Türkmen geologiýa ekspedisiýasy: Lebap welaýatynda ýerasty suwlaryň gözlegi

16:36 18.03.2021 4778

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1855/original-16051a43dd78fc.jpeg

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Türkmen geologiýa-gözleg ekspedisiýasynyň Köýtendag topary «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylyny ýokary önümçilik görkezijileri bilen dabaralandyrýarlar. Häzirki wagtda kärhananyň işiniň esasy ugry Lebap welaýatynyň ilatly nokatlaryny ýeterlik möçberde suw bilen üpjün etmek üçin ýerasty suwlaryň gözlemekde, olaryň ätiýaçlyklaryny anyklamakda, şeýle hem guýulary ulanmakda ýöriteleşýär.

Türkmenistanyň ilatly nokatlaryny arassa agyz suwy bilen üpjün etmek boýunça Baş maksatnamanyň çäklerinde bu ýerde birnäçe suw arassalaýjy toplumlar guruldy. Lebap welaýatynyň Döwletli we Dänew etraplarynyň çäklerinde agyz suwunyň çeşmelerini gözlemek boýunça işler giň gerimde alnyp barylýar.

Şu günlerde Türkmen geologiýa-gözleg ekspedisiýasy Köýtendag etrabynyň çäginde toýun galyndylarynyň barlag işlerine girişdi. Toýunyň bu ýerdäki görnüşi kerpiç, çerepisa, sement we beýleki gurluşyk harytlarynyň önümçiliginde gymmatly çig mal bolup durýar.

Belläp geçsek, soňky ýyllarda bu sebitde gurluşyk harytlaryny öndürmek boýunça birnäçe döwrebap senagat kärhanalary işe girizildi. Şular ýaly desgalaryň biri hem önümçilik kuwwaty ýylda 1 mln tonna semente barabar bolan Lebap sement zawodydyr. Gözleg toparynyň hünärmenleri zawod üçin toýun çökündilerini gözlemek we ýüze çykarmak işlerini ýerine ýetirdiler.

Geljekde şular ýaly önümçilik kärhanalarynyň üstüni täze desgalar bilen ýetirmek meýilleşdirilýär. Bu bolsa, öz gezeginde, geologlaryň işiniň has hem işjeňleşmegine getirer.

Başga makalalar
1629e2065d3bd0.jpeg
Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň kärhanalary bäş aý boýunça önümçilik meýilnamalaryny artygy bilen ýerine ýetirdiler

Prezident Serdar Berdimuhamedow geçen şenbe güni Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň bäş aýynda ykdysadyýetimiziň pudaklarynda alnyp barlan işleriň jemi jemlenildi hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.


1629e231b866a5.jpeg
Bäş aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň ýanwar-maý aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi. Onda 4-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň halk hojalygynyň pudaklarynda şu ýylyň bäş aýynda alnyp barlan işleriň netijelerine bagyşlap geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki giňişleýin mejlisinde nebitgaz toplumynyň öňünde goýan wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy.


1629e2117195b6.jpeg
Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidenti wezipesinde ilkinji sapar Russiýa barar

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow şu hepdede ilkinji gezek Russiýa resmi sapar bilen barar. Saparyň barşynda Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin bilen gepleşikleri geçirer diýip, rus habarlar agentlikleri habar berýär.


1629e20c04ff61.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti: bäş aýyň jemi ýurdumyzyň depginli ösüşine aýdyň şaýatlyk edýär

Kabul edilen ähli durmuş maksatnamalary üstünlikli amal edilýär. Hökümetimiziň we halkymyzyň guramaçylykly işi netijesinde jemi içerki önümiň ösüşi geçen bäş aýda 6,2 göterim möçberde boldy. Bu barada Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň geçen şenbe güni geçirilen bilelikdäki giňişleýin mejlisinde belledi.


16299ab23d219f.jpeg
Azerbaýjan Eýranyň üsti bilen türkmen gazyny almaga gyzyklanma bildirýär

Eýranyň çäginiň üstünden Azerbaýjana türkmen gazyny ibermek taslamasynyň durmuşa geçirilmeginiň ähmiýeti Azerbaýjanyň wise-premýeri Şahin Mustafaýew bilen Eýranyň nebit ministri Jawad Owjini arasynda geçirilen gepleşiklerde bellenildi. Bu barada Azertaj Azerbaýanyň Ministrler Kabinetine salgylanyp habar berýär.