«Türkmennebit» DK-nyň «Ekerem» BIM: önümçilik meýilnamasy 2,7 esse artyk ýerine ýetirildi

02:45 03.03.2021 3869

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1752/original-1603e1c914581b.jpeg

«Türkmennebit» DK-nyň «Ekerem» buraw işleri müdirliginiň burawçylary hazarýaka ýataklarynda gözleg-buraw işlerini ýokary depginlerde alyp barýarlar.

2021-nji ýylyň başyndan bäri kärhana boýunça dag jynslaryndan 1919 metr çuňluk geçildi. Göz öňünde tutulan önümçilik meýilnamasy 2,7 esse artyk ýerine ýetirildi.

Şu günlerde müdirligiň burawçylary Esenguly etrabyndaky guýularda degişli işleri ýokary depginlerde alyp barýarlar.

Başga makalalar
163c53d78003e3.jpeg
Hoşallyk maslahaty geçirildi

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi edara binasynda «Ajap döwrüň, baky bagtyň eýesi, Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» atly hoşallyk maslahaty geçirildi.


1611a0e5886e9f.jpeg
«Marygazüpjünçilik» müdirligi gaz torlaryny güýz-gyş möwsümine taýýarlaýarlar

«Marygazüpjünçilik» müdirliginiň işgärleri güýz-gyş möwsüminde bökdençsiz hem-de ygtybarly gaz üpjünçiligi üçin möhüm çäreleri bölekleýin ýerine ýetirdiler we bu ugurdaky işleri yzygiderli dowam edýärler.


1611b5df6386a3.jpeg
«Nebitdag» müdirliginiň burawçylarynyň zähmet üstünlikleri

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygary astynda geçýän ýylyň geçen döwründe «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw müdirliginiň burawçylary ýokary zähmet üstünlikleri bilen jemlediler. Şu ýylyň geçen ýedi aýynda 11 müň 535 metr dag jynsy burawlandy.


163c63d7041a13.jpeg
RF-niň premýer-ministri Mihail Mişustin Türkmenistana geler

Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Baştutany Mihail Mişustin 19-20-nji ýanwarda Türkmenistana geler diýip, rus habar beriş serişdeleri habar berýär. Onuň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Aşgabatda türkmen-russiýa işewürler forumyna gatnaşar.


1611cad89ac44c.jpeg
«Taliban» hereketi TOPH we Owganystandaky beýleki infrastruktura taslamalaryny durmuşa geçirmäge gyzyklanma bildirýär - wekil

«Taliban» hereketi Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan (TOPH) transmilli gaz geçirijisiniň gurluşygyna we ýurtdaky beýleki iri infrastruktura taslamalaryny durmuşa geçirmeklige gyzyklanma bildirýär. Bu barada hereketiň Katardaky syýasy edarasynyň resmi wekili Mohammed Suheýl Şahin sişenbe güni Sky News teleýaýlymyna beren interwýusynda belledi.