«Lukoýl» kompaniýasynyň «Dostluk» ýatagyny işläp taýýarlamaga we TOPH taslamasyna gatnaşmagynyň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy

09:59 05.04.2021 864

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1962/original-160670a3ea26f1.jpeg

Türkmenistanyň wekiliýetiniň Moskwa iş saparynyň çäklerinde Russiýa Federasiýasynyň döwlet düzümleriniň we iri kompaniýalarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşyklar geçirildi.

Şol sanda, «Lukoýl» nebit kompaniýasynyň ýolbaşçylary bilen duşuşyk geçirildi. Onuň dowamynda özara bähbitli hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerine garaldy. Hususan-da, kompaniýanyň Hazar deňzindäki «Dostluk» ýatagyny işläp taýýarlamaga we Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygyna gatnaşmak mümkinçiligi maslahatlaşyldy.

Belläp geçsek, «Dostluk» ýatagyny bilelikde öwrenmek, işläp taýýarlamak we özleşdirmek hakynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama Azerbaýjanyň daşary işler ministri Jeýhun Baýramowyň Aşgabada iş saparynyň çäginde 2021-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda gol çekildi.

Azerbaýjanyň Parlamenti bu Ähtnamany şu ýylyň fewralynda, Türkmenistanyň Mejlisi bolsa bu resminamany şu ýylyň martynda tassyklady.

2021-nji ýylyň fewralynda «Lukoýl» rus kompaniýasynyň ýolbaşçysy Wagit Alekperow Türkmenistanyň Prezidenti bilen duşuşygynda ätiýaçlyk gory 50 mln tonna nebit möçberinde bahalandyrylýan «Dostluk» ýatagyny öwrenmek, işläp taýýarlamak we özleşdirmek taslamasyny durmuşa geçirmäge gatnaşmak isleýändigi barada beýan etdi.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.


15f3b64dcbb423.jpeg
OPEC+ ýurtlary iýul aýynda nebit çykarmaklygy çäklendirmek boýunça ylalaşygy 95% ýerine ýetirdiler

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyny ýerine ýetirmegiň derejesi iýul aýynda 95%-e ýetdi. Iýunda bu görkeziji 107% boldy. Şeýlelikde, guramanyň döwletleri iýulda bazardan 9,2 mln b/g nebit azaldyp, ylalaşygy 0,5 mln b/g amal etmediler. Bu netijeleri OPEC+ tehniki geňeşi duşenbe güni getirdi, diýip TASS belleýär.