«Nebitgazçykaryş» tresti «Türkmennebit» DK-nyň nebit çykarylyşynyň möçberlerini ýokarlandyrýar

09:17 01.04.2021 1024

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1943/original-160640d598e36e.jpeg

«Türkmennebit» DK-nyň «Nebitgazçykaryş» trestiniň işgärleri nebit çykarylyşynyň möçberlerini artdyrmak, guýularda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek we olary ulanyşa girizmek boýunça netijeli işleri durmuşa geçirýärler. Nebit guýularyny ulanmakda olaryň netijeliliginiň pese düşmegi gutulgysyz ýagdaý bolandygy üçin nebit çykarylyşyny netijeli guramak bu iş bilen meşgullanýan kärhanalaryň öňünde duran möhüm wezipedir.

Şeýlelikde, 2020-nji ýylda öndürijilikli bolmadyk guýularyň dikeldilip ulanyşa girizilmegi netijesinde trestiň burawçylary «gara altynyň» çykarylyşyny 300 müň tonna möçberinde üpjün etdiler.

Şu ýylyň iki aýynda trestiň burawçylary tarapyndan meýilleşdirilen 78 guýa derek 84 sany guýy ulanyşa girizildi. Netijede, bellenilen döwürde nebit çykarylyşynyň möçberiniň alnan ösüş derejesi meýilleşdirilen 7 müň 67 tonna derek 9 müň 709 tonna barabar boldy.

«Türkmennebit» DK-nyň zähmet düzümleriniň hünärmenleri tarapyndan amala aşyrylýan işlerde dünýäniň öňdebaryjy öndürijileriniň häzirki zaman enjamlary we buraw desgalary ulanylýar. Şeýlelikde, konserniň ygtyýarynda «Bentek» (GFR), «ZJ-70 DS» (HHR), «Uralmaş» (RF) we beýlekileriň öndüren desgalary bar.

Öňdebaryjy tehnologiýalary we desgalary oturtmak  hem-de ulanmak netijesinde guýulary düýpli abatlamak boýunça hünärmenler işiň hil taýdan täze derejesine çykdylar. Şu ýylyň iki aýynda 102 sany guýy abatlanyldy, şolardan 84-si ulanyşa girizildi.

Bu döwürde «Gumdagnebit» nebitgazçykaryş müdirliginiň hünärmenleri tarapyndan çykarylýan nebitiň möçberi meýilleşdirilen 322 tonna derek 1 müň 47,5 tonna, «Gamyşlyjanebit» nebitgazçykaryş müdirligi tarapyndan bolsa meýilleşdirilen 352-ä derek 1 müň 358,5 tonna deň boldy.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.


15f3b64dcbb423.jpeg
OPEC+ ýurtlary iýul aýynda nebit çykarmaklygy çäklendirmek boýunça ylalaşygy 95% ýerine ýetirdiler

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyny ýerine ýetirmegiň derejesi iýul aýynda 95%-e ýetdi. Iýunda bu görkeziji 107% boldy. Şeýlelikde, guramanyň döwletleri iýulda bazardan 9,2 mln b/g nebit azaldyp, ylalaşygy 0,5 mln b/g amal etmediler. Bu netijeleri OPEC+ tehniki geňeşi duşenbe güni getirdi, diýip TASS belleýär.