Türkmenistanyň Mejlisi «Dostluk» ýatagy boýunça türkmen-azerbaýjan Ähtnamasyny tassyklady

16:24 16.03.2021 2203

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1844/original-1604efc151923c.jpeg

Türkmenistanyň Mejlisi Hazar deňzindäki «Dostluk» ýatagynyň uglewodorod serişdelerini bilelikde gözlemek, işläp geçmek we özleşdirmek hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Azerbaýjan Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda Özara düşünişmek hakynda Ähtnamany tassyklady. Degişli resminama Türkmenistanyň Mejlisiniň şenbe güni geçirilen maslahatynda kabul edildi.

«Dostluk» ýatagynyň uglewodorod serişdelerini bilelikde gözlemek, işläp geçmek we özleşdirmek hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Azerbaýjan Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda Özara düşünişmek hakynda Ähtnama 2021-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda Azerbaýjanyň daşary işler ministri Jeýhun Baýramowyň Aşgabada saparynyň çäklerinde gol çekildi. Azerbaýjan parlamenti bu resminamany şu ýylyň fewralynda tassyklady.

Şeýle hem fewral aýynda «Lukoýl» rus kompaniýasynyň ýolbaşçysy Wagit Alekperow Türkmenistanyň Prezidenti bilen geçiren duşuşygynda bu taslamany durmuşa geçirmäge gatnaşmak barada meýillerini beýan etdi. Hünärmenleriň pikirine görä, «Dostluk» ýatagynyň ätiýaçlyklary 50 mln tonna nebit möçberinde bahalandyrylýar.

Başga makalalar
164abe48ce80f0.jpg
TDHÇMB-niň söwdalarynda suwuklandyrylan gaz we dizel ýangyjy öň hatarda boldy

Suwuklandyrylan gaz (her tonnasy 353 dollar) we Л-0,5-62 kysymly dizel ýangyjy (her tonnasy 585 dollar) anna güni, 7-nji iýulda birža söwdalarynda uly islegden peýdalandy.


161822ed117848.jpeg
Müsüriň Prezidenti Türkmenistanyň Baştutanyny Kaire sapar bilen gelmäge çagyrdy

Müsüriň Prezidenti Abdel Fattah Al Sisi iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ýollaryny maslahatlaşmak üçin Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Kaire sapar bilen gelmäge çagyrdy.


164ab9b746c744.jpg
Prezident «Türkmengeologiýa» DK-nyň geologiýa gözleeg işleriniň netijeliligini ýokarlandyrmagy tabşyrdy

Prezident Serdar Berdimuhamedow geçen anna güni sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy we birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.


161823455ed77d.jpeg
Nebit OPEC+ ýygnagyndan öň arzanlamagyny dowam edýär, Brentiň bahasy 84 dollar

Etalon söwda belgili nebitleriň bahasy penşenbe güni geçirilmegine garaşylýan OPEC+ ýygnagynyň öňýanynda arzanlamagyny dowam edýär diýip, Interfaks MarketWatch-e salgylanyp habar berýär.


161822fc61e730.jpeg
Glazgodaky sammitde dünýä Liderleri 2030-njy ýyla çenli metan zyňyndylaryny 30% azaltmagy ylalaşdylar

Sişenbe güni COP26 ekologiýa sammitinde Ýewrokomissiýanyň başlygy Ursula fon der Lýaýen we ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýden metan zyňyndylaryny azaltmak boýunça bilelikdäki başlangyjyny öňe sürdüler. Bu barada Interfaks habar berýär.