«Türkmenistanyň nebiti, gazy we mineral serişdeleri» žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy

10:08 06.04.2021 824

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1968/original-1606becd19a331.jpeg

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Türkmenistanyň nebiti, gazy we mineral serişdeleri» atly syýasy-jemgyýetçilik we ylmy-­publisistik žurnalynyň 2021-nji ýyldaky birinji sany çapdan çykdy.

Žurnalyň ilkinji sahypalarynda geçen ýylyň jemi boýunça Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň pudaklarynda, hususan-da, «Türkmengaz», «Türkmennebit» döwlet konsernlerinde, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynda, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda gazanylan netijelere gysgaça syn berilýär.

Žurnalyň bu gezekki sanynda öňdebaryjy bilermenleriň garaýyşlary, häzirki ýagdaýlara berýän seljermeleri, çaklamalary, statistiki maglumatlar we deliller bilen tanşyp bolýar, täze tehnologiýalar we döwrebap enjamlar barada, şeýle hem türkmen alymlarynyň alyp barýan barlag işleri barada bilim bolýar.

Žurnaldaky makalalar tebigy gazy gaýtadan işlemegiň innowasion usullaryna, uglewodorodlary çykarmagyň, känleri we plastlary işläp taýýarlamagyň kämilleşdirilen usullaryna bagyşlanandyr.

Žurnalda ylmy işgärleriň makalalary hünärmenlerde bolşy ýaly, okyjylaryň giň köpçüliginde hem gyzyklanma döredip biler.

Gysgaça aýdylanda, nebitgaz toplumynyň ösüşiniň esasy ugurlaryny açyp görkezýän ýörite neşirde milli ykdysadyýetimizi pugtalandyrmakda öňde duran wezipeler we alnyp barylýan işler, alymlaryň we hünärmenleriň pikirleri, seljermeleri, ylmy esaslara daýanýan çaklamalary beýan edilýär.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.


15f3b64dcbb423.jpeg
OPEC+ ýurtlary iýul aýynda nebit çykarmaklygy çäklendirmek boýunça ylalaşygy 95% ýerine ýetirdiler

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyny ýerine ýetirmegiň derejesi iýul aýynda 95%-e ýetdi. Iýunda bu görkeziji 107% boldy. Şeýlelikde, guramanyň döwletleri iýulda bazardan 9,2 mln b/g nebit azaldyp, ylalaşygy 0,5 mln b/g amal etmediler. Bu netijeleri OPEC+ tehniki geňeşi duşenbe güni getirdi, diýip TASS belleýär.