Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlaryny Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni bilen gutlady

23:14 21.03.2021 4503

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1869/original-16056f0ea5c97e.jpeg

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Milli bahar baýramynyň — Halkara Nowruz gününiň gelmegi mynasybetli türkmenistanlylara baýramçylyk gutlagyny iberdi.

Türkmen Lideriniň Gutlagynda bellenilişi ýaly, ençeme müňýyllyklaryň dowamynda köp halklaryň durmuşynda asyrlardan-asyrlara, nesillerden-nesillere geçirilip gelnen Nowruzy merdana ata-babalarymyz täze ýylyň başlanmagy hökmünde giňden baýram edipdirler.

Ata-babalarymyzdan miras galan milli baýramlarymyz, däp-dessurlarymyz häzirki döwürde halkymyzyň ruhy dünýäsiniň çyragyna öwrülip, täze many-mazmun, kämil öwüşginler bilen has-da ösdürilýär. Nowruz bilen baglanyşykly gadymy däplerimiz hem ajaýyp döwrümize laýyk ýörelgeler bilen baýlaşdyrylyp, ýokary guramaçylyk derejesinde bellenýän toý-dabaralarymyza aýratyn bezeg berýär. Häzirki döwürde Nowruz baýramy halkymyzyň gadymy taryhyny, medeni mirasyny, ruhy dünýäsini özünde jemläp, bahasyna ýetip bolmajak gymmatly hazyna öwrülýär.

Mälim bolşy ýaly, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň ýörite Rezolýusiýasy bilen her ýylyň 21-nji marty «Halkara Nowruz güni» diýlip yglan edildi. Nowruz baýramy ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň görnükli nusgalarynyň sanawyna girizildi. Bu taryhy wakalar Nowruzyň halkara ähmiýetini has-da artdyryp, dünýä halklarynyň arasynda dost-doganlyk gatnaşyklaryny ösdürmäge uly ýardam berýär. Umumadamzat gymmatlyklaryny gorap saklamakda, halklaryň ynsanperwer, hoşniýetli däplerini kämilleşdirmekde, milli medeni mirasy baýlaşdyrmakda we giňden wagyz etmekde möhüm ähmiýete eýe bolýar.

Berkarar döwletimiziň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygynyň, Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygynyň giňden baýram edilýän ýylynda hem Halkara Nowruz güni ýurdumyzda giňden bellenýär. Nowruz baýramynda halkymyzyň ekerançylyk, maldarçylyk, senetçilik bilen bagly däpleriniň berjaý edilmegi, gelin-gyzlarymyzyň halk döredijiligimiziň nusgawy görnüşleri bolan monjugatdylary, läleleri, öleňleri, aýdyşyklary, hüwdüleri, gazallary ýerine ýetirmekleri, milli lybaslaryň, oba hojalyk önümleriniň sergileriniň guralmagy, dürli tagamlaryň taýýarlanyş usullarynyň görkezilmegi gadymdan gelýän medeni mirasymyzy giňden wagyz etmekde, ýaş nesilleri watançylyk, millilik, belent ahlaklylyk we lebzihalallyk ruhunda terbiýelemekde aýratyn ähmiýete eýedir.

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilen ýylda ýurdumyzda giňden bellenýän Milli bahar baýramy türkmen halkynyň parahatçylyk söýüjilige, dost-doganlyga, hoşniýetlilige we ynsanperwerlige esaslanýan milli ýol-ýörelgelerini has-da dabaralandyrýar, raýatlarymyzy belent maksatly tutumly işlere ruhlandyrýar. Nowruz baýramynyň alyslara ýaň salýan şatlyk-şagalaňy, şowhuny buýsançly kalplarymyza bahar joşguny, ýaz ýakymy bolup dolýar» — diýlip Gutlagda aýdylýar.

Gutlagyň ahyrynda döwlet Baştutany watandaşlaryna berk jan saglyk, uzak ömür, maşgala abadançylygyny, täze zähmet üstünliklerini arzuw etdi.

«Goý, Nowruz baýramynyň şirin nagmalary, belent joşguny mähriban Watanymyzyň beýik ösüşleriniň, agzybir halkymyzyň bagtyýar, abadan hem-de bolelin durmuşynyň waspy bolup ýaňlansyn!» - diýlip Gutlagda nygtalýar.

Başga makalalar
1629e2065d3bd0.jpeg
Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň kärhanalary bäş aý boýunça önümçilik meýilnamalaryny artygy bilen ýerine ýetirdiler

Prezident Serdar Berdimuhamedow geçen şenbe güni Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň bäş aýynda ykdysadyýetimiziň pudaklarynda alnyp barlan işleriň jemi jemlenildi hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.


1629e231b866a5.jpeg
Bäş aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň ýanwar-maý aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi. Onda 4-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň halk hojalygynyň pudaklarynda şu ýylyň bäş aýynda alnyp barlan işleriň netijelerine bagyşlap geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki giňişleýin mejlisinde nebitgaz toplumynyň öňünde goýan wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy.


1629e2117195b6.jpeg
Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidenti wezipesinde ilkinji sapar Russiýa barar

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow şu hepdede ilkinji gezek Russiýa resmi sapar bilen barar. Saparyň barşynda Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin bilen gepleşikleri geçirer diýip, rus habarlar agentlikleri habar berýär.


1629e20c04ff61.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti: bäş aýyň jemi ýurdumyzyň depginli ösüşine aýdyň şaýatlyk edýär

Kabul edilen ähli durmuş maksatnamalary üstünlikli amal edilýär. Hökümetimiziň we halkymyzyň guramaçylykly işi netijesinde jemi içerki önümiň ösüşi geçen bäş aýda 6,2 göterim möçberde boldy. Bu barada Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň geçen şenbe güni geçirilen bilelikdäki giňişleýin mejlisinde belledi.


16299ab23d219f.jpeg
Azerbaýjan Eýranyň üsti bilen türkmen gazyny almaga gyzyklanma bildirýär

Eýranyň çäginiň üstünden Azerbaýjana türkmen gazyny ibermek taslamasynyň durmuşa geçirilmeginiň ähmiýeti Azerbaýjanyň wise-premýeri Şahin Mustafaýew bilen Eýranyň nebit ministri Jawad Owjini arasynda geçirilen gepleşiklerde bellenildi. Bu barada Azertaj Azerbaýanyň Ministrler Kabinetine salgylanyp habar berýär.