanyldy. 2020-nji ýylda ol bellenilen 50 müň 200 metre derek 54 müň 455 metre deň boldy

Işleriň guramaçylyk derejesi, zähmeti goramak we senagat howpsuzlygy talaplarynyň berjaý edilmegi, şeýle hem täze tehnikalaryň ulanylmagy burawçylara önümçiligiň ýokary depgini saklap galmaga mümkinçilik berýär. Müdirlik her ýylda buraw enjamlarynyň parkyny HHR-iň, ABŞ-nyň, Germaniýanyň, Russiýanyň we dünýäniň beýleki ýurtlarynyň öňdebaryjy enjamlary we desgalary bilen üstüni ýetirýär.

Täze kuwwatly buraw desgalarynyň ulanylmagy guýulary 7000 metre çenli burawlamaga mümkinçilik berýär. Bu bolsa, öz gezeginde, miosen plastlarynda buraw işlerini ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär. Netijede, nebitiň çykarylyşy düýpli ýokarlanýar.

Demirgazyk Goturdepe käninde geçen ýylda № 194 guýynyň burawy 4 müň 700 metre deň boldy.

«Türkmennebit» DK-nyň önümçilik düzümleriniň netijeli işi «2030-njy ýyla çenli Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň maksatnamasyny» üstünlikli durmuşa geçirmegiň möhüm bölegi bolup durýar.

Başga makalalar
162bd85004290b.jpeg
«Türkmennebit» we «Dragon Oil (Turkmenistan) Ltd.» Önümi paýlaşmak hakynda ylalaşygy 2035-nji ýyla çenli uzaltdylar

Energetika ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmak Türkmenistanyň ykdysady strategiýasynyň möhüm ugrudyr. Nebitgaz toplumyny döwrebaplaşdyrmagyň we diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmegiň giň gerimli maksatnamasyny amala aşyrmak bilen ýurdumyz dünýäniň işewür toparlarynyň wekilleri bilen netijeli gatnaşyklar üçin hemişe açykdyr.


1653b616c164fc.jpg
Türkmenistanyň we Türkiýäniň Prezidentleri nebitgaz, ulag we beýleki ugurlarda hyzmatdaşlygyň geljegini maslahatlaşdylar

Penşenbe güni Ankara şäherinde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň we Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň arasynda gepleşikler geçirildi diýip, TDH habar berýär.


16417f83e624c4.jpeg
Duşenbe güni Dohada ýokary derejedäki türkmen-katar gepleşikleri geçiriler

Duşenbe güni Kataryň paýtagty Doha şäherinde ýokary derejedäki türkmen-katar gepleşikleri geçiriler. Düýn agşam Türkmenistanyň Prezidenti resmi sapar bilen Katara bardy.


1653b4f082aced.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýä Bilelikdäki maýa goýum fonduny döretmegi teklip etdi

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasyna resmi saparynyň çäklerinde Ankarada geçirilýän Türkmen-türk işewürlik maslahatynyň açylyş dabarasyndaky eden çykyşynda Bilelikdäki maýa goýum fonduny hem-de Maýa goýumlary boýunça Bilelikdäki iş toparyny döretmegi teklip etdi. Bu barada TDH habar berdi.


161023668db9e3.jpeg
Balkan welaýatynda öndürijilikli guýular gazlift usulyna geçirilýär

Balkan welaýatynyň Esenguly etrabynda baý nebit känlerini özleşdirmek boýunça işler giň gerim alýar. Sebitde täze, has çuň guýulary burawlamak boýunça işler guramaylykly alnyp barylýar.