Moskwada Türkmenistan bilen Russiýanyň arasynda hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy

10:02 05.04.2021 1264

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1964/original-16066c8ff622af.jpeg

Türkmenistanyň wekiliýetiniň penşenbe güni Moskwada Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministri Sergeý Lawrow we RF-niň Hökümet Baştutany Mihail Mişustin bilen geçiren duşuşyklarynda syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we ynsanperwer ulgamda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.

Türkmen tarapyndan gepleşiklere Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredow we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň Ýokary Gözegçilik edarasynyň başlygy S.Berdimuhamedow gatnaşdy.

Gepleşikleriň barşynda iki döwletiň daşary syýasy edaralarynyň arasyndaky özara hereketleriň netijeliligi nygtaldy. Sebit we halkara guramalaryň, esasan-da, BMG-niň, ÝHHG-niň, GDA-nyň çäklerindäki hyzmatdaşlygyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Türkmenistanda geçirilmegi meýilleşdirilýän Altynjy Hazar Sammitine görülýän taýýarlyk işleri bilen bir hatarda, Hazar meseleleri barada hem pikir alşyldy. Howpsuzlyk, şol sanda ekologiýa howpsuzlygynyň meselelerine seredildi.

Şeýle-de ylym, bilim we lukmançylyk ugurlarda ikitaraplaýyn gatnaşyklary giňeltmegiň mümkinçiliklerine jikme-jik garaldy.

Türkmenistanda milli ykdysadyýeti diwersifikasiýalaşdyrmaga, täze pudaklary döretmäge, ýokary hilli we eksport ugurly önümleriň giň toplumyny öndürmäge gönükdirilen iri möçberli özgertmeleriň  özara bähbitli hyzmatdaşlyk üçin giň mümkinçilikleri açýandygy bellenildi.

Hökümetara toparynyň işini kämilleşdirmek maksady bilen iki ýurduň işewür-wekillerini çekmek bilen, Türkmen-russiýa we Russiýa-türkmen işewür geňeşiniň işini işjeňleşdirmek maslahat berildi.

Iki ýurduň hökümet agzalarynyň, döwlet düzümleriniň wekilleriniň gatnaşmagynda geçirilen mejlisiň barşynda senagat, maşyn gurluşygy, energetika, ulag we aragatnaşyk, maliýe-bank ulgamy ýaly ugurlarda hyzmatdaşlygy diwersifikasiýalaşdyrmak boýunça anyk çäreler babatda pikir alyşmalar geçirildi.

Sanly tehnologiýalar ulgamynda özara gatnaşyklaryň ähmiýeti aýratyn nygtalyp geçildi.

Gepleşikleriň netijeleri boýunça hökümetara we pudagara resminamalaryň birnäçesine gol çekildi.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.


15f3b64dcbb423.jpeg
OPEC+ ýurtlary iýul aýynda nebit çykarmaklygy çäklendirmek boýunça ylalaşygy 95% ýerine ýetirdiler

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyny ýerine ýetirmegiň derejesi iýul aýynda 95%-e ýetdi. Iýunda bu görkeziji 107% boldy. Şeýlelikde, guramanyň döwletleri iýulda bazardan 9,2 mln b/g nebit azaldyp, ylalaşygy 0,5 mln b/g amal etmediler. Bu netijeleri OPEC+ tehniki geňeşi duşenbe güni getirdi, diýip TASS belleýär.