«Dagajyk» ýatagyndan nebitiň senagat akymy alyndy

14:04 04.03.2021 4047

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1765/original-1603f64e910f16.jpeg

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli Maksatnamasyna» laýyklykda, nebitçileriň hem-de gazçylaryň öňünde ony durmuşy geçirmek bilen bagly birnäçe anyk wezipeleri kesgitledi.

Bu wezipäni üstünlik durmuşa geçirmek işine «Türkmennebit» DK-nyň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň Nebitdag buraw işleri müdirliginiň burawçylary hem mynasyp goşant goşýarlar. Bu müdirlik döwlet konserniniň düzüminde öňdebaryjylaryň biri hasaplanylýar.

«Türkmenistan — Parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygary astynda geçýän ýylyň başynda burawçylar iri Çeleken ýatagynyň demirgazyk-günbatar böleginde ýerleşen «Dagajyk» ýatagyndaky № 654 belgili täze guýudan «gara altynyň» senagat akymyny aldylar.

Täze guýynyň taslama çuňlugy 1200 metre deň bolup, häzirki wagtda ol «Galkynyş» nebitgazçykaryş müdirliginiň işgärleriniň ygtyýaryna ulanyşa berildi.

Müdirligiň nebitçileri Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 30-ýyllygyny ýokary zähmet üstünlikleri bilen garşylamagy maksat edinýärler. Olaryň zähmeti netijesinde ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň mundan beýläk hem ösmegi üçin zerur bolan senagat ähmiýetli nebit akymynyň ýüzlerçe tonnasyny çykararlar, diýip, «Neýtralnyý Türkmenistan» gazetinde habar berilýär.

Başga makalalar
1651d0812a79d8.jpg
HNGU-nyň wekilleri Pekinde halkara foruma gatnaşdylar

Türkmenistanyň wekiliýeti 1-2-nji oktýabrda Pekinde Hytaýyň nebit uniwersitetiniň 70 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilen «Uglerod bitaraplygyna ýetmegiň ugrunda: Bilim, tehnologiýalar, zehinler» atly halkara maslahatyna gatnaşdylar.


161b1ad1785f68.jpeg
Nebit gymmatlaýar, «Brent» 76,42 dollara ýetdi

COVID-19-yň «omikron» ştammynyň ýaýramagynyň, ilkibaşda garaşylyşy ýaly, dünýä ykdysadyýetine o diýen agyr zyýan ýetirmejekdigi baradaky maglumatlardan soň, nebitiň bahalary penşenbe güni ýene-de ýokarlanyp başlady diýip, Interfaks habar berýär.


161b320f67ce09.jpeg
Nebitgaz toplumynyň kärhanalary Türkmenistanyň Bitaraplyk güni mynasybetli açylan ikinji wirtual sergä gatnaşýar

Penşenbe güni Türkmenistanyň Bitaraplyk güni mynasybetli ýurdumyzyň ykdysady gazananlaryna bagyşlanan wirtual sergi açyldy. Bu dabaraly çäreler Daşary işler ministrligi we Söwda-senagat edarasy tarapyndan guraldy.


1651d0909902c6.jpg
ADIPEC 2023 forumynda Türkmenistanyň we Pakistanyň wekiliýeti TOPH we TOP taslamalarynyň durmuşa geçirmegiň meselelerini maslahatlaşdy

Abu-Dabi şäherinde geçirilýän ADIPEC 2023 nebitgaz sergisiniň we maslahatynyň çäklerinde türkmen wekiliýetiniň Pakistanyň energetika, energiýa we nebit ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirýän Muhammet Ali bilen duşuşygy geçirildi diýip, ORIENT habar berýär.


161b1acd37d1b8.jpeg
Fitch ýakyn ýyllar üçin nebitiň bahalary boýunça çaklamasyny ýokarlandyrdy

Fitch Ratings halkara reýting agentligi ýakyn wagt üçin nebitiň bahalary boýunça çaklamasyny ýokarlandyrdy. Muňa Global Economic Outlook-yň (GEO) dekabrdaky hasabaty şaýatlyk edýär diýip, Interfaks habar berýär.